Công ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á (DAH: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
728,144  
716,714  
719,458  
722,930  
731,685  
119,460  
119,825  
129,348  
123,493  
147,096  
2,781  
9,868  
14,139  
46,895  
2,140  
0  
0  
0  
0  
0  
87,363  
87,021  
106,811  
64,029  
129,501  
28,666  
22,638  
7,655  
9,490  
11,972  
650  
297  
744  
3,078  
3,482  
608,684  
596,889  
590,110  
599,437  
584,590  
1  
1  
1  
1  
0  
579,004  
564,553  
554,749  
560,434  
553,427  
0  
0  
0  
0  
0  
12,391  
0  
0  
0  
284  
0  
0  
0  
0  
0  
17,288  
32,335  
35,361  
39,002  
30,879  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
728,144  
716,714  
719,458  
722,930  
731,685  
352,618  
343,692  
350,713  
356,469  
350,018  
135,701  
125,318  
126,544  
127,011  
119,281  
216,916  
218,374  
224,170  
229,459  
230,737  
375,526  
373,021  
368,745  
366,460  
381,668  
375,526  
373,021  
368,745  
366,460  
381,668  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0