Công ty Cổ phần DIC số 4 (DC4: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
262,016  
229,654  
214,252  
199,856  
221,631  
246,146  
216,087  
199,758  
184,721  
208,704  
1,837  
8,590  
8,429  
5,444  
826  
0  
0  
0  
0  
0  
64,551  
52,413  
91,779  
91,258  
136,729  
172,943  
149,535  
97,882  
86,079  
70,740  
6,814  
5,549  
1,666  
1,940  
408  
15,870  
13,566  
14,495  
15,135  
12,927  
19  
29  
29  
29  
47  
11,964  
9,457  
10,042  
10,619  
10,148  
0  
0  
0  
0  
0  
206  
206  
206  
0  
182  
101  
113  
113  
98  
98  
3,581  
3,762  
4,105  
4,388  
2,452  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
262,016  
229,654  
214,252  
199,856  
221,631  
179,938  
145,546  
131,151  
117,312  
139,652  
153,995  
119,606  
125,191  
111,352  
133,692  
25,943  
25,940  
5,960  
5,960  
5,960  
82,079  
84,108  
83,102  
82,543  
81,979  
82,079  
84,108  
83,102  
82,543  
81,979  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0