Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (DBT: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
629,153  
529,484  
441,416  
440,750  
450,887  
444,902  
372,387  
317,999  
319,599  
344,716  
65,968  
33,194  
22,217  
15,994  
19,367  
18,000  
18,000  
38,443  
0  
4,549  
188,176  
168,489  
106,065  
136,301  
128,928  
165,808  
150,558  
148,258  
163,772  
187,400  
6,950  
2,146  
3,016  
3,532  
4,473  
184,251  
157,097  
123,416  
121,151  
106,171  
230  
230  
230  
230  
230  
101,697  
64,470  
27,136  
25,644  
26,710  
0  
0  
0  
0  
0  
319  
109  
109  
132  
109  
61,838  
82,642  
91,620  
91,635  
75,593  
20,167  
9,646  
4,321  
3,509  
3,529  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
629,153  
529,484  
436,407  
440,750  
450,887  
400,663  
331,482  
311,215  
319,282  
334,000  
400,443  
331,262  
310,995  
319,062  
333,950  
220  
220  
220  
220  
50  
228,490  
198,002  
125,191  
121,468  
116,887  
228,440  
197,952  
125,141  
121,418  
116,837  
50  
50  
50  
50  
50  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0