Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu (DCS: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
708,073  
696,413  
705,235  
687,099  
697,952  
582,388  
570,007  
577,863  
560,487  
569,880  
1,076  
1,947  
8,614  
2,518  
3,763  
0  
0  
0  
0  
38,480  
484,635  
482,062  
487,456  
479,483  
57,260  
95,893  
85,820  
81,527  
78,333  
76,923  
784  
178  
267  
152  
393,454  
125,685  
126,407  
127,372  
126,612  
128,072  
0  
0  
0  
42  
0  
15,912  
16,606  
17,219  
16,206  
18,137  
27,768  
27,768  
27,768  
27,768  
27,768  
2,321  
2,321  
2,321  
2,321  
0  
79,632  
79,632  
79,955  
80,166  
80,766  
52  
80  
110  
110  
1,401  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
708,073  
696,413  
705,235  
687,099  
697,952  
72,987  
63,493  
76,698  
62,211  
74,273  
71,577  
62,083  
75,288  
60,801  
72,510  
1,410  
1,410  
1,410  
1,410  
1,763  
635,086  
632,921  
628,538  
624,888  
622,565  
635,086  
632,921  
628,538  
624,888  
622,565  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
1,114