Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (DBT: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
589,151  
585,815  
591,192  
624,441  
661,963  
425,992  
425,688  
429,955  
460,957  
477,599  
47,536  
55,639  
67,925  
45,002  
43,288  
35,000  
35,000  
37,641  
38,000  
40,680  
180,087  
185,707  
159,626  
183,485  
188,485  
155,578  
143,979  
159,471  
187,676  
196,676  
7,792  
5,363  
5,291  
6,795  
8,470  
163,159  
160,126  
161,238  
163,484  
184,364  
338  
338  
238  
230  
10,512  
88,242  
91,264  
93,850  
95,933  
101,697  
0  
0  
0  
0  
0  
47  
0  
0  
287  
319  
54,961  
53,151  
53,863  
51,838  
56,034  
19,571  
15,372  
13,287  
15,197  
15,801  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
589,151  
585,815  
591,192  
624,441  
661,963  
356,638  
338,038  
345,377  
392,095  
433,765  
356,545  
337,939  
345,278  
391,875  
433,715  
93  
99  
99  
220  
50  
232,513  
247,777  
245,815  
232,346  
228,198  
232,463  
247,727  
245,765  
232,296  
228,148  
50  
50  
50  
50  
50  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0