Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thuỷ sản (DAT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,301,667  
1,266,201  
1,322,386  
1,271,962  
1,229,243  
770,633  
642,146  
747,947  
703,172  
725,634  
131,501  
73,112  
149,963  
146,985  
217,273  
241,914  
196,100  
230,050  
94,350  
186,784  
274,635  
238,545  
227,905  
199,891  
250,796  
118,965  
130,379  
135,690  
258,402  
70,267  
3,618  
4,009  
4,339  
3,544  
514  
531,034  
624,055  
574,438  
568,790  
503,609  
9,207  
9,016  
9,180  
8,304  
8,304  
352,992  
355,028  
358,311  
210,164  
215,346  
108,262  
109,498  
110,735  
111,971  
113,207  
0  
4,864  
4,431  
909  
0  
60,357  
145,350  
91,395  
237,095  
166,095  
216  
299  
387  
347  
657  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,301,667  
1,266,201  
1,322,386  
1,271,962  
1,229,243  
808,582  
784,158  
846,601  
804,166  
767,496  
584,203  
557,789  
613,099  
549,663  
534,396  
224,380  
226,370  
233,502  
254,503  
233,100  
493,085  
482,043  
475,785  
467,796  
461,747  
493,085  
482,043  
475,785  
467,796  
461,747  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0