Công ty Cổ phần Sách Giáo Dục tại TP Đà Nẵng (DAE: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
54,622  
45,967  
39,166  
38,910  
47,077  
47,552  
38,262  
31,590  
31,019  
39,776  
9,309  
3,501  
3,731  
8,927  
3,597  
0  
0  
0  
0  
0  
28,651  
22,475  
13,200  
10,973  
24,590  
9,154  
11,649  
13,842  
10,535  
10,860  
437  
636  
818  
584  
729  
7,070  
7,706  
7,576  
7,892  
7,301  
0  
0  
0  
0  
0  
3,720  
3,801  
3,841  
3,881  
3,881  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,168  
3,168  
3,168  
3,168  
3,168  
182  
737  
567  
843  
252  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
54,622  
45,967  
39,166  
38,910  
47,077  
22,301  
14,428  
10,106  
7,904  
16,227  
19,411  
10,964  
7,676  
6,010  
11,636  
2,890  
3,464  
2,430  
1,894  
4,592  
32,321  
31,539  
29,060  
31,006  
30,849  
32,321  
31,539  
29,060  
31,006  
30,849  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0