Công ty Cổ phần Đầu Tư Du lịch và Phát triển Thủy Sản (DAT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,229,243  
1,125,635  
1,095,638  
849,176  
823,225  
725,634  
653,014  
734,131  
481,102  
416,383  
217,273  
170,024  
418,348  
90,155  
35,408  
186,784  
168,420  
0  
0  
0  
250,796  
255,331  
273,087  
315,447  
241,426  
70,267  
58,778  
42,215  
75,266  
136,902  
514  
461  
481  
234  
2,647  
503,609  
472,621  
361,507  
368,074  
406,843  
8,304  
8,304  
8,304  
8,304  
39,018  
215,346  
220,587  
225,828  
347,878  
348,331  
113,207  
114,444  
115,680  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
166,095  
128,346  
10,394  
10,394  
10,394  
657  
941  
1,301  
1,498  
9,100  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,229,243  
1,125,635  
1,095,638  
849,176  
823,225  
767,496  
669,989  
644,064  
409,090  
388,166  
534,396  
491,268  
460,774  
198,122  
194,607  
233,100  
178,721  
183,289  
210,968  
193,558  
461,747  
455,646  
451,574  
440,086  
435,060  
461,747  
455,646  
451,574  
440,086  
435,060  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0