Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) (DBD: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,375,165  
1,557,938  
1,543,323  
1,414,339  
1,418,885  
963,047  
1,139,952  
1,114,550  
995,347  
997,937  
35,399  
64,236  
96,500  
89,405  
35,463  
215,601  
303,801  
313,801  
211,712  
262,212  
395,327  
493,901  
404,762  
392,035  
370,391  
307,648  
270,336  
289,897  
293,410  
313,895  
9,072  
7,677  
9,591  
8,784  
15,976  
412,118  
417,987  
428,772  
418,992  
420,947  
0  
0  
0  
0  
0  
231,622  
240,354  
246,926  
249,481  
248,504  
0  
0  
0  
0  
0  
12,520  
8,395  
11,268  
15,023  
22,275  
142,646  
140,675  
140,092  
135,536  
135,536  
25,330  
28,562  
30,486  
18,952  
14,633  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,375,165  
1,557,938  
1,543,323  
1,414,339  
1,418,885  
464,103  
687,114  
710,312  
522,866  
570,693  
413,213  
633,972  
654,943  
480,359  
525,909  
50,890  
53,142  
55,369  
42,508  
44,784  
911,062  
870,824  
833,010  
891,472  
848,192  
888,232  
847,611  
806,468  
862,347  
818,507  
22,830  
23,214  
26,542  
29,125  
29,685  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0