Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM (DDV: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,050,925  
2,000,125  
2,164,966  
2,525,452  
2,895,199  
517,257  
423,629  
547,210  
867,360  
1,193,365  
17,298  
23,556  
18,198  
22,524  
25,599  
0  
150  
650  
650  
650  
162,855  
169,625  
120,003  
100,478  
304,096  
293,586  
222,601  
395,971  
732,100  
849,056  
43,518  
7,698  
12,389  
11,608  
13,964  
1,533,667  
1,576,496  
1,617,756  
1,658,092  
1,701,834  
0  
0  
0  
0  
0  
1,381,274  
1,417,757  
1,456,427  
1,456,817  
1,495,104  
0  
0  
0  
0  
0  
4,933  
6,455  
4,243  
38,920  
39,105  
5,000  
5,000  
5,000  
5,000  
5,000  
142,460  
147,284  
152,085  
157,355  
162,625  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,050,925  
2,000,125  
2,164,966  
2,525,452  
2,895,199  
1,092,334  
1,038,381  
1,166,143  
1,380,497  
1,638,298  
1,040,307  
936,524  
1,028,545  
1,242,898  
1,500,700  
52,027  
101,857  
137,598  
137,598  
137,598  
958,590  
961,743  
998,822  
1,144,956  
1,256,900  
958,590  
961,743  
998,822  
1,144,956  
1,256,900  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0