Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại DIC (DCD: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
171,929  
 
 
 
 
38,991  
 
 
 
 
3,942  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
21,082  
 
 
 
 
12,825  
 
 
 
 
1,143  
 
 
 
 
132,939  
 
 
 
 
609  
 
 
 
 
116,738  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
6,563  
 
 
 
 
743  
 
 
 
 
8,287  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
171,929  
 
 
 
 
52,707  
 
 
 
 
44,227  
 
 
 
 
8,480  
 
 
 
 
119,222  
 
 
 
 
119,222  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0