Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
6,989,216  
6,771,248  
6,657,370  
6,227,926  
5,529,272  
3,327,954  
3,580,961  
3,764,292  
3,594,801  
3,228,355  
225,860  
193,900  
65,176  
91,904  
279,751  
412,960  
398,933  
516,333  
466,141  
369,524  
568,369  
751,735  
693,326  
833,423  
595,262  
2,037,872  
2,176,113  
2,428,816  
2,143,426  
1,937,658  
82,892  
60,280  
60,641  
59,908  
46,161  
3,661,262  
3,190,287  
2,893,078  
2,633,125  
2,300,916  
6,574  
5,952  
5,952  
5,952  
5,952  
2,528,553  
1,354,966  
1,368,783  
1,472,101  
1,400,714  
0  
0  
0  
0  
0  
966,748  
1,671,555  
1,363,591  
1,067,826  
857,734  
87,234  
87,234  
87,234  
20,000  
20,600  
72,153  
70,580  
67,519  
67,247  
15,917  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
6,989,216  
6,771,248  
6,657,370  
6,227,926  
5,529,272  
4,486,599  
4,332,688  
4,374,517  
3,889,410  
3,190,130  
3,462,415  
3,359,954  
3,630,747  
3,104,388  
2,629,727  
1,024,184  
972,734  
743,771  
785,022  
560,403  
2,502,617  
2,438,559  
2,282,853  
2,338,516  
2,339,142  
2,502,617  
2,438,559  
2,282,853  
2,338,516  
2,339,142  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0