Công ty Cổ phần DIC số 4 (DC4: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
221,631  
195,556  
235,421  
211,487  
196,070  
208,704  
182,757  
223,954  
199,075  
186,040  
826  
1,164  
8,503  
3,997  
2,653  
0  
0  
0  
0  
0  
136,729  
100,690  
115,549  
84,295  
80,339  
70,740  
80,876  
99,885  
110,766  
103,008  
408  
27  
17  
16  
40  
12,927  
12,799  
11,467  
12,412  
10,030  
47  
29  
144  
152  
99  
10,148  
10,362  
9,434  
9,698  
7,764  
0  
0  
0  
0  
0  
182  
462  
203  
0  
0  
98  
98  
98  
898  
898  
2,452  
1,848  
1,587  
1,663  
1,270  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
221,631  
195,556  
235,421  
211,487  
196,070  
139,652  
109,994  
153,287  
133,184  
118,401  
133,692  
104,034  
147,327  
127,224  
112,024  
5,960  
5,960  
5,960  
5,960  
6,376  
81,979  
85,562  
82,134  
78,303  
77,670  
81,979  
85,562  
82,134  
78,303  
77,670  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0