Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,288,582  
1,188,801  
1,081,263  
1,075,378  
1,074,726  
925,109  
834,698  
680,523  
760,547  
742,975  
20,082  
27,890  
22,157  
36,582  
12,917  
0  
0  
0  
0  
0  
378,386  
280,099  
199,878  
266,814  
340,877  
520,752  
521,149  
454,093  
452,032  
386,225  
5,889  
5,560  
4,395  
5,120  
2,955  
363,472  
354,103  
400,740  
314,831  
331,751  
1,615  
1,615  
45,146  
1,615  
1,165  
296,540  
304,452  
287,128  
267,629  
144,237  
3,148  
4,921  
4,921  
4,921  
4,921  
48,880  
29,657  
49,606  
26,128  
166,114  
0  
0  
0  
0  
0  
13,289  
13,458  
13,940  
14,539  
15,314  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,288,582  
1,188,801  
1,081,263  
1,075,378  
1,074,726  
762,861  
682,171  
569,657  
576,317  
586,208  
589,986  
500,696  
397,429  
393,141  
411,035  
172,875  
181,475  
172,228  
183,177  
175,173  
525,721  
506,631  
511,606  
499,061  
488,518  
525,721  
506,631  
511,606  
499,061  
488,518  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0