Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,273,603  
1,288,582  
1,188,801  
1,081,263  
1,075,378  
899,599  
925,109  
834,698  
680,523  
760,547  
21,225  
20,082  
27,890  
22,157  
36,582  
0  
0  
0  
0  
0  
329,341  
378,386  
280,099  
199,878  
266,814  
540,518  
520,752  
521,149  
454,093  
452,032  
8,515  
5,889  
5,560  
4,395  
5,120  
374,005  
363,472  
354,103  
400,740  
314,831  
1,754  
1,615  
1,615  
45,146  
1,615  
321,988  
296,540  
304,452  
287,128  
267,629  
3,148  
3,148  
4,921  
4,921  
4,921  
34,302  
48,880  
29,657  
49,606  
26,128  
0  
0  
0  
0  
0  
12,812  
13,289  
13,458  
13,940  
14,539  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,273,603  
1,288,582  
1,188,801  
1,081,263  
1,075,378  
690,027  
762,861  
682,171  
569,657  
576,317  
570,111  
589,986  
500,696  
397,429  
393,141  
119,915  
172,875  
181,475  
172,228  
183,177  
583,576  
525,721  
506,631  
511,606  
499,061  
583,576  
525,721  
506,631  
511,606  
499,061  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0