Công ty Cổ phần Phân Bón Dầu khí Cà Mau (DCM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
13,489,225  
13,971,018  
14,465,477  
14,806,975  
15,246,234  
4,035,747  
4,222,870  
4,437,432  
4,559,571  
4,716,141  
965,643  
1,013,712  
1,215,079  
1,129,945  
1,003,769  
2,500,000  
2,552,556  
2,702,556  
2,900,000  
3,316,971  
119,606  
96,278  
79,782  
129,571  
168,212  
404,707  
529,835  
393,934  
348,674  
172,891  
45,791  
30,489  
46,082  
51,381  
54,298  
9,453,479  
9,748,149  
10,028,045  
10,247,404  
10,530,092  
3  
3  
3  
3  
3  
9,228,299  
9,537,932  
9,837,262  
10,116,533  
10,398,000  
0  
0  
0  
0  
0  
145,099  
116,812  
87,564  
23,237  
12,532  
0  
0  
0  
0  
0  
80,079  
93,401  
103,216  
107,631  
119,557  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
13,489,225  
13,971,018  
14,465,477  
14,806,975  
15,246,234  
7,660,435  
7,621,022  
8,193,663  
8,792,371  
9,246,243  
2,518,501  
1,850,553  
2,372,245  
2,310,844  
2,950,053  
5,141,935  
5,770,469  
5,821,418  
6,481,526  
6,296,190  
5,828,790  
6,349,997  
6,271,814  
6,014,605  
5,999,991  
5,828,790  
6,349,997  
6,271,814  
6,014,605  
5,999,991  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0