Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô (DDM: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
896,136  
921,198  
936,800  
955,546  
972,524  
43,694  
51,811  
48,814  
52,247  
46,208  
6,245  
6,571  
4,245  
10,408  
10,631  
106  
106  
106  
156  
300  
20,408  
23,879  
19,372  
22,186  
16,832  
8,998  
12,752  
17,663  
10,935  
10,501  
7,937  
8,502  
7,429  
8,563  
7,943  
852,442  
869,387  
887,986  
903,299  
926,316  
184,349  
184,289  
184,414  
182,202  
183,094  
648,656  
669,069  
689,087  
709,490  
729,070  
0  
0  
0  
0  
0  
391  
1,133  
705  
643  
1,218  
0  
0  
0  
0  
0  
19,045  
14,895  
13,780  
10,964  
12,933  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
896,136  
921,198  
936,800  
955,546  
972,524  
1,439,907  
1,422,029  
1,411,958  
1,405,833  
1,408,192  
88,661  
60,833  
62,622  
66,102  
69,251  
1,351,246  
1,361,195  
1,349,336  
1,339,731  
1,338,941  
-543,771  
-500,831  
-475,158  
-450,287  
-435,669  
-543,771  
-500,831  
-475,158  
-450,287  
-435,669  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0