Công ty Cổ phần DIC số 4 (DC4: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
367,275  
345,594  
307,965  
262,016  
229,654  
348,152  
327,586  
288,920  
246,146  
216,087  
36,128  
13,016  
1,752  
1,837  
8,590  
0  
0  
0  
0  
0  
95,985  
114,949  
69,242  
64,551  
52,413  
212,005  
193,274  
209,435  
172,943  
149,535  
4,033  
6,346  
8,491  
6,814  
5,549  
19,123  
18,008  
19,046  
15,870  
13,566  
0  
19  
19  
19  
29  
13,592  
14,028  
14,645  
11,964  
9,457  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
248  
206  
206  
102  
102  
101  
101  
113  
5,429  
3,858  
4,032  
3,581  
3,762  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
367,275  
345,594  
307,965  
262,016  
229,654  
233,355  
256,923  
224,456  
179,938  
145,546  
207,409  
230,977  
198,514  
153,995  
119,606  
25,946  
25,946  
25,943  
25,943  
25,940  
133,920  
88,670  
83,509  
82,079  
84,108  
133,920  
88,670  
83,509  
82,079  
84,108  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0