Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM (DDV: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,164,966  
2,525,452  
2,895,199  
3,218,092  
 
547,210  
867,360  
1,193,365  
1,476,917  
 
18,198  
22,524  
25,599  
44,554  
 
650  
650  
650  
1,450  
 
120,003  
100,478  
304,096  
293,970  
 
395,971  
732,100  
849,056  
1,116,706  
 
12,389  
11,608  
13,964  
20,237  
 
1,617,756  
1,658,092  
1,701,834  
1,741,175  
 
0  
0  
0  
0  
 
1,456,427  
1,456,817  
1,495,104  
1,532,661  
 
0  
0  
0  
0  
 
4,243  
38,920  
39,105  
35,266  
 
5,000  
5,000  
5,000  
5,000  
 
152,085  
157,355  
162,625  
168,248  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,164,966  
2,525,452  
2,895,199  
3,218,092  
 
1,166,143  
1,380,497  
1,638,298  
1,745,034  
 
1,028,545  
1,242,898  
1,500,700  
1,553,274  
 
137,598  
137,598  
137,598  
191,760  
 
998,822  
1,144,956  
1,256,900  
1,473,058  
 
998,822  
1,144,956  
1,256,900  
1,473,058  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0