Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (DCL: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,230,879  
1,120,272  
845,392  
792,866  
831,370  
885,345  
760,810  
646,647  
603,354  
637,891  
18,214  
19,611  
11,111  
9,552  
13,357  
339,400  
214,500  
206,000  
200,000  
200,000  
270,598  
263,128  
236,119  
205,056  
199,296  
250,456  
251,311  
189,940  
185,515  
220,782  
6,677  
12,260  
3,477  
3,230  
4,456  
345,534  
359,462  
198,745  
189,512  
193,479  
2  
0  
0  
0  
120  
283,675  
292,790  
178,960  
178,526  
183,167  
0  
0  
0  
0  
0  
5,298  
3,346  
59  
0  
0  
5,000  
10,000  
10,000  
0  
0  
51,559  
53,326  
9,726  
10,987  
10,192  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,230,879  
1,120,272  
845,392  
792,866  
831,370  
477,765  
438,888  
188,745  
171,937  
223,784  
469,014  
435,660  
185,408  
165,735  
216,990  
8,752  
3,229  
3,338  
6,203  
6,794  
753,114  
681,384  
656,647  
620,929  
607,586  
753,114  
681,384  
656,647  
620,929  
607,586  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0