Công ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế Đăk Lăk (DBM: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
79,257  
 
 
 
 
71,401  
 
 
 
 
19,273  
 
 
 
 
9,250  
 
 
 
 
24,217  
 
 
 
 
18,595  
 
 
 
 
66  
 
 
 
 
7,855  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
7,156  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
1  
 
 
 
 
594  
 
 
 
 
105  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
79,257  
 
 
 
 
31,255  
 
 
 
 
31,255  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
48,001  
 
 
 
 
48,001  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0