Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu (DCS: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
705,627  
672,039  
712,423  
699,168  
708,073  
628,242  
593,963  
589,399  
539,528  
582,388  
1,782  
1,501  
3,881  
53,720  
1,076  
0  
0  
0  
0  
0  
536,670  
509,271  
489,200  
406,673  
484,635  
89,627  
83,162  
96,259  
79,075  
95,893  
164  
28  
58  
61  
784  
77,385  
78,076  
123,024  
159,639  
125,685  
8,665  
8,665  
439  
39  
0  
7,195  
7,884  
13,233  
13,927  
15,912  
27,768  
27,768  
27,768  
63,768  
27,768  
0  
0  
0  
0  
2,321  
33,750  
33,750  
81,571  
81,882  
79,632  
7  
10  
13  
24  
52  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
705,627  
672,039  
712,423  
699,168  
708,073  
69,109  
37,923  
74,266  
63,129  
72,987  
68,059  
36,736  
72,749  
62,079  
71,577  
1,050  
1,187  
1,517  
1,050  
1,410  
636,517  
634,116  
638,157  
636,038  
635,086  
636,517  
634,116  
638,157  
636,038  
635,086  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0