Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM (DDV: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,948,516  
1,854,835  
1,956,464  
1,953,206  
2,041,660  
571,019  
439,138  
512,328  
474,079  
533,078  
37,197  
16,317  
86,626  
68,932  
9,675  
1,540  
0  
0  
0  
0  
196,192  
49,227  
119,872  
123,178  
200,116  
311,329  
315,220  
265,791  
245,885  
267,906  
24,762  
58,373  
40,040  
36,084  
55,382  
1,377,497  
1,415,697  
1,444,137  
1,479,127  
1,508,582  
1,591  
1,591  
1,591  
1,591  
0  
1,252,519  
1,280,399  
1,308,275  
1,338,286  
1,366,162  
0  
0  
0  
0  
0  
4,509  
8,982  
4,562  
4,562  
4,562  
5,000  
5,000  
5,000  
5,000  
5,000  
113,878  
119,725  
124,709  
129,688  
132,857  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,948,516  
1,854,835  
1,956,464  
1,953,206  
2,041,660  
730,411  
684,830  
789,802  
915,637  
1,027,196  
728,170  
682,589  
787,561  
913,396  
1,024,955  
2,241  
2,241  
2,241  
2,241  
2,241  
1,218,106  
1,170,005  
1,166,662  
1,037,569  
1,014,464  
1,218,106  
1,170,005  
1,166,662  
1,037,569  
1,014,464  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0