Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,021,163  
978,072  
950,459  
1,007,591  
811,105  
677,694  
649,051  
675,364  
742,834  
587,368  
12,340  
16,277  
13,121  
13,145  
10,261  
0  
0  
0  
0  
0  
290,929  
238,418  
265,796  
336,247  
186,958  
373,175  
391,188  
395,109  
392,329  
389,751  
1,250  
3,168  
1,338  
1,114  
398  
343,469  
329,021  
275,094  
264,756  
223,737  
4,884  
1,250  
1,082  
2,663  
1,104  
138,069  
142,172  
146,863  
147,572  
131,813  
4,921  
4,921  
4,921  
4,921  
4,921  
185,528  
147,286  
89,184  
76,009  
75,326  
0  
23,830  
23,830  
23,830  
0  
10,067  
9,563  
9,215  
9,762  
10,573  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,021,163  
978,072  
950,459  
1,007,591  
811,105  
546,335  
500,051  
483,856  
548,826  
554,160  
382,812  
321,349  
343,601  
471,543  
490,003  
163,523  
178,702  
140,256  
77,282  
64,157  
474,828  
478,021  
466,602  
458,765  
256,945  
474,828  
478,021  
466,602  
458,765  
256,945  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0