Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Đà Nẵng (DAD: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
98,622  
96,462  
102,227  
111,649  
92,995  
56,941  
54,857  
71,884  
81,041  
63,352  
11,459  
9,088  
2,732  
2,293  
10,152  
409  
368  
368  
348  
341  
17,504  
28,954  
35,505  
19,901  
15,471  
25,301  
14,630  
30,283  
54,691  
34,497  
2,268  
1,817  
2,997  
3,808  
2,891  
41,682  
41,604  
30,343  
30,608  
29,644  
0  
0  
3,400  
3,400  
0  
19,284  
19,189  
19,388  
19,619  
19,851  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
21,677  
21,677  
6,800  
6,800  
9,003  
721  
738  
755  
790  
790  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
98,622  
96,462  
102,227  
111,649  
92,995  
20,450  
16,986  
24,587  
44,058  
25,537  
20,450  
16,986  
24,587  
44,058  
25,513  
0  
0  
0  
0  
24  
78,172  
79,476  
77,641  
67,592  
67,459  
78,172  
79,476  
77,641  
67,592  
67,459  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0