Công ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á (DAH: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
720,418  
686,901  
683,018  
 
 
54,629  
71,715  
78,027  
 
 
2,879  
5,537  
2,378  
 
 
0  
0  
0  
 
 
38,280  
57,431  
54,491  
 
 
5,934  
4,756  
14,958  
 
 
7,537  
3,991  
6,200  
 
 
665,789  
615,185  
604,992  
 
 
0  
0  
0  
 
 
652,497  
598,788  
578,901  
 
 
0  
0  
0  
 
 
0  
0  
8,930  
 
 
0  
0  
0  
 
 
13,292  
16,398  
17,161  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
720,418  
686,901  
683,018  
 
 
342,633  
320,267  
323,688  
 
 
88,925  
69,929  
67,776  
 
 
253,708  
250,338  
255,912  
 
 
377,785  
366,633  
359,330  
 
 
377,785  
366,633  
359,330  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0