Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
8,350,013  
7,626,103  
7,456,868  
7,055,691  
6,989,216  
3,771,110  
3,400,333  
3,402,306  
3,240,672  
3,327,954  
150,005  
151,915  
121,689  
97,766  
225,860  
378,373  
362,653  
359,753  
422,622  
412,960  
346,280  
478,061  
432,738  
535,140  
568,369  
2,701,421  
2,174,216  
2,335,426  
2,025,991  
2,037,872  
195,031  
233,488  
152,700  
159,153  
82,892  
4,578,903  
4,225,770  
4,054,562  
3,815,019  
3,661,262  
3,086  
13,057  
6,574  
6,574  
6,574  
3,225,441  
2,871,962  
2,929,355  
2,529,864  
2,528,553  
0  
0  
0  
0  
0  
1,213,348  
1,209,800  
986,653  
1,165,604  
966,748  
87,234  
87,234  
87,234  
102,234  
87,234  
49,794  
43,718  
44,747  
10,743  
72,153  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
8,350,013  
7,626,103  
7,456,868  
7,055,691  
6,989,216  
5,603,485  
4,994,884  
4,979,439  
4,542,875  
4,486,599  
4,075,303  
3,386,333  
3,584,602  
3,229,959  
3,462,415  
1,528,182  
1,608,551  
1,394,837  
1,312,915  
1,024,184  
2,746,528  
2,631,219  
2,477,429  
2,512,816  
2,502,617  
2,746,528  
2,631,219  
2,477,429  
2,512,816  
2,502,617  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0