Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) (DBD: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,434,341  
1,402,941  
1,375,165  
1,557,938  
1,543,323  
1,021,237  
996,992  
963,047  
1,139,952  
1,114,550  
92,557  
35,604  
35,399  
64,236  
96,500  
222,701  
215,601  
215,601  
303,801  
313,801  
428,878  
433,877  
395,327  
493,901  
404,762  
269,729  
305,043  
307,648  
270,336  
289,897  
7,372  
6,865  
9,072  
7,677  
9,591  
413,104  
405,949  
412,118  
417,987  
428,772  
0  
0  
0  
0  
0  
218,862  
221,820  
231,622  
240,354  
246,926  
0  
0  
0  
0  
0  
25,130  
12,414  
12,520  
8,395  
11,268  
143,526  
147,536  
142,646  
140,675  
140,092  
25,586  
24,179  
25,330  
28,562  
30,486  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,434,341  
1,402,941  
1,375,165  
1,557,938  
1,543,323  
543,687  
445,652  
464,103  
687,114  
710,312  
497,320  
397,038  
413,213  
633,972  
654,943  
46,367  
48,614  
50,890  
53,142  
55,369  
890,654  
957,289  
911,062  
870,824  
833,010  
868,083  
933,342  
888,232  
847,611  
806,468  
22,571  
23,948  
22,830  
23,214  
26,542  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0