Công ty Cổ phần DIC số 4 (DC4: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
345,594  
307,965  
262,016  
229,654  
214,252  
327,586  
288,920  
246,146  
216,087  
199,758  
13,016  
1,752  
1,837  
8,590  
8,429  
0  
0  
0  
0  
0  
114,949  
69,242  
64,551  
52,413  
91,779  
193,274  
209,435  
172,943  
149,535  
97,882  
6,346  
8,491  
6,814  
5,549  
1,666  
18,008  
19,046  
15,870  
13,566  
14,495  
19  
19  
19  
29  
29  
14,028  
14,645  
11,964  
9,457  
10,042  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
248  
206  
206  
206  
102  
101  
101  
113  
113  
3,858  
4,032  
3,581  
3,762  
4,105  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
345,594  
307,965  
262,016  
229,654  
214,252  
256,923  
224,456  
179,938  
145,546  
131,151  
230,977  
198,514  
153,995  
119,606  
125,191  
25,946  
25,943  
25,943  
25,940  
5,960  
88,670  
83,509  
82,079  
84,108  
83,102  
88,670  
83,509  
82,079  
84,108  
83,102  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0