Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (DBT: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
661,963  
529,484  
441,416  
440,750  
450,887  
477,599  
372,387  
317,999  
319,599  
344,716  
43,288  
33,194  
22,217  
15,994  
19,367  
40,680  
18,000  
38,443  
0  
4,549  
188,485  
168,489  
106,065  
136,301  
128,928  
196,676  
150,558  
148,258  
163,772  
187,400  
8,470  
2,146  
3,016  
3,532  
4,473  
184,364  
157,097  
123,416  
121,151  
106,171  
10,512  
230  
230  
230  
230  
101,697  
64,470  
27,136  
25,644  
26,710  
0  
0  
0  
0  
0  
319  
109  
109  
132  
109  
56,034  
82,642  
91,620  
91,635  
75,593  
15,801  
9,646  
4,321  
3,509  
3,529  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
661,963  
529,484  
436,407  
440,750  
450,887  
433,765  
331,482  
311,215  
319,282  
334,000  
433,715  
331,262  
310,995  
319,062  
333,950  
50  
220  
220  
220  
50  
228,198  
198,002  
125,191  
121,468  
116,887  
228,148  
197,952  
125,141  
121,418  
116,837  
50  
50  
50  
50  
50  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0