Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM (DDV: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,041,660  
2,049,076  
2,050,925  
2,000,125  
2,164,966  
533,078  
526,851  
517,257  
423,629  
547,210  
9,675  
107,036  
17,298  
23,556  
18,198  
0  
20,000  
0  
150  
650  
200,116  
95,026  
162,855  
169,625  
120,003  
267,906  
256,840  
293,586  
222,601  
395,971  
55,382  
47,948  
43,518  
7,698  
12,389  
1,508,582  
1,522,225  
1,533,667  
1,576,496  
1,617,756  
0  
0  
0  
0  
0  
1,366,162  
1,373,499  
1,381,274  
1,417,757  
1,456,427  
0  
0  
0  
0  
0  
4,562  
6,068  
4,933  
6,455  
4,243  
5,000  
5,000  
5,000  
5,000  
5,000  
132,857  
137,659  
142,460  
147,284  
152,085  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,041,660  
2,049,076  
2,050,925  
2,000,125  
2,164,966  
1,027,196  
1,082,044  
1,092,334  
1,038,381  
1,166,143  
1,024,955  
1,079,803  
1,040,307  
936,524  
1,028,545  
2,241  
2,241  
52,027  
101,857  
137,598  
1,014,464  
967,032  
958,590  
961,743  
998,822  
1,014,464  
967,032  
958,590  
961,743  
998,822  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0