Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (DCL: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,120,272  
845,392  
792,866  
831,370  
780,012  
760,810  
646,647  
603,354  
637,891  
585,510  
19,611  
11,111  
9,552  
13,357  
8,674  
214,500  
206,000  
200,000  
200,000  
200,000  
263,128  
236,119  
205,056  
199,296  
200,087  
251,311  
189,940  
185,515  
220,782  
173,330  
12,260  
3,477  
3,230  
4,456  
3,418  
359,462  
198,745  
189,512  
193,479  
194,502  
0  
0  
0  
120  
120  
292,790  
178,960  
178,526  
183,167  
185,176  
0  
0  
0  
0  
0  
3,346  
59  
0  
0  
84  
10,000  
10,000  
0  
0  
0  
53,326  
9,726  
10,987  
10,192  
9,122  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,120,272  
845,392  
792,866  
831,370  
780,012  
438,888  
188,745  
171,937  
223,784  
193,139  
435,660  
185,408  
165,735  
216,990  
184,296  
3,229  
3,338  
6,203  
6,794  
8,843  
681,384  
656,647  
620,929  
607,586  
586,873  
681,384  
656,647  
620,929  
607,586  
586,873  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0