Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM (DDV: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,000,125  
2,164,966  
2,525,452  
2,895,199  
3,218,092  
423,629  
547,210  
867,360  
1,193,365  
1,476,917  
23,556  
18,198  
22,524  
25,599  
44,554  
150  
650  
650  
650  
1,450  
169,625  
120,003  
100,478  
304,096  
293,970  
222,601  
395,971  
732,100  
849,056  
1,116,706  
7,698  
12,389  
11,608  
13,964  
20,237  
1,576,496  
1,617,756  
1,658,092  
1,701,834  
1,741,175  
0  
0  
0  
0  
0  
1,417,757  
1,456,427  
1,456,817  
1,495,104  
1,532,661  
0  
0  
0  
0  
0  
6,455  
4,243  
38,920  
39,105  
35,266  
5,000  
5,000  
5,000  
5,000  
5,000  
147,284  
152,085  
157,355  
162,625  
168,248  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,000,125  
2,164,966  
2,525,452  
2,895,199  
3,218,092  
1,038,381  
1,166,143  
1,380,497  
1,638,298  
1,745,034  
936,524  
1,028,545  
1,242,898  
1,500,700  
1,553,274  
101,857  
137,598  
137,598  
137,598  
191,760  
961,743  
998,822  
1,144,956  
1,256,900  
1,473,058  
961,743  
998,822  
1,144,956  
1,256,900  
1,473,058  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0