Công ty Cổ phần Phân Bón Dầu khí Cà Mau (DCM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
11,402,592  
11,029,499  
10,634,092  
12,934,875  
12,338,581  
4,900,899  
4,311,554  
3,768,006  
5,851,202  
4,945,403  
441,891  
285,772  
337,104  
1,521,093  
689,181  
2,332,000  
2,502,000  
2,252,000  
3,170,000  
3,120,000  
484,357  
452,588  
476,111  
585,741  
463,432  
1,567,690  
984,444  
645,280  
547,661  
638,118  
74,961  
86,750  
57,510  
26,707  
34,672  
6,501,693  
6,717,945  
6,866,086  
7,083,673  
7,393,178  
3  
3  
3  
3  
3  
6,017,771  
6,336,415  
6,544,479  
6,867,652  
7,181,050  
0  
0  
0  
0  
0  
459,168  
346,374  
265,027  
210,442  
206,502  
0  
0  
0  
0  
0  
24,752  
35,152  
56,577  
5,576  
5,623  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
11,402,592  
11,029,499  
10,634,092  
12,934,875  
12,338,581  
5,435,635  
4,758,930  
4,442,942  
6,402,913  
5,944,568  
3,954,742  
3,083,273  
2,580,454  
3,068,144  
2,653,101  
1,480,893  
1,675,657  
1,862,487  
3,334,769  
3,291,467  
5,966,957  
6,270,569  
6,191,150  
6,531,962  
6,394,014  
5,966,957  
6,270,569  
6,191,150  
6,531,962  
6,394,014  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0