Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển - Xây dựng (DIC) số 2 (DC2: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
80,167  
92,853  
92,446  
99,077  
94,516  
64,460  
76,193  
82,966  
88,439  
85,127  
800  
342  
1,653  
4,944  
1,753  
0  
0  
0  
0  
0  
25,026  
28,243  
34,130  
23,089  
30,890  
37,690  
47,581  
47,182  
60,376  
52,389  
944  
27  
0  
30  
94  
15,707  
16,659  
9,481  
10,638  
9,389  
0  
0  
0  
0  
0  
9,951  
9,897  
2,664  
2,903  
3,234  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
79  
79  
79  
79  
78  
5,677  
6,683  
6,737  
7,656  
6,077  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
80,167  
92,853  
92,446  
99,077  
94,516  
49,289  
62,628  
63,274  
71,283  
66,864  
49,289  
62,628  
63,274  
71,283  
66,864  
0  
0  
0  
0  
0  
30,878  
30,225  
29,173  
27,794  
27,652  
30,878  
30,225  
29,173  
27,794  
27,652  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0