Công ty Cổ phần Sách Giáo Dục tại TP Đà Nẵng (DAE: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
36,561  
48,327  
45,028  
38,351  
36,735  
29,964  
41,515  
38,210  
31,620  
29,652  
2,214  
1,811  
1,873  
3,432  
4,262  
8,000  
8,000  
2,000  
2,000  
2,000  
10,503  
22,708  
21,058  
14,017  
11,379  
8,548  
8,191  
12,449  
10,975  
11,213  
698  
804  
831  
1,197  
797  
6,597  
6,812  
6,818  
6,730  
7,083  
0  
0  
0  
0  
0  
3,572  
3,572  
3,646  
3,683  
3,720  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,948  
3,058  
3,058  
3,138  
3,168  
78  
182  
114  
-90  
195  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
36,561  
48,327  
45,028  
38,351  
36,735  
5,141  
14,235  
12,463  
7,880  
6,688  
4,494  
13,604  
11,835  
6,045  
4,852  
647  
631  
628  
1,835  
1,835  
31,420  
34,092  
32,565  
30,471  
30,047  
31,420  
34,092  
32,565  
30,471  
30,047  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0