Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (DCL: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
792,866  
831,370  
780,012  
782,655  
828,214  
603,354  
637,891  
585,510  
588,191  
633,738  
9,552  
13,357  
8,674  
13,249  
3,680  
200,000  
200,000  
200,000  
200,000  
200,000  
205,056  
199,296  
200,087  
174,444  
188,247  
185,515  
220,782  
173,330  
197,756  
235,137  
3,230  
4,456  
3,418  
2,742  
6,673  
189,512  
193,479  
194,502  
194,465  
194,476  
0  
120  
120  
120  
120  
178,526  
183,167  
185,176  
185,398  
186,712  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
84  
84  
147  
0  
0  
0  
0  
0  
10,987  
10,192  
9,122  
8,862  
7,497  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
792,866  
831,370  
780,012  
782,655  
828,214  
171,937  
223,784  
193,139  
215,217  
281,550  
165,735  
216,990  
184,296  
208,503  
276,868  
6,203  
6,794  
8,843  
6,713  
4,682  
620,929  
607,586  
586,873  
567,439  
546,664  
620,929  
607,586  
586,873  
567,439  
546,664  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0