Công ty Cổ phần Sách Giáo Dục tại TP Đà Nẵng (DAE: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
36,735  
54,622  
45,967  
39,166  
38,910  
29,652  
47,552  
38,262  
31,590  
31,019  
4,262  
9,309  
3,501  
3,731  
8,927  
2,000  
0  
0  
0  
0  
11,379  
28,651  
22,475  
13,200  
10,973  
11,213  
9,154  
11,649  
13,842  
10,535  
797  
437  
636  
818  
584  
7,083  
7,070  
7,706  
7,576  
7,892  
0  
0  
0  
0  
0  
3,720  
3,720  
3,801  
3,841  
3,881  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,168  
3,168  
3,168  
3,168  
3,168  
195  
182  
737  
567  
843  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
36,735  
54,622  
45,967  
39,166  
38,910  
6,688  
22,301  
14,428  
10,106  
7,904  
4,852  
19,411  
10,964  
7,676  
6,010  
1,835  
2,890  
3,464  
2,430  
1,894  
30,047  
32,321  
31,539  
29,060  
31,006  
30,047  
32,321  
31,539  
29,060  
31,006  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0