Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai (DCT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
920,549  
938,130  
957,405  
 
 
160,150  
162,648  
169,158  
 
 
2,258  
343  
3,382  
 
 
0  
0  
0  
 
 
97,669  
101,739  
121,270  
 
 
49,992  
53,717  
36,879  
 
 
10,231  
6,849  
7,627  
 
 
760,399  
775,482  
788,247  
 
 
21  
21  
21  
 
 
668,150  
683,214  
697,578  
 
 
0  
0  
0  
 
 
6,348  
6,111  
4,256  
 
 
80,766  
80,766  
80,766  
 
 
5,115  
5,370  
5,626  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
920,549  
938,130  
957,405  
 
 
907,818  
893,974  
973,543  
 
 
181,085  
167,240  
246,810  
 
 
726,734  
726,734  
726,734  
 
 
12,730  
44,156  
-16,138  
 
 
12,730  
44,156  
-16,138  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0