Công ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế Đăk Lăk (DBM: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2016 Q3/2015 Q2/2015 Q1/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
79,257  
83,216  
80,787  
80,429  
 
71,401  
74,950  
72,431  
72,775  
 
19,273  
29,764  
24,181  
21,413  
 
9,250  
2,000  
2,000  
1,868  
 
24,217  
23,634  
24,831  
24,841  
 
18,595  
19,530  
21,407  
24,350  
 
66  
22  
13  
302  
 
7,855  
8,266  
8,356  
7,654  
 
0  
0  
0  
0  
 
7,156  
7,229  
5,919  
6,091  
 
0  
0  
0  
0  
 
1  
85  
1,517  
844  
 
594  
762  
762  
544  
 
105  
190  
158  
175  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
79,257  
83,216  
80,787  
80,429  
 
31,255  
38,969  
38,109  
35,229  
 
31,255  
38,969  
38,109  
35,229  
 
0  
0  
0  
0  
 
48,001  
44,247  
42,678  
45,200  
 
48,001  
44,247  
42,678  
45,200  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0