Công ty Cổ phần Phân Bón Dầu khí Cà Mau (DCM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
12,525,580  
12,646,167  
12,723,657  
12,565,264  
12,845,828  
4,910,497  
4,744,279  
4,480,422  
3,948,014  
3,913,192  
1,896,185  
929,735  
966,072  
700,443  
813,519  
2,100,000  
2,900,000  
2,700,000  
2,200,000  
2,300,000  
505,693  
394,458  
385,286  
410,015  
360,504  
372,958  
446,955  
372,973  
591,234  
374,121  
35,660  
73,132  
56,092  
46,322  
65,048  
7,615,083  
7,901,888  
8,243,235  
8,617,250  
8,932,637  
3  
3  
3  
3  
3  
7,499,079  
7,815,929  
8,144,530  
8,444,881  
8,754,407  
0  
0  
0  
0  
0  
105,794  
63,066  
57,739  
84,662  
79,197  
0  
0  
0  
0  
0  
10,207  
22,889  
40,963  
87,704  
99,029  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
12,525,580  
12,646,167  
12,723,657  
12,565,264  
12,845,828  
6,370,332  
6,507,645  
6,608,675  
6,443,797  
6,995,430  
2,599,209  
2,653,572  
2,500,514  
2,264,931  
2,414,422  
3,771,123  
3,854,073  
4,108,161  
4,178,865  
4,581,008  
6,155,248  
6,138,522  
6,114,982  
6,121,467  
5,850,398  
6,155,248  
6,138,522  
6,114,982  
6,121,467  
5,850,398  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0