Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,189,987  
1,081,263  
1,075,378  
1,074,726  
1,021,163  
835,794  
680,523  
760,547  
742,975  
677,694  
27,890  
22,157  
36,582  
12,917  
12,340  
0  
0  
0  
0  
0  
277,564  
199,878  
266,814  
340,877  
290,929  
521,149  
454,093  
452,032  
386,225  
373,175  
9,190  
4,395  
5,120  
2,955  
1,250  
354,193  
400,740  
314,831  
331,751  
343,469  
1,615  
45,146  
1,615  
1,165  
4,884  
304,541  
287,128  
267,629  
144,237  
138,069  
4,921  
4,921  
4,921  
4,921  
4,921  
29,657  
49,606  
26,128  
166,114  
185,528  
0  
0  
0  
0  
0  
13,458  
13,940  
14,539  
15,314  
10,067  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,189,987  
1,081,263  
1,075,378  
1,074,726  
1,021,163  
682,867  
569,657  
576,317  
586,208  
546,335  
501,392  
397,429  
393,141  
411,035  
382,812  
181,475  
172,228  
183,177  
175,173  
163,523  
507,119  
511,606  
499,061  
488,518  
474,828  
507,119  
511,606  
499,061  
488,518  
474,828  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0