Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (DBT: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
603,562  
593,992  
617,842  
585,815  
591,192  
437,269  
426,864  
445,224  
425,688  
429,955  
48,213  
35,166  
46,019  
55,639  
67,925  
35,000  
35,000  
36,516  
35,000  
37,641  
180,331  
174,687  
176,121  
185,707  
159,626  
165,702  
173,013  
179,035  
143,979  
159,471  
8,023  
8,999  
7,533  
5,363  
5,291  
166,293  
167,127  
172,618  
160,126  
161,238  
1,076  
1,478  
3,931  
338  
238  
89,476  
87,854  
90,420  
91,264  
93,850  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
47  
0  
0  
49,955  
54,866  
59,520  
53,151  
53,863  
25,787  
22,929  
18,699  
15,372  
13,287  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
603,562  
593,992  
617,842  
585,815  
591,192  
354,183  
359,934  
379,721  
338,038  
345,377  
354,090  
359,841  
379,628  
337,939  
345,278  
93  
93  
93  
99  
99  
249,379  
234,057  
238,121  
247,777  
245,815  
249,329  
234,007  
238,071  
247,727  
245,765  
50  
50  
50  
50  
50  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0