Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô (DDM: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
730,405  
748,807  
 
860,038  
875,342  
48,088  
46,327  
 
48,124  
45,084  
12,172  
7,489  
 
7,612  
1,599  
106  
806  
 
806  
806  
19,188  
21,902  
 
22,452  
24,699  
7,227  
7,658  
 
10,154  
9,385  
9,395  
8,471  
 
7,100  
8,595  
682,317  
702,480  
 
811,914  
830,257  
180,518  
180,527  
 
180,585  
182,259  
486,520  
504,403  
 
607,570  
628,132  
0  
0  
 
0  
0  
391  
391  
 
631  
753  
0  
1,800  
 
0  
0  
14,888  
15,359  
 
23,127  
19,113  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
730,405  
748,807  
 
860,038  
875,342  
1,380,635  
1,381,764  
 
1,448,777  
1,443,813  
54,860  
61,692  
 
83,108  
86,981  
1,325,776  
1,320,072  
 
1,365,669  
1,356,832  
-650,230  
-632,958  
 
-588,739  
-568,472  
-650,230  
-632,958  
 
-588,739  
-568,472  
0  
0  
 
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
 
0  
0