Công ty Cổ phần Sách Giáo Dục tại TP Đà Nẵng (DAE: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
38,910  
47,077  
49,405  
35,852  
37,478  
31,019  
39,776  
43,206  
28,872  
29,753  
8,927  
3,597  
2,092  
2,015  
6,789  
0  
0  
0  
0  
0  
10,973  
24,590  
25,191  
12,733  
9,957  
10,535  
10,860  
15,175  
13,023  
12,244  
584  
729  
747  
1,101  
763  
7,892  
7,301  
6,199  
6,981  
7,724  
0  
0  
950  
950  
950  
3,881  
3,881  
3,962  
4,002  
4,042  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,168  
3,168  
1,168  
1,168  
1,168  
843  
252  
120  
861  
1,565  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
38,910  
47,077  
49,405  
35,852  
37,478  
7,904  
16,227  
19,338  
8,250  
10,357  
6,010  
11,636  
16,914  
6,438  
8,544  
1,894  
4,592  
2,424  
1,812  
1,812  
31,006  
30,849  
30,067  
27,602  
27,121  
31,006  
30,849  
30,067  
27,602  
27,121  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0