Công ty Cổ phần DIC số 4 (DC4: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
214,252  
199,856  
221,631  
195,556  
235,421  
199,758  
184,721  
208,704  
182,757  
223,954  
8,429  
5,444  
826  
1,164  
8,503  
0  
0  
0  
0  
0  
91,779  
91,258  
136,729  
100,690  
115,549  
97,882  
86,079  
70,740  
80,876  
99,885  
1,666  
1,940  
408  
27  
17  
14,495  
15,135  
12,927  
12,799  
11,467  
29  
29  
47  
29  
144  
10,042  
10,619  
10,148  
10,362  
9,434  
0  
0  
0  
0  
0  
206  
0  
182  
462  
203  
113  
98  
98  
98  
98  
4,105  
4,388  
2,452  
1,848  
1,587  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
214,252  
199,856  
221,631  
195,556  
235,421  
131,151  
117,312  
139,652  
109,994  
153,287  
125,191  
111,352  
133,692  
104,034  
147,327  
5,960  
5,960  
5,960  
5,960  
5,960  
83,102  
82,543  
81,979  
85,562  
82,134  
83,102  
82,543  
81,979  
85,562  
82,134  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0