Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (DBT: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
 
440,750  
450,887  
403,655  
440,101  
 
319,599  
344,716  
296,919  
398,172  
 
15,994  
19,367  
17,528  
43,598  
 
0  
4,549  
0  
0  
 
136,301  
128,928  
124,484  
172,353  
 
163,772  
187,400  
151,702  
177,674  
 
3,532  
4,473  
3,205  
4,547  
 
121,151  
106,171  
106,736  
41,929  
 
230  
230  
230  
326  
 
25,644  
26,710  
26,614  
27,378  
 
0  
0  
0  
0  
 
132  
109  
822  
66  
 
91,635  
75,593  
75,593  
10,780  
 
3,509  
3,529  
3,477  
3,377  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
 
440,750  
450,887  
403,655  
440,101  
 
319,282  
334,000  
291,504  
326,261  
 
319,062  
333,950  
291,411  
326,107  
 
220  
50  
93  
154  
 
121,468  
116,887  
112,151  
113,840  
 
121,418  
116,837  
112,101  
113,790  
 
50  
50  
50  
50  
Vốn cổ đông thiểu số
 
0  
0  
0  
0