Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu (DCS: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
683,675  
677,968  
672,962  
666,063  
705,627  
618,318  
608,048  
603,827  
594,986  
628,242  
2,246  
2,299  
2,206  
27,381  
1,782  
0  
0  
0  
0  
0  
550,642  
543,348  
533,652  
499,213  
536,670  
65,372  
62,365  
67,969  
68,389  
89,627  
58  
37  
0  
2  
164  
65,357  
69,920  
69,136  
71,078  
77,385  
0  
3,902  
2,572  
4,623  
8,665  
3,839  
4,500  
5,044  
4,932  
7,195  
27,768  
27,768  
27,768  
27,768  
27,768  
0  
0  
0  
0  
0  
33,750  
33,750  
33,750  
33,750  
33,750  
0  
0  
2  
5  
7  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
683,675  
677,968  
672,962  
666,063  
705,627  
49,527  
44,193  
39,507  
29,422  
69,109  
49,087  
43,863  
39,067  
29,422  
68,059  
440  
330  
440  
0  
1,050  
634,148  
633,775  
633,455  
636,642  
636,517  
634,148  
633,775  
633,455  
636,642  
636,517  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0