Công ty Cổ phần DIC số 4 (DC4: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
229,654  
214,252  
199,856  
221,631  
195,556  
216,087  
199,758  
184,721  
208,704  
182,757  
8,590  
8,429  
5,444  
826  
1,164  
0  
0  
0  
0  
0  
52,413  
91,779  
91,258  
136,729  
100,690  
149,535  
97,882  
86,079  
70,740  
80,876  
5,549  
1,666  
1,940  
408  
27  
13,566  
14,495  
15,135  
12,927  
12,799  
29  
29  
29  
47  
29  
9,457  
10,042  
10,619  
10,148  
10,362  
0  
0  
0  
0  
0  
206  
206  
0  
182  
462  
113  
113  
98  
98  
98  
3,762  
4,105  
4,388  
2,452  
1,848  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
229,654  
214,252  
199,856  
221,631  
195,556  
145,546  
131,151  
117,312  
139,652  
109,994  
119,606  
125,191  
111,352  
133,692  
104,034  
25,940  
5,960  
5,960  
5,960  
5,960  
84,108  
83,102  
82,543  
81,979  
85,562  
84,108  
83,102  
82,543  
81,979  
85,562  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0