Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM (DDV: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,956,464  
1,953,206  
2,041,660  
2,049,076  
2,050,925  
512,328  
474,079  
533,078  
526,851  
517,257  
86,626  
68,932  
9,675  
107,036  
17,298  
0  
0  
0  
20,000  
0  
119,872  
123,178  
200,116  
95,026  
162,855  
265,791  
245,885  
267,906  
256,840  
293,586  
40,040  
36,084  
55,382  
47,948  
43,518  
1,444,137  
1,479,127  
1,508,582  
1,522,225  
1,533,667  
1,591  
1,591  
0  
0  
0  
1,308,275  
1,338,286  
1,366,162  
1,373,499  
1,381,274  
0  
0  
0  
0  
0  
4,562  
4,562  
4,562  
6,068  
4,933  
5,000  
5,000  
5,000  
5,000  
5,000  
124,709  
129,688  
132,857  
137,659  
142,460  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,956,464  
1,953,206  
2,041,660  
2,049,076  
2,050,925  
789,802  
915,637  
1,027,196  
1,082,044  
1,092,334  
787,561  
913,396  
1,024,955  
1,079,803  
1,040,307  
2,241  
2,241  
2,241  
2,241  
52,027  
1,166,662  
1,037,569  
1,014,464  
967,032  
958,590  
1,166,662  
1,037,569  
1,014,464  
967,032  
958,590  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0