Công ty Cổ phần Sách Giáo Dục tại TP Đà Nẵng (DAE: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
38,351  
36,735  
54,622  
45,967  
39,166  
31,620  
29,652  
47,552  
38,262  
31,590  
3,432  
4,262  
9,309  
3,501  
3,731  
2,000  
2,000  
0  
0  
0  
14,017  
11,379  
28,651  
22,475  
13,200  
10,975  
11,213  
9,154  
11,649  
13,842  
1,197  
797  
437  
636  
818  
6,730  
7,083  
7,070  
7,706  
7,576  
0  
0  
0  
0  
0  
3,683  
3,720  
3,720  
3,801  
3,841  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,138  
3,168  
3,168  
3,168  
3,168  
-90  
195  
182  
737  
567  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
38,351  
36,735  
54,622  
45,967  
39,166  
7,880  
6,688  
22,301  
14,428  
10,106  
6,045  
4,852  
19,411  
10,964  
7,676  
1,835  
1,835  
2,890  
3,464  
2,430  
30,471  
30,047  
32,321  
31,539  
29,060  
30,471  
30,047  
32,321  
31,539  
29,060  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0