Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (DCL: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,221,156  
1,019,764  
1,230,879  
1,120,272  
845,392  
734,844  
676,038  
885,345  
760,810  
646,647  
19,920  
19,619  
18,214  
19,611  
11,111  
224,400  
119,400  
339,400  
214,500  
206,000  
222,996  
277,542  
270,598  
263,128  
236,119  
253,714  
250,666  
250,456  
251,311  
189,940  
13,813  
8,811  
6,677  
12,260  
3,477  
486,312  
343,726  
345,534  
359,462  
198,745  
18,952  
2  
2  
0  
0  
275,194  
272,880  
283,675  
292,790  
178,960  
0  
0  
0  
0  
0  
116,317  
16,812  
5,298  
3,346  
59  
30,000  
5,000  
5,000  
10,000  
10,000  
45,849  
9,083  
51,559  
53,326  
9,726  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
39,948  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,221,156  
1,019,764  
1,230,879  
1,120,272  
845,392  
429,387  
251,033  
477,765  
438,888  
188,745  
268,554  
231,152  
469,014  
435,660  
185,408  
160,833  
19,881  
8,752  
3,229  
3,338  
735,173  
768,731  
753,114  
681,384  
656,647  
735,173  
768,731  
753,114  
681,384  
656,647  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
56,596  
0  
0  
0  
0