Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai (DCT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
957,405  
 
 
 
 
169,158  
 
 
 
 
3,382  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
121,270  
 
 
 
 
36,879  
 
 
 
 
7,627  
 
 
 
 
788,247  
 
 
 
 
21  
 
 
 
 
697,578  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
4,256  
 
 
 
 
80,766  
 
 
 
 
5,626  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
957,405  
 
 
 
 
973,543  
 
 
 
 
246,810  
 
 
 
 
726,734  
 
 
 
 
-16,138  
 
 
 
 
-16,138  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0