Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thuỷ sản (DAT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,360,886  
1,335,661  
1,301,667  
1,266,201  
1,322,386  
724,223  
794,737  
770,633  
642,146  
747,947  
93,501  
235,001  
131,501  
73,112  
149,963  
222,964  
185,735  
241,914  
196,100  
230,050  
223,160  
201,116  
274,635  
238,545  
227,905  
181,314  
168,850  
118,965  
130,379  
135,690  
3,284  
4,035  
3,618  
4,009  
4,339  
636,663  
540,924  
531,034  
624,055  
574,438  
6,460  
8,839  
9,207  
9,016  
9,180  
347,000  
354,463  
352,992  
355,028  
358,311  
105,790  
107,026  
108,262  
109,498  
110,735  
10,859  
0  
0  
4,864  
4,431  
166,297  
70,407  
60,357  
145,350  
91,395  
258  
189  
216  
299  
387  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,360,886  
1,335,661  
1,301,667  
1,266,201  
1,322,386  
838,603  
826,019  
808,582  
784,158  
846,601  
654,119  
598,473  
584,203  
557,789  
613,099  
184,484  
227,545  
224,380  
226,370  
233,502  
522,283  
509,642  
493,085  
482,043  
475,785  
522,283  
509,642  
493,085  
482,043  
475,785  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0