Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển - Xây dựng (DIC) số 2 (DC2: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
71,897  
79,382  
78,158  
98,179  
109,914  
60,421  
68,089  
66,611  
86,371  
97,526  
7,893  
4,735  
744  
1,659  
2,927  
0  
0  
0  
0  
0  
38,494  
39,732  
28,911  
39,074  
21,693  
14,035  
23,622  
36,957  
45,638  
72,906  
0  
0  
0  
0  
0  
11,476  
11,293  
11,546  
11,808  
12,388  
0  
0  
0  
0  
0  
7,890  
8,081  
8,411  
8,662  
8,984  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
72  
72  
72  
86  
86  
3,514  
3,139  
3,063  
3,061  
3,319  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
71,897  
79,382  
78,158  
98,179  
109,914  
42,432  
48,205  
46,639  
66,641  
81,038  
42,432  
46,512  
46,639  
66,641  
81,038  
0  
1,693  
0  
0  
0  
29,465  
31,177  
31,519  
31,539  
28,876  
29,465  
31,177  
31,519  
31,539  
28,876  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0