Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai (DCT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
693,048  
683,029  
722,735  
716,487  
721,481  
98,109  
78,957  
121,410  
101,071  
97,992  
1,635  
4,490  
6,663  
2,173  
5,654  
0  
0  
0  
0  
0  
58,621  
45,764  
82,268  
56,761  
67,504  
37,853  
28,587  
32,138  
41,275  
24,814  
0  
116  
341  
862  
19  
594,939  
604,072  
601,326  
615,416  
623,489  
0  
0  
0  
0  
0  
581,610  
589,595  
584,920  
598,846  
612,076  
0  
0  
0  
0  
0  
8,106  
8,411  
8,320  
8,229  
7,321  
0  
0  
0  
0  
0  
5,223  
6,066  
8,085  
8,340  
4,092  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
693,048  
683,029  
722,735  
716,487  
721,481  
847,848  
850,577  
918,274  
901,924  
889,945  
438,278  
441,007  
147,566  
162,400  
180,811  
409,570  
409,570  
770,709  
739,524  
709,133  
-154,800  
-167,548  
-195,539  
-185,437  
-168,464  
-154,800  
-167,548  
-195,539  
-185,437  
-168,464  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0