Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô (DDM: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
936,800  
955,546  
994,912  
1,031,673  
 
48,814  
52,247  
48,811  
252,118  
 
4,245  
10,408  
9,529  
25,856  
 
106  
156  
300  
300  
 
19,372  
22,186  
16,381  
202,734  
 
17,663  
10,935  
11,517  
11,868  
 
7,429  
8,563  
11,083  
11,359  
 
887,986  
903,299  
946,101  
779,555  
 
184,414  
182,202  
183,912  
0  
 
689,087  
709,490  
748,218  
769,496  
 
0  
0  
0  
0  
 
705  
643  
1,377  
0  
 
0  
0  
0  
1,871  
 
13,780  
10,964  
12,594  
8,188  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
936,800  
955,546  
994,912  
1,031,673  
 
1,411,958  
1,405,833  
1,408,828  
1,399,741  
 
62,622  
66,102  
52,214  
658,640  
 
1,349,336  
1,339,731  
1,356,613  
741,101  
 
-475,158  
-450,287  
-413,915  
-368,068  
 
-475,158  
-450,287  
-413,915  
-368,068  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0