Công ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á (DAH: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
722,795  
731,685  
720,418  
686,901  
683,018  
111,080  
147,096  
54,629  
71,715  
78,027  
46,895  
2,140  
2,879  
5,537  
2,378  
0  
0  
0  
0  
0  
51,630  
129,501  
38,280  
57,431  
54,491  
9,478  
11,972  
5,934  
4,756  
14,958  
3,076  
3,482  
7,537  
3,991  
6,200  
611,715  
584,590  
665,789  
615,185  
604,992  
0  
0  
0  
0  
0  
549,213  
553,427  
652,497  
598,788  
578,901  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
284  
0  
0  
8,930  
0  
0  
0  
0  
0  
62,502  
30,879  
13,292  
16,398  
17,161  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
722,795  
731,685  
720,418  
686,901  
683,018  
326,287  
350,018  
342,633  
320,267  
323,688  
100,843  
119,281  
88,925  
69,929  
67,776  
225,444  
230,737  
253,708  
250,338  
255,912  
396,508  
381,668  
377,785  
366,633  
359,330  
396,508  
381,668  
377,785  
366,633  
359,330  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0