Công ty Cổ phần Phân Bón Dầu khí Cà Mau (DCM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
11,029,499  
10,634,092  
12,934,875  
12,338,581  
12,525,580  
4,311,554  
3,768,006  
5,851,202  
4,945,403  
4,910,497  
285,772  
337,104  
1,521,093  
689,181  
1,896,185  
2,502,000  
2,252,000  
3,170,000  
3,120,000  
2,100,000  
452,588  
476,111  
585,741  
463,432  
505,693  
984,444  
645,280  
547,661  
638,118  
372,958  
86,750  
57,510  
26,707  
34,672  
35,660  
6,717,945  
6,866,086  
7,083,673  
7,393,178  
7,615,083  
3  
3  
3  
3  
3  
6,336,415  
6,544,479  
6,867,652  
7,181,050  
7,499,079  
0  
0  
0  
0  
0  
346,374  
265,027  
210,442  
206,502  
105,794  
0  
0  
0  
0  
0  
35,152  
56,577  
5,576  
5,623  
10,207  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
11,029,499  
10,634,092  
12,934,875  
12,338,581  
12,525,580  
4,758,930  
4,442,942  
6,402,913  
5,944,568  
6,370,332  
3,083,273  
2,580,454  
3,068,144  
2,653,101  
2,599,209  
1,675,657  
1,862,487  
3,334,769  
3,291,467  
3,771,123  
6,270,569  
6,191,150  
6,531,962  
6,394,014  
6,155,248  
6,270,569  
6,191,150  
6,531,962  
6,394,014  
6,155,248  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0