Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô (DDM: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
748,807  
 
860,038  
875,342  
896,136  
46,327  
 
48,124  
45,084  
43,694  
7,489  
 
7,612  
1,599  
6,245  
806  
 
806  
806  
106  
21,902  
 
22,452  
24,699  
20,408  
7,658  
 
10,154  
9,385  
8,998  
8,471  
 
7,100  
8,595  
7,937  
702,480  
 
811,914  
830,257  
852,442  
180,527  
 
180,585  
182,259  
184,349  
504,403  
 
607,570  
628,132  
648,656  
0  
 
0  
0  
0  
391  
 
631  
753  
391  
1,800  
 
0  
0  
0  
15,359  
 
23,127  
19,113  
19,045  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
748,807  
 
860,038  
875,342  
896,136  
1,381,764  
 
1,448,777  
1,443,813  
1,439,907  
61,692  
 
83,108  
86,981  
88,661  
1,320,072  
 
1,365,669  
1,356,832  
1,351,246  
-632,958  
 
-588,739  
-568,472  
-543,771  
-632,958  
 
-588,739  
-568,472  
-543,771  
0  
 
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
 
0  
0  
0