Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai (DCT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
721,481  
787,958  
809,826  
898,077  
920,549  
97,992  
118,447  
125,510  
176,478  
160,150  
5,654  
5,627  
6,829  
3,037  
2,258  
0  
0  
0  
0  
0  
67,504  
63,098  
71,344  
117,702  
97,669  
24,814  
48,231  
44,115  
49,560  
49,992  
19  
1,491  
3,221  
6,180  
10,231  
623,489  
669,510  
684,316  
721,599  
760,399  
0  
0  
0  
21  
21  
612,076  
626,408  
641,049  
653,289  
668,150  
0  
0  
0  
0  
0  
7,321  
7,026  
6,935  
6,584  
6,348  
0  
31,729  
31,729  
56,846  
80,766  
4,092  
4,347  
4,603  
4,859  
5,115  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
721,481  
787,958  
809,826  
898,077  
920,549  
889,945  
890,158  
887,633  
935,717  
907,818  
180,811  
181,024  
178,500  
193,109  
181,085  
709,133  
709,133  
709,133  
742,608  
726,734  
-168,464  
-102,200  
-77,807  
-37,639  
12,730  
-168,464  
-102,200  
-77,807  
-37,639  
12,730  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0