Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô (DDM: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
708,243  
730,405  
748,807  
840,298  
860,038  
45,217  
48,088  
46,327  
51,160  
48,124  
8,102  
12,172  
7,489  
14,388  
7,612  
0  
106  
806  
806  
806  
21,409  
19,188  
21,902  
20,761  
22,452  
7,017  
7,227  
7,658  
7,992  
10,154  
8,689  
9,395  
8,471  
7,212  
7,100  
663,027  
682,317  
702,480  
789,138  
811,914  
179,135  
180,518  
180,527  
180,993  
180,585  
469,530  
486,520  
504,403  
586,851  
607,570  
0  
0  
0  
0  
0  
391  
391  
391  
631  
631  
0  
0  
1,800  
1,800  
0  
13,971  
14,888  
15,359  
18,863  
23,127  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
708,243  
730,405  
748,807  
840,298  
860,038  
1,376,701  
1,380,635  
1,381,764  
1,448,487  
1,448,777  
69,333  
54,860  
61,692  
98,567  
83,108  
1,307,368  
1,325,776  
1,320,072  
1,349,920  
1,365,669  
-668,457  
-650,230  
-632,958  
-608,190  
-588,739  
-668,457  
-650,230  
-632,958  
-608,190  
-588,739  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0