Công ty Cổ phần Sách Giáo Dục tại TP Đà Nẵng (DAE: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
48,327  
45,028  
38,351  
36,735  
54,622  
41,515  
38,210  
31,620  
29,652  
47,552  
1,811  
1,873  
3,432  
4,262  
9,309  
8,000  
2,000  
2,000  
2,000  
0  
22,708  
21,058  
14,017  
11,379  
28,651  
8,191  
12,449  
10,975  
11,213  
9,154  
804  
831  
1,197  
797  
437  
6,812  
6,818  
6,730  
7,083  
7,070  
0  
0  
0  
0  
0  
3,572  
3,646  
3,683  
3,720  
3,720  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,058  
3,058  
3,138  
3,168  
3,168  
182  
114  
-90  
195  
182  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
48,327  
45,028  
38,351  
36,735  
54,622  
14,235  
12,463  
7,880  
6,688  
22,301  
13,604  
11,835  
6,045  
4,852  
19,411  
631  
628  
1,835  
1,835  
2,890  
34,092  
32,565  
30,471  
30,047  
32,321  
34,092  
32,565  
30,471  
30,047  
32,321  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0