Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô (DDM: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
708,243  
730,405  
748,807  
 
860,038  
43,425  
48,088  
46,327  
 
48,124  
8,102  
12,172  
7,489  
 
7,612  
0  
106  
806  
 
806  
18,100  
19,188  
21,902  
 
22,452  
7,017  
7,227  
7,658  
 
10,154  
10,207  
9,395  
8,471  
 
7,100  
664,818  
682,317  
702,480  
 
811,914  
180,836  
180,518  
180,527  
 
180,585  
469,530  
486,520  
504,403  
 
607,570  
0  
0  
0  
 
0  
391  
391  
391  
 
631  
0  
0  
1,800  
 
0  
14,061  
14,888  
15,359  
 
23,127  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
708,243  
730,405  
748,807  
 
860,038  
1,376,701  
1,380,635  
1,381,764  
 
1,448,777  
69,333  
54,860  
61,692  
 
83,108  
1,307,368  
1,325,776  
1,320,072  
 
1,365,669  
-668,457  
-650,230  
-632,958  
 
-588,739  
-668,457  
-650,230  
-632,958  
 
-588,739  
0  
0  
0  
 
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
 
0