Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (DCL: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,765,554  
1,221,156  
1,019,764  
1,230,879  
1,120,272  
1,255,919  
734,844  
676,038  
885,345  
760,810  
26,501  
19,920  
19,619  
18,214  
19,611  
674,400  
224,400  
119,400  
339,400  
214,500  
255,842  
222,996  
277,542  
270,598  
263,128  
274,067  
253,714  
250,666  
250,456  
251,311  
25,110  
13,813  
8,811  
6,677  
12,260  
509,635  
486,312  
343,726  
345,534  
359,462  
18,952  
18,952  
2  
2  
0  
279,570  
275,194  
272,880  
283,675  
292,790  
0  
0  
0  
0  
0  
145,346  
116,317  
16,812  
5,298  
3,346  
20,000  
30,000  
5,000  
5,000  
10,000  
45,767  
45,849  
9,083  
51,559  
53,326  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
39,948  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,765,554  
1,221,156  
1,019,764  
1,230,879  
1,120,272  
889,335  
429,387  
251,033  
477,765  
438,888  
336,531  
268,554  
231,152  
469,014  
435,660  
552,804  
160,833  
19,881  
8,752  
3,229  
820,504  
735,173  
768,731  
753,114  
681,384  
820,504  
735,173  
768,731  
753,114  
681,384  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
55,714  
56,596  
0  
0  
0