Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu (DCS: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
712,423  
699,168  
708,073  
696,413  
705,235  
589,399  
539,528  
582,388  
570,007  
577,863  
3,881  
53,720  
1,076  
1,947  
8,614  
0  
0  
0  
0  
0  
489,200  
406,673  
484,635  
482,062  
487,456  
96,259  
79,075  
95,893  
85,820  
81,527  
58  
61  
784  
178  
267  
123,024  
159,639  
125,685  
126,407  
127,372  
439  
39  
0  
0  
0  
13,233  
13,927  
15,912  
16,606  
17,219  
27,768  
63,768  
27,768  
27,768  
27,768  
0  
0  
2,321  
2,321  
2,321  
81,571  
81,882  
79,632  
79,632  
79,955  
13  
24  
52  
80  
110  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
712,423  
699,168  
708,073  
696,413  
705,235  
74,266  
63,129  
72,987  
63,493  
76,698  
72,749  
62,079  
71,577  
62,083  
75,288  
1,517  
1,050  
1,410  
1,410  
1,410  
638,157  
636,038  
635,086  
632,921  
628,538  
638,157  
636,038  
635,086  
632,921  
628,538  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0