Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
7,055,691  
6,989,216  
6,771,248  
6,657,370  
6,227,926  
3,240,672  
3,327,954  
3,580,961  
3,764,292  
3,594,801  
97,766  
225,860  
193,900  
65,176  
91,904  
422,622  
412,960  
398,933  
516,333  
466,141  
535,140  
568,369  
751,735  
693,326  
833,423  
2,025,991  
2,037,872  
2,176,113  
2,428,816  
2,143,426  
159,153  
82,892  
60,280  
60,641  
59,908  
3,815,019  
3,661,262  
3,190,287  
2,893,078  
2,633,125  
6,574  
6,574  
5,952  
5,952  
5,952  
2,529,864  
2,528,553  
1,354,966  
1,368,783  
1,472,101  
0  
0  
0  
0  
0  
1,165,604  
966,748  
1,671,555  
1,363,591  
1,067,826  
102,234  
87,234  
87,234  
87,234  
20,000  
10,743  
72,153  
70,580  
67,519  
67,247  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
7,055,691  
6,989,216  
6,771,248  
6,657,370  
6,227,926  
4,542,875  
4,486,599  
4,332,688  
4,374,517  
3,889,410  
3,229,959  
3,462,415  
3,359,954  
3,630,747  
3,104,388  
1,312,915  
1,024,184  
972,734  
743,771  
785,022  
2,512,816  
2,502,617  
2,438,559  
2,282,853  
2,338,516  
2,512,816  
2,502,617  
2,438,559  
2,282,853  
2,338,516  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0