Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai (DCT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
809,826  
898,077  
920,549  
938,130  
957,405  
125,510  
176,478  
160,150  
162,648  
169,158  
6,829  
3,037  
2,258  
343  
3,382  
0  
0  
0  
0  
0  
71,344  
117,702  
97,669  
101,739  
121,270  
44,115  
49,560  
49,992  
53,717  
36,879  
3,221  
6,180  
10,231  
6,849  
7,627  
684,316  
721,599  
760,399  
775,482  
788,247  
0  
21  
21  
21  
21  
641,049  
653,289  
668,150  
683,214  
697,578  
0  
0  
0  
0  
0  
6,935  
6,584  
6,348  
6,111  
4,256  
31,729  
56,846  
80,766  
80,766  
80,766  
4,603  
4,859  
5,115  
5,370  
5,626  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
809,826  
898,077  
920,549  
938,130  
957,405  
887,633  
935,717  
907,818  
893,974  
973,543  
178,500  
193,109  
181,085  
167,240  
246,810  
709,133  
742,608  
726,734  
726,734  
726,734  
-77,807  
-37,639  
12,730  
44,156  
-16,138  
-77,807  
-37,639  
12,730  
44,156  
-16,138  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0