Công ty Cổ phần DIC số 4 (DC4: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
371,001  
367,275  
345,594  
307,965  
262,016  
348,861  
348,152  
327,586  
288,920  
246,146  
36,010  
36,128  
13,016  
1,752  
1,837  
0  
0  
0  
0  
0  
100,021  
95,985  
114,949  
69,242  
64,551  
211,967  
212,005  
193,274  
209,435  
172,943  
863  
4,033  
6,346  
8,491  
6,814  
22,139  
19,123  
18,008  
19,046  
15,870  
0  
0  
19  
19  
19  
15,327  
13,592  
14,028  
14,645  
11,964  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
248  
206  
102  
102  
102  
101  
101  
6,710  
5,429  
3,858  
4,032  
3,581  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
371,001  
367,275  
345,594  
307,965  
262,016  
244,014  
233,355  
256,923  
224,456  
179,938  
218,065  
207,409  
230,977  
198,514  
153,995  
25,949  
25,946  
25,946  
25,943  
25,943  
126,986  
133,920  
88,670  
83,509  
82,079  
126,986  
133,920  
88,670  
83,509  
82,079  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0