Công ty Cổ phần DIC số 4 (DC4: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
390,612  
373,551  
367,275  
345,594  
307,965  
356,642  
351,472  
348,152  
327,586  
288,920  
12,620  
35,991  
36,128  
13,016  
1,752  
0  
0  
0  
0  
0  
113,670  
100,239  
95,985  
114,949  
69,242  
225,292  
214,343  
212,005  
193,274  
209,435  
5,059  
898  
4,033  
6,346  
8,491  
33,970  
22,079  
19,123  
18,008  
19,046  
0  
0  
0  
19  
19  
21,180  
14,289  
13,592  
14,028  
14,645  
0  
0  
0  
0  
0  
10  
0  
0  
0  
248  
102  
102  
102  
102  
101  
12,678  
7,687  
5,429  
3,858  
4,032  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
390,612  
373,551  
367,275  
345,594  
307,965  
251,979  
246,385  
233,355  
256,923  
224,456  
236,030  
220,436  
207,409  
230,977  
198,514  
15,949  
25,949  
25,946  
25,946  
25,943  
138,633  
127,166  
133,920  
88,670  
83,509  
138,633  
127,166  
133,920  
88,670  
83,509  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0