Công ty Cổ phần Đầu Tư Du lịch và Phát triển Thủy Sản (DAT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,095,638  
849,176  
823,225  
778,209  
793,979  
734,131  
481,102  
416,383  
372,403  
384,828  
418,348  
90,155  
35,408  
76,667  
129,488  
0  
0  
0  
0  
0  
273,087  
315,447  
241,426  
243,706  
189,779  
42,215  
75,266  
136,902  
39,708  
53,840  
481  
234  
2,647  
12,322  
11,721  
361,507  
368,074  
406,843  
405,806  
409,151  
8,304  
8,304  
39,018  
5,018  
0  
225,828  
347,878  
348,331  
353,928  
324,663  
115,680  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
10,394  
10,394  
10,394  
46,669  
44,586  
1,301  
1,498  
9,100  
191  
39,901  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,095,638  
849,176  
823,225  
778,209  
793,979  
644,064  
409,090  
388,166  
347,103  
369,451  
460,774  
198,122  
194,607  
149,415  
169,196  
183,289  
210,968  
193,558  
197,688  
200,255  
451,574  
440,086  
435,060  
431,106  
424,528  
451,574  
440,086  
435,060  
431,106  
424,528  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0