Công ty Cổ phần Cấp nước Điện Biên (DBW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
422,320  
423,928  
423,057  
422,692  
424,726  
26,913  
26,998  
22,530  
19,910  
21,911  
8,517  
6,305  
3,514  
3,473  
3,698  
0  
0  
0  
0  
0  
13,933  
13,441  
8,239  
8,315  
10,206  
4,287  
6,552  
9,264  
6,441  
6,212  
175  
699  
1,513  
1,680  
1,796  
395,407  
396,930  
400,527  
402,782  
402,815  
0  
0  
0  
0  
0  
392,155  
394,739  
398,477  
400,625  
401,149  
0  
0  
0  
0  
0  
1,643  
642  
540  
540  
405  
0  
0  
0  
0  
0  
1,610  
1,549  
1,510  
1,617  
1,262  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
422,320  
423,928  
423,057  
422,692  
424,726  
25,371  
27,082  
29,425  
29,371  
30,766  
8,820  
9,364  
10,502  
10,448  
10,314  
16,551  
17,717  
18,923  
18,923  
20,452  
396,949  
396,847  
393,632  
393,321  
393,960  
396,949  
396,847  
393,632  
393,321  
393,960  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0