Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu (DCS: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
666,063  
705,627  
672,039  
712,423  
699,168  
594,986  
628,242  
593,963  
589,399  
539,528  
27,381  
1,782  
1,501  
3,881  
53,720  
0  
0  
0  
0  
0  
499,213  
536,670  
509,271  
489,200  
406,673  
68,389  
89,627  
83,162  
96,259  
79,075  
2  
164  
28  
58  
61  
71,078  
77,385  
78,076  
123,024  
159,639  
4,623  
8,665  
8,665  
439  
39  
4,932  
7,195  
7,884  
13,233  
13,927  
27,768  
27,768  
27,768  
27,768  
63,768  
0  
0  
0  
0  
0  
33,750  
33,750  
33,750  
81,571  
81,882  
5  
7  
10  
13  
24  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
666,063  
705,627  
672,039  
712,423  
699,168  
29,422  
69,109  
37,923  
74,266  
63,129  
29,422  
68,059  
36,736  
72,749  
62,079  
0  
1,050  
1,187  
1,517  
1,050  
636,642  
636,517  
634,116  
638,157  
636,038  
636,642  
636,517  
634,116  
638,157  
636,038  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0