Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô (DDM: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
686,058  
695,432  
708,243  
730,405  
748,807  
59,110  
51,788  
45,217  
48,088  
46,327  
15,168  
18,508  
8,102  
12,172  
7,489  
10,000  
0  
0  
106  
806  
20,924  
18,552  
21,409  
19,188  
21,902  
5,818  
7,460  
7,017  
7,227  
7,658  
7,200  
7,268  
8,689  
9,395  
8,471  
626,948  
643,644  
663,027  
682,317  
702,480  
180,465  
179,712  
179,135  
180,518  
180,527  
438,097  
452,702  
469,530  
486,520  
504,403  
0  
0  
0  
0  
0  
391  
391  
391  
391  
391  
0  
0  
0  
0  
1,800  
7,995  
10,838  
13,971  
14,888  
15,359  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
686,058  
695,432  
708,243  
730,405  
748,807  
1,382,376  
1,382,936  
1,376,701  
1,380,635  
1,381,764  
68,980  
59,439  
69,333  
54,860  
61,692  
1,313,396  
1,323,497  
1,307,368  
1,325,776  
1,320,072  
-696,319  
-687,505  
-668,457  
-650,230  
-632,958  
-696,319  
-687,505  
-668,457  
-650,230  
-632,958  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0