Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (DCL: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,795,397  
1,765,554  
1,221,156  
1,019,764  
1,230,879  
1,230,061  
1,255,919  
734,844  
676,038  
885,345  
37,377  
26,501  
19,920  
19,619  
18,214  
580,219  
674,400  
224,400  
119,400  
339,400  
258,224  
255,842  
222,996  
277,542  
270,598  
330,019  
274,067  
253,714  
250,666  
250,456  
24,222  
25,110  
13,813  
8,811  
6,677  
565,335  
509,635  
486,312  
343,726  
345,534  
2  
18,952  
18,952  
2  
2  
276,058  
279,570  
275,194  
272,880  
283,675  
0  
0  
0  
0  
0  
157,885  
145,346  
116,317  
16,812  
5,298  
87,800  
20,000  
30,000  
5,000  
5,000  
43,591  
45,767  
45,849  
9,083  
51,559  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
39,948  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,795,397  
1,765,554  
1,221,156  
1,019,764  
1,230,879  
993,293  
889,335  
429,387  
251,033  
477,765  
399,803  
336,531  
268,554  
231,152  
469,014  
593,490  
552,804  
160,833  
19,881  
8,752  
802,103  
820,504  
735,173  
768,731  
753,114  
802,103  
820,504  
735,173  
768,731  
753,114  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
55,714  
56,596  
0  
0