Công ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế Đăk Lăk (DBM: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015 Q1/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
79,257  
95,533  
83,216  
80,787  
80,429  
71,401  
87,239  
74,950  
72,431  
72,775  
19,273  
32,842  
29,764  
24,181  
21,413  
9,250  
2,000  
2,000  
2,000  
1,868  
24,217  
25,062  
23,634  
24,831  
24,841  
18,595  
26,955  
19,530  
21,407  
24,350  
66  
380  
22  
13  
302  
7,855  
8,294  
8,266  
8,356  
7,654  
0  
0  
0  
0  
0  
7,156  
7,409  
7,229  
5,919  
6,091  
0  
0  
0  
0  
0  
1  
1  
85  
1,517  
844  
594  
762  
762  
762  
544  
105  
123  
190  
158  
175  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
79,257  
95,533  
83,216  
80,787  
80,429  
31,255  
49,051  
38,969  
38,109  
35,229  
31,255  
49,051  
38,969  
38,109  
35,229  
0  
0  
0  
0  
0  
48,001  
46,482  
44,247  
42,678  
45,200  
48,001  
46,482  
44,247  
42,678  
45,200  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0