Công ty Cổ phần Đầu Tư Du lịch và Phát triển Thủy Sản (DAT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
849,176  
823,225  
778,209  
793,979  
822,106  
481,102  
416,383  
372,403  
384,828  
455,378  
90,155  
35,408  
76,667  
129,488  
10,508  
0  
0  
0  
0  
32,576  
315,447  
241,426  
243,706  
189,779  
285,799  
75,266  
136,902  
39,708  
53,840  
102,724  
234  
2,647  
12,322  
11,721  
23,770  
368,074  
406,843  
405,806  
409,151  
366,728  
8,304  
39,018  
5,018  
0  
14,172  
347,878  
348,331  
353,928  
324,663  
244,368  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
10,394  
10,394  
46,669  
44,586  
10,393  
1,498  
9,100  
191  
39,901  
97,795  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
849,176  
823,225  
778,209  
793,979  
822,106  
409,090  
388,166  
347,103  
369,451  
370,588  
198,122  
194,607  
149,415  
169,196  
221,085  
210,968  
193,558  
197,688  
200,255  
149,503  
440,086  
435,060  
431,106  
424,528  
419,772  
440,086  
435,060  
431,106  
424,528  
419,772  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
31,746