Công ty Cổ phần Sách Giáo Dục tại TP Đà Nẵng (DAE: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
47,077  
49,405  
35,852  
37,478  
43,280  
39,776  
43,206  
28,872  
29,753  
39,365  
3,597  
2,092  
2,015  
6,789  
5,932  
0  
0  
0  
0  
0  
24,590  
25,191  
12,733  
9,957  
22,922  
10,860  
15,175  
13,023  
12,244  
9,630  
729  
747  
1,101  
763  
881  
7,301  
6,199  
6,981  
7,724  
3,915  
0  
950  
950  
950  
950  
3,881  
3,962  
4,002  
4,042  
4,042  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,168  
1,168  
1,168  
1,168  
1,151  
252  
120  
861  
1,565  
-2,228  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
47,077  
49,405  
35,852  
37,478  
43,280  
16,227  
19,338  
8,250  
10,357  
13,138  
11,636  
16,914  
6,438  
8,544  
8,396  
4,592  
2,424  
1,812  
1,812  
4,742  
30,849  
30,067  
27,602  
27,121  
30,142  
30,849  
30,067  
27,602  
27,121  
30,142  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0