Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 (DCF: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
229,712  
 
 
 
 
190,869  
 
 
 
 
28,894  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
114,341  
 
 
 
 
34,892  
 
 
 
 
12,742  
 
 
 
 
38,843  
 
 
 
 
35  
 
 
 
 
38,808  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
229,712  
 
 
 
 
143,319  
 
 
 
 
143,132  
 
 
 
 
187  
 
 
 
 
86,394  
 
 
 
 
86,394  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0