Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (DCL: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,730,929  
1,763,287  
1,795,397  
1,765,554  
1,221,156  
1,246,520  
1,188,852  
1,230,061  
1,255,919  
734,844  
22,604  
8,268  
37,377  
26,501  
19,920  
640,490  
570,219  
580,219  
674,400  
224,400  
267,192  
255,065  
258,224  
255,842  
222,996  
297,946  
328,332  
330,019  
274,067  
253,714  
18,288  
26,969  
24,222  
25,110  
13,813  
484,410  
574,435  
565,335  
509,635  
486,312  
2  
2  
2  
18,952  
18,952  
435,707  
438,871  
276,058  
279,570  
275,194  
0  
0  
0  
0  
0  
4,307  
4,417  
157,885  
145,346  
116,317  
0  
87,800  
87,800  
20,000  
30,000  
44,394  
7,676  
43,591  
45,767  
45,849  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
35,668  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,730,929  
1,763,287  
1,795,397  
1,765,554  
1,221,156  
925,802  
963,644  
993,293  
889,335  
429,387  
341,615  
375,330  
399,803  
336,531  
268,554  
584,187  
588,314  
593,490  
552,804  
160,833  
805,127  
742,607  
802,103  
820,504  
735,173  
805,127  
742,607  
802,103  
820,504  
735,173  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
57,036  
0  
55,714  
56,596