Công ty Cổ phần Phân Bón Dầu khí Cà Mau (DCM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
12,723,657  
12,565,264  
12,845,828  
12,869,313  
13,489,225  
4,480,422  
3,948,014  
3,913,192  
3,656,725  
4,035,747  
966,072  
700,443  
813,519  
572,221  
965,643  
2,700,000  
2,200,000  
2,300,000  
2,400,000  
2,500,000  
385,286  
410,015  
360,504  
124,298  
119,606  
372,973  
591,234  
374,121  
496,369  
404,707  
56,092  
46,322  
65,048  
63,836  
45,791  
8,243,235  
8,617,250  
8,932,637  
9,212,588  
9,453,479  
3  
3  
3  
3  
3  
8,144,530  
8,444,881  
8,754,407  
8,927,706  
9,228,299  
0  
0  
0  
0  
0  
57,739  
84,662  
79,197  
192,327  
145,099  
0  
0  
0  
0  
0  
40,963  
87,704  
99,029  
92,553  
80,079  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
12,723,657  
12,565,264  
12,845,828  
12,869,313  
13,489,225  
6,608,675  
6,443,797  
6,995,430  
7,016,148  
7,660,435  
2,500,514  
2,264,931  
2,414,422  
2,311,365  
2,518,501  
4,108,161  
4,178,865  
4,581,008  
4,704,783  
5,141,935  
6,114,982  
6,121,467  
5,850,398  
5,853,166  
5,828,790  
6,114,982  
6,121,467  
5,850,398  
5,853,166  
5,828,790  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0