Công ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á (DAH: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
781,558  
727,219  
728,144  
716,714  
719,458  
156,090  
126,000  
119,460  
119,825  
129,348  
13,197  
9,540  
2,781  
9,868  
14,139  
0  
0  
0  
0  
0  
102,261  
80,892  
87,363  
87,021  
106,811  
39,151  
35,115  
28,666  
22,638  
7,655  
1,480  
453  
650  
297  
744  
625,468  
601,219  
608,684  
596,889  
590,110  
1  
1  
1  
1  
1  
595,763  
573,023  
579,004  
564,553  
554,749  
0  
0  
0  
0  
0  
15,058  
14,236  
12,391  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
14,646  
13,959  
17,288  
32,335  
35,361  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
781,558  
727,219  
728,144  
716,714  
719,458  
424,247  
372,256  
352,618  
343,692  
350,713  
210,728  
161,597  
135,701  
125,318  
126,544  
213,519  
210,659  
216,916  
218,374  
224,170  
357,311  
354,962  
375,526  
373,021  
368,745  
357,311  
354,962  
375,526  
373,021  
368,745  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0