Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô (DDM: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
875,342  
896,136  
921,198  
936,800  
955,546  
45,084  
43,694  
51,811  
48,814  
52,247  
1,599  
6,245  
6,571  
4,245  
10,408  
806  
106  
106  
106  
156  
24,699  
20,408  
23,879  
19,372  
22,186  
9,385  
8,998  
12,752  
17,663  
10,935  
8,595  
7,937  
8,502  
7,429  
8,563  
830,257  
852,442  
869,387  
887,986  
903,299  
182,259  
184,349  
184,289  
184,414  
182,202  
628,132  
648,656  
669,069  
689,087  
709,490  
0  
0  
0  
0  
0  
753  
391  
1,133  
705  
643  
0  
0  
0  
0  
0  
19,113  
19,045  
14,895  
13,780  
10,964  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
875,342  
896,136  
921,198  
936,800  
955,546  
1,443,813  
1,439,907  
1,422,029  
1,411,958  
1,405,833  
86,981  
88,661  
60,833  
62,622  
66,102  
1,356,832  
1,351,246  
1,361,195  
1,349,336  
1,339,731  
-568,472  
-543,771  
-500,831  
-475,158  
-450,287  
-568,472  
-543,771  
-500,831  
-475,158  
-450,287  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0