Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô (DDM: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
 
860,038  
875,342  
896,136  
921,198  
 
48,124  
45,084  
43,694  
51,811  
 
7,612  
1,599  
6,245  
6,571  
 
806  
806  
106  
106  
 
22,452  
24,699  
20,408  
23,879  
 
10,154  
9,385  
8,998  
12,752  
 
7,100  
8,595  
7,937  
8,502  
 
811,914  
830,257  
852,442  
869,387  
 
180,585  
182,259  
184,349  
184,289  
 
607,570  
628,132  
648,656  
669,069  
 
0  
0  
0  
0  
 
631  
753  
391  
1,133  
 
0  
0  
0  
0  
 
23,127  
19,113  
19,045  
14,895  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
 
860,038  
875,342  
896,136  
921,198  
 
1,448,777  
1,443,813  
1,439,907  
1,422,029  
 
83,108  
86,981  
88,661  
60,833  
 
1,365,669  
1,356,832  
1,351,246  
1,361,195  
 
-588,739  
-568,472  
-543,771  
-500,831  
 
-588,739  
-568,472  
-543,771  
-500,831  
 
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
 
0  
0  
0  
0