Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển - Xây dựng (DIC) số 2 (DC2: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
79,190  
78,158  
98,179  
109,914  
100,302  
67,897  
66,611  
86,371  
97,526  
87,481  
4,735  
744  
1,659  
2,927  
1,677  
0  
0  
0  
0  
0  
39,675  
28,911  
39,074  
21,693  
23,580  
23,488  
36,957  
45,638  
72,906  
61,086  
0  
0  
0  
0  
1,139  
11,293  
11,546  
11,808  
12,388  
12,820  
0  
0  
0  
0  
0  
8,081  
8,411  
8,662  
8,984  
9,306  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
72  
72  
86  
86  
86  
3,139  
3,063  
3,061  
3,319  
3,428  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
79,190  
78,158  
98,179  
109,914  
100,302  
49,994  
46,639  
66,641  
81,038  
71,830  
49,994  
46,639  
66,641  
81,038  
68,332  
0  
0  
0  
0  
3,498  
29,196  
31,519  
31,539  
28,876  
28,471  
29,196  
31,519  
31,539  
28,876  
28,471  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0