Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
6,227,926  
5,529,272  
5,190,144  
4,984,974  
4,847,529  
3,594,801  
3,228,355  
3,099,888  
2,880,057  
3,209,020  
91,904  
279,751  
83,765  
151,998  
122,591  
466,141  
369,524  
359,175  
370,986  
267,424  
833,423  
595,262  
1,064,704  
698,854  
668,360  
2,143,426  
1,937,658  
1,552,513  
1,631,195  
2,129,045  
59,908  
46,161  
39,731  
27,024  
21,602  
2,633,125  
2,300,916  
2,090,255  
2,104,917  
1,638,509  
5,952  
5,952  
5,952  
204,062  
5,446  
1,472,101  
1,400,714  
1,144,282  
1,162,542  
1,171,580  
0  
0  
0  
0  
0  
1,067,826  
857,734  
880,351  
716,518  
436,110  
20,000  
20,600  
43,511  
600  
600  
67,247  
15,917  
16,159  
21,195  
24,772  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
6,227,926  
5,529,272  
5,190,144  
4,984,974  
4,847,529  
3,889,410  
3,190,130  
2,910,441  
2,798,514  
2,860,370  
3,104,388  
2,629,727  
2,369,952  
2,344,080  
2,518,129  
785,022  
560,403  
540,488  
454,434  
342,241  
2,338,516  
2,339,142  
2,279,703  
2,186,460  
1,987,159  
2,338,516  
2,339,142  
2,279,703  
2,186,460  
1,987,159  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0