Công ty Cổ phần Phân Bón Dầu khí Cà Mau (DCM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
10,634,092  
12,934,875  
12,338,581  
12,525,580  
12,646,167  
3,768,006  
5,851,202  
4,945,403  
4,910,497  
4,744,279  
337,104  
1,521,093  
689,181  
1,896,185  
929,735  
2,252,000  
3,170,000  
3,120,000  
2,100,000  
2,900,000  
476,111  
585,741  
463,432  
505,693  
394,458  
645,280  
547,661  
638,118  
372,958  
446,955  
57,510  
26,707  
34,672  
35,660  
73,132  
6,866,086  
7,083,673  
7,393,178  
7,615,083  
7,901,888  
3  
3  
3  
3  
3  
6,544,479  
6,867,652  
7,181,050  
7,499,079  
7,815,929  
0  
0  
0  
0  
0  
265,027  
210,442  
206,502  
105,794  
63,066  
0  
0  
0  
0  
0  
56,577  
5,576  
5,623  
10,207  
22,889  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
10,634,092  
12,934,875  
12,338,581  
12,525,580  
12,646,167  
4,442,942  
6,402,913  
5,944,568  
6,370,332  
6,507,645  
2,580,454  
3,068,144  
2,653,101  
2,599,209  
2,653,572  
1,862,487  
3,334,769  
3,291,467  
3,771,123  
3,854,073  
6,191,150  
6,531,962  
6,394,014  
6,155,248  
6,138,522  
6,191,150  
6,531,962  
6,394,014  
6,155,248  
6,138,522  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0