Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội (DCH: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
55,977  
 
 
 
 
35,387  
 
 
 
 
20,266  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
11,056  
 
 
 
 
3,758  
 
 
 
 
307  
 
 
 
 
20,589  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
6,870  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
13,108  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
611  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
55,977  
 
 
 
 
23,323  
 
 
 
 
23,323  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
32,654  
 
 
 
 
32,654  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0