Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai (DCT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
734,106  
706,311  
693,048  
683,029  
722,735  
162,023  
125,896  
98,109  
78,957  
121,410  
301  
1,077  
1,635  
4,490  
6,663  
0  
0  
0  
0  
0  
140,365  
101,162  
58,621  
45,764  
82,268  
21,357  
23,657  
37,853  
28,587  
32,138  
0  
0  
0  
116  
341  
572,082  
580,415  
594,939  
604,072  
601,326  
0  
0  
0  
0  
0  
568,375  
575,859  
581,610  
589,595  
584,920  
0  
0  
0  
0  
0  
171  
171  
8,106  
8,411  
8,320  
0  
0  
0  
0  
0  
3,537  
4,384  
5,223  
6,066  
8,085  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
734,106  
706,311  
693,048  
683,029  
722,735  
892,671  
868,236  
847,848  
850,577  
918,274  
425,737  
401,302  
438,278  
441,007  
147,566  
466,934  
466,934  
409,570  
409,570  
770,709  
-158,565  
-161,925  
-154,800  
-167,548  
-195,539  
-158,565  
-161,925  
-154,800  
-167,548  
-195,539  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0