Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM (DDV: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,525,452  
2,895,199  
3,218,092  
2,872,908  
 
867,360  
1,193,365  
1,476,917  
1,050,816  
 
22,524  
25,599  
44,554  
34,781  
 
650  
650  
1,450  
800  
 
100,478  
304,096  
293,970  
266,415  
 
732,100  
849,056  
1,116,706  
734,184  
 
11,608  
13,964  
20,237  
14,636  
 
1,658,092  
1,701,834  
1,741,175  
1,822,092  
 
0  
0  
0  
1,591  
 
1,456,817  
1,495,104  
1,532,661  
1,608,552  
 
0  
0  
0  
0  
 
38,920  
39,105  
35,266  
29,340  
 
5,000  
5,000  
5,000  
5,000  
 
157,355  
162,625  
168,248  
177,608  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,525,452  
2,895,199  
3,218,092  
2,872,908  
 
1,380,497  
1,638,298  
1,745,034  
1,379,764  
 
1,242,898  
1,500,700  
1,553,274  
1,079,679  
 
137,598  
137,598  
191,760  
300,084  
 
1,144,956  
1,256,900  
1,473,058  
1,493,145  
 
1,144,956  
1,256,900  
1,473,058  
1,493,145  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0