Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 (DC1: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
96,820  
99,375  
 
 
 
89,445  
91,029  
 
 
 
442  
3,322  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
39,396  
54,833  
 
 
 
48,287  
31,720  
 
 
 
1,320  
1,156  
 
 
 
7,375  
8,345  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
4,789  
4,412  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
0  
521  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
2,586  
3,412  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
96,820  
99,375  
 
 
 
85,925  
89,636  
 
 
 
85,925  
89,636  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
10,895  
9,738  
 
 
 
10,895  
9,738  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0