Công ty Cổ phần Sách Giáo Dục tại TP Đà Nẵng (DAE: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
39,166  
38,910  
47,077  
49,405  
35,852  
31,590  
31,019  
39,776  
43,206  
28,872  
3,731  
8,927  
3,597  
2,092  
2,015  
0  
0  
0  
0  
0  
13,200  
10,973  
24,590  
25,191  
12,733  
13,842  
10,535  
10,860  
15,175  
13,023  
818  
584  
729  
747  
1,101  
7,576  
7,892  
7,301  
6,199  
6,981  
0  
0  
0  
950  
950  
3,841  
3,881  
3,881  
3,962  
4,002  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,168  
3,168  
3,168  
1,168  
1,168  
567  
843  
252  
120  
861  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
39,166  
38,910  
47,077  
49,405  
35,852  
10,106  
7,904  
16,227  
19,338  
8,250  
7,676  
6,010  
11,636  
16,914  
6,438  
2,430  
1,894  
4,592  
2,424  
1,812  
29,060  
31,006  
30,849  
30,067  
27,602  
29,060  
31,006  
30,849  
30,067  
27,602  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0