Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai (DCT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
722,735  
716,487  
721,481  
787,958  
809,826  
121,410  
101,071  
97,992  
118,447  
125,510  
6,663  
2,173  
5,654  
5,627  
6,829  
0  
0  
0  
0  
0  
82,268  
56,761  
67,504  
63,098  
71,344  
32,138  
41,275  
24,814  
48,231  
44,115  
341  
862  
19  
1,491  
3,221  
601,326  
615,416  
623,489  
669,510  
684,316  
0  
0  
0  
0  
0  
584,920  
598,846  
612,076  
626,408  
641,049  
0  
0  
0  
0  
0  
8,320  
8,229  
7,321  
7,026  
6,935  
0  
0  
0  
31,729  
31,729  
8,085  
8,340  
4,092  
4,347  
4,603  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
722,735  
716,487  
721,481  
787,958  
809,826  
918,274  
901,924  
889,945  
890,158  
887,633  
147,566  
162,400  
180,811  
181,024  
178,500  
770,709  
739,524  
709,133  
709,133  
709,133  
-195,539  
-185,437  
-168,464  
-102,200  
-77,807  
-195,539  
-185,437  
-168,464  
-102,200  
-77,807  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0