Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,378,833  
1,299,567  
1,299,438  
1,444,073  
1,273,603  
879,994  
839,820  
871,561  
1,056,722  
899,599  
12,903  
23,602  
15,763  
38,500  
21,225  
0  
0  
0  
0  
0  
350,542  
285,636  
348,793  
465,198  
329,341  
505,387  
523,351  
505,033  
545,620  
540,518  
11,162  
7,232  
1,973  
7,404  
8,515  
498,840  
459,747  
427,877  
387,351  
374,005  
11,451  
9,239  
7,451  
2,201  
1,754  
395,142  
387,108  
383,838  
322,651  
321,988  
3,062  
3,105  
3,148  
3,148  
3,148  
77,086  
45,179  
18,775  
46,580  
34,302  
0  
0  
0  
0  
0  
12,098  
15,116  
14,665  
12,771  
12,812  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,378,833  
1,299,567  
1,299,438  
1,444,073  
1,273,603  
759,107  
685,974  
704,826  
836,098  
690,027  
631,324  
547,425  
584,879  
704,848  
570,111  
127,783  
138,549  
119,947  
131,250  
119,915  
619,726  
613,593  
594,612  
607,974  
583,576  
619,726  
613,593  
594,612  
607,974  
583,576  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0