Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô (DDM: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
860,038  
875,342  
896,136  
921,198  
936,800  
46,333  
45,084  
43,694  
51,811  
48,814  
7,612  
1,599  
6,245  
6,571  
4,245  
806  
806  
106  
106  
106  
20,660  
24,699  
20,408  
23,879  
19,372  
10,154  
9,385  
8,998  
12,752  
17,663  
7,100  
8,595  
7,937  
8,502  
7,429  
813,705  
830,257  
852,442  
869,387  
887,986  
182,376  
182,259  
184,349  
184,289  
184,414  
607,570  
628,132  
648,656  
669,069  
689,087  
0  
0  
0  
0  
0  
631  
753  
391  
1,133  
705  
0  
0  
0  
0  
0  
23,127  
19,113  
19,045  
14,895  
13,780  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
860,038  
875,342  
896,136  
921,198  
936,800  
1,448,777  
1,443,813  
1,439,907  
1,422,029  
1,411,958  
83,108  
86,981  
88,661  
60,833  
62,622  
1,365,669  
1,356,832  
1,351,246  
1,361,195  
1,349,336  
-588,739  
-568,472  
-543,771  
-500,831  
-475,158  
-588,739  
-568,472  
-543,771  
-500,831  
-475,158  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0