Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thuỷ sản (DAT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,271,962  
1,229,243  
1,125,635  
1,095,638  
849,176  
703,172  
725,634  
653,014  
734,131  
481,102  
146,985  
217,273  
170,024  
418,348  
90,155  
94,350  
186,784  
168,420  
0  
0  
199,891  
250,796  
255,331  
273,087  
315,447  
258,402  
70,267  
58,778  
42,215  
75,266  
3,544  
514  
461  
481  
234  
568,790  
503,609  
472,621  
361,507  
368,074  
8,304  
8,304  
8,304  
8,304  
8,304  
210,164  
215,346  
220,587  
225,828  
347,878  
111,971  
113,207  
114,444  
115,680  
0  
909  
0  
0  
0  
0  
237,095  
166,095  
128,346  
10,394  
10,394  
347  
657  
941  
1,301  
1,498  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,271,962  
1,229,243  
1,125,635  
1,095,638  
849,176  
804,166  
767,496  
669,989  
644,064  
409,090  
549,663  
534,396  
491,268  
460,774  
198,122  
254,503  
233,100  
178,721  
183,289  
210,968  
467,796  
461,747  
455,646  
451,574  
440,086  
467,796  
461,747  
455,646  
451,574  
440,086  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0