Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thuỷ sản (DAT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,322,386  
1,271,962  
1,229,243  
1,125,635  
1,095,638  
747,947  
703,172  
725,634  
653,014  
734,131  
149,963  
146,985  
217,273  
170,024  
418,348  
230,050  
94,350  
186,784  
168,420  
0  
227,905  
199,891  
250,796  
255,331  
273,087  
135,690  
258,402  
70,267  
58,778  
42,215  
4,339  
3,544  
514  
461  
481  
574,438  
568,790  
503,609  
472,621  
361,507  
9,180  
8,304  
8,304  
8,304  
8,304  
358,311  
210,164  
215,346  
220,587  
225,828  
110,735  
111,971  
113,207  
114,444  
115,680  
4,431  
909  
0  
0  
0  
91,395  
237,095  
166,095  
128,346  
10,394  
387  
347  
657  
941  
1,301  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,322,386  
1,271,962  
1,229,243  
1,125,635  
1,095,638  
846,601  
804,166  
767,496  
669,989  
644,064  
613,099  
549,663  
534,396  
491,268  
460,774  
233,502  
254,503  
233,100  
178,721  
183,289  
475,785  
467,796  
461,747  
455,646  
451,574  
475,785  
467,796  
461,747  
455,646  
451,574  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0