Công ty Cổ phần Phân Bón Dầu khí Cà Mau (DCM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
12,565,264  
12,845,828  
12,869,313  
13,489,225  
13,971,018  
3,948,014  
3,913,192  
3,656,725  
4,035,747  
4,222,870  
700,443  
813,519  
572,221  
965,643  
1,013,712  
2,200,000  
2,300,000  
2,400,000  
2,500,000  
2,552,556  
410,015  
360,504  
124,298  
119,606  
96,278  
591,234  
374,121  
496,369  
404,707  
529,835  
46,322  
65,048  
63,836  
45,791  
30,489  
8,617,250  
8,932,637  
9,212,588  
9,453,479  
9,748,149  
3  
3  
3  
3  
3  
8,444,881  
8,754,407  
8,927,706  
9,228,299  
9,537,932  
0  
0  
0  
0  
0  
84,662  
79,197  
192,327  
145,099  
116,812  
0  
0  
0  
0  
0  
87,704  
99,029  
92,553  
80,079  
93,401  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
12,565,264  
12,845,828  
12,869,313  
13,489,225  
13,971,018  
6,443,797  
6,995,430  
7,016,148  
7,660,435  
7,621,022  
2,264,931  
2,414,422  
2,311,365  
2,518,501  
1,850,553  
4,178,865  
4,581,008  
4,704,783  
5,141,935  
5,770,469  
6,121,467  
5,850,398  
5,853,166  
5,828,790  
6,349,997  
6,121,467  
5,850,398  
5,853,166  
5,828,790  
6,349,997  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0