Công ty Cổ phần Cấp nước Điện Biên (DBW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
423,928  
423,057  
422,692  
424,726  
425,587  
26,998  
22,530  
19,910  
21,911  
24,393  
6,305  
3,514  
3,473  
3,698  
5,001  
0  
0  
0  
0  
0  
13,441  
8,239  
8,315  
10,206  
11,498  
6,552  
9,264  
6,441  
6,212  
6,078  
699  
1,513  
1,680  
1,796  
1,817  
396,930  
400,527  
402,782  
402,815  
401,194  
0  
0  
0  
0  
0  
394,739  
398,477  
400,625  
401,149  
399,301  
0  
0  
0  
0  
0  
642  
540  
540  
405  
635  
0  
0  
0  
0  
0  
1,549  
1,510  
1,617  
1,262  
1,257  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
423,928  
423,057  
422,692  
424,726  
425,587  
27,082  
29,425  
29,371  
30,766  
31,873  
9,364  
10,502  
10,448  
10,314  
11,421  
17,717  
18,923  
18,923  
20,452  
20,452  
396,847  
393,632  
393,321  
393,960  
393,715  
396,847  
393,632  
393,321  
393,960  
393,715  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0