Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô (DDM: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
921,198  
936,800  
955,546  
972,524  
994,912  
51,811  
48,814  
52,247  
46,208  
48,811  
6,571  
4,245  
10,408  
10,631  
9,529  
106  
106  
156  
300  
300  
23,879  
19,372  
22,186  
16,832  
16,381  
12,752  
17,663  
10,935  
10,501  
11,517  
8,502  
7,429  
8,563  
7,943  
11,083  
869,387  
887,986  
903,299  
926,316  
946,101  
184,289  
184,414  
182,202  
183,094  
183,912  
669,069  
689,087  
709,490  
729,070  
748,218  
0  
0  
0  
0  
0  
1,133  
705  
643  
1,218  
1,377  
0  
0  
0  
0  
0  
14,895  
13,780  
10,964  
12,933  
12,594  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
921,198  
936,800  
955,546  
972,524  
994,912  
1,422,029  
1,411,958  
1,405,833  
1,408,192  
1,408,828  
60,833  
62,622  
66,102  
69,251  
52,214  
1,361,195  
1,349,336  
1,339,731  
1,338,941  
1,356,613  
-500,831  
-475,158  
-450,287  
-435,669  
-413,915  
-500,831  
-475,158  
-450,287  
-435,669  
-413,915  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0