Công ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á (DAH: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
719,458  
722,930  
731,685  
720,418  
686,901  
129,348  
123,493  
147,096  
54,629  
71,715  
14,139  
46,895  
2,140  
2,879  
5,537  
0  
0  
0  
0  
0  
106,811  
64,029  
129,501  
38,280  
57,431  
7,655  
9,490  
11,972  
5,934  
4,756  
744  
3,078  
3,482  
7,537  
3,991  
590,110  
599,437  
584,590  
665,789  
615,185  
1  
1  
0  
0  
0  
554,749  
560,434  
553,427  
652,497  
598,788  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
284  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
35,361  
39,002  
30,879  
13,292  
16,398  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
719,458  
722,930  
731,685  
720,418  
686,901  
350,713  
356,469  
350,018  
342,633  
320,267  
126,544  
127,011  
119,281  
88,925  
69,929  
224,170  
229,459  
230,737  
253,708  
250,338  
368,745  
366,460  
381,668  
377,785  
366,633  
368,745  
366,460  
381,668  
377,785  
366,633  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0