Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,529,272  
5,190,144  
4,984,974  
4,847,529  
4,615,211  
3,228,355  
3,099,888  
2,880,057  
3,209,020  
2,640,340  
279,751  
83,765  
151,998  
122,591  
146,261  
369,524  
359,175  
370,986  
267,424  
273,333  
595,262  
1,064,704  
698,854  
668,360  
425,348  
1,937,658  
1,552,513  
1,631,195  
2,129,045  
1,770,281  
46,161  
39,731  
27,024  
21,602  
25,118  
2,300,916  
2,090,255  
2,104,917  
1,638,509  
1,974,871  
5,952  
5,952  
204,062  
5,446  
5,446  
1,400,714  
1,144,282  
1,162,542  
1,171,580  
1,166,314  
0  
0  
0  
0  
0  
857,734  
880,351  
716,518  
436,110  
785,332  
20,600  
43,511  
600  
600  
600  
15,917  
16,159  
21,195  
24,772  
17,179  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,529,272  
5,190,144  
4,984,974  
4,847,529  
4,615,211  
3,190,130  
2,910,441  
2,798,514  
2,860,370  
2,668,763  
2,629,727  
2,369,952  
2,344,080  
2,518,129  
2,410,964  
560,403  
540,488  
454,434  
342,241  
257,799  
2,339,142  
2,279,703  
2,186,460  
1,987,159  
1,946,448  
2,339,142  
2,279,703  
2,186,460  
1,987,159  
1,946,448  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0