Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM (DDV: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,049,076  
2,050,925  
2,000,125  
2,164,966  
2,525,452  
526,851  
517,257  
423,629  
547,210  
867,360  
107,036  
17,298  
23,556  
18,198  
22,524  
20,000  
0  
150  
650  
650  
95,026  
162,855  
169,625  
120,003  
100,478  
256,840  
293,586  
222,601  
395,971  
732,100  
47,948  
43,518  
7,698  
12,389  
11,608  
1,522,225  
1,533,667  
1,576,496  
1,617,756  
1,658,092  
0  
0  
0  
0  
0  
1,373,499  
1,381,274  
1,417,757  
1,456,427  
1,456,817  
0  
0  
0  
0  
0  
6,068  
4,933  
6,455  
4,243  
38,920  
5,000  
5,000  
5,000  
5,000  
5,000  
137,659  
142,460  
147,284  
152,085  
157,355  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,049,076  
2,050,925  
2,000,125  
2,164,966  
2,525,452  
1,082,044  
1,092,334  
1,038,381  
1,166,143  
1,380,497  
1,079,803  
1,040,307  
936,524  
1,028,545  
1,242,898  
2,241  
52,027  
101,857  
137,598  
137,598  
967,032  
958,590  
961,743  
998,822  
1,144,956  
967,032  
958,590  
961,743  
998,822  
1,144,956  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0