Công ty Cổ phần Phân Bón Dầu khí Cà Mau (DCM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
12,869,313  
13,489,225  
13,971,018  
14,465,477  
14,806,975  
3,656,725  
4,035,747  
4,222,870  
4,437,432  
4,559,571  
572,221  
965,643  
1,013,712  
1,215,079  
1,129,945  
2,400,000  
2,500,000  
2,552,556  
2,702,556  
2,900,000  
124,298  
119,606  
96,278  
79,782  
129,571  
496,369  
404,707  
529,835  
393,934  
348,674  
63,836  
45,791  
30,489  
46,082  
51,381  
9,212,588  
9,453,479  
9,748,149  
10,028,045  
10,247,404  
3  
3  
3  
3  
3  
8,927,706  
9,228,299  
9,537,932  
9,837,262  
10,116,533  
0  
0  
0  
0  
0  
192,327  
145,099  
116,812  
87,564  
23,237  
0  
0  
0  
0  
0  
92,553  
80,079  
93,401  
103,216  
107,631  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
12,869,313  
13,489,225  
13,971,018  
14,465,477  
14,806,975  
7,016,148  
7,660,435  
7,621,022  
8,193,663  
8,792,371  
2,311,365  
2,518,501  
1,850,553  
2,372,245  
2,310,844  
4,704,783  
5,141,935  
5,770,469  
5,821,418  
6,481,526  
5,853,166  
5,828,790  
6,349,997  
6,271,814  
6,014,605  
5,853,166  
5,828,790  
6,349,997  
6,271,814  
6,014,605  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0