Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 (DC1: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
96,820  
 
 
 
 
89,445  
 
 
 
 
442  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
39,396  
 
 
 
 
48,287  
 
 
 
 
1,320  
 
 
 
 
7,375  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
4,789  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
2,586  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
96,820  
 
 
 
 
85,925  
 
 
 
 
85,925  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
10,895  
 
 
 
 
10,895  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0