Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển - Xây dựng (DIC) số 2 (DC2: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
98,179  
109,914  
100,302  
80,815  
80,167  
86,371  
97,526  
87,481  
66,576  
64,460  
1,659  
2,927  
1,677  
9,667  
800  
0  
0  
0  
0  
0  
39,074  
21,693  
23,580  
21,246  
25,026  
45,638  
72,906  
61,086  
34,162  
37,690  
0  
0  
1,139  
1,501  
944  
11,808  
12,388  
12,820  
14,239  
15,707  
0  
0  
0  
0  
0  
8,662  
8,984  
9,306  
9,641  
9,951  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
86  
86  
86  
86  
79  
3,061  
3,319  
3,428  
4,513  
5,677  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
98,179  
109,914  
100,302  
80,815  
80,167  
66,641  
81,038  
71,830  
49,882  
49,289  
66,641  
81,038  
68,332  
49,882  
49,289  
0  
0  
3,498  
0  
0  
31,539  
28,876  
28,471  
30,933  
30,878  
31,539  
28,876  
28,471  
30,933  
30,878  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0