Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Đà Nẵng (DAD: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
100,333  
109,206  
105,264  
94,855  
105,214  
68,988  
77,942  
73,316  
62,654  
65,268  
27,586  
2,156  
2,425  
14,990  
21,092  
359  
335  
409  
409  
409  
28,241  
45,613  
18,817  
18,442  
29,152  
11,384  
27,703  
47,535  
25,564  
12,892  
1,419  
2,136  
4,131  
3,250  
1,724  
31,345  
31,264  
31,947  
32,201  
39,945  
0  
0  
0  
0  
0  
17,906  
18,089  
18,282  
18,479  
20,599  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
12,839  
12,559  
13,026  
13,070  
18,677  
600  
617  
640  
652  
669  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
100,333  
109,206  
105,264  
94,855  
105,214  
19,618  
29,192  
35,544  
16,650  
23,017  
19,618  
29,192  
35,544  
16,650  
23,017  
0  
0  
0  
0  
0  
80,715  
80,014  
69,720  
78,205  
82,196  
80,715  
80,014  
69,720  
78,205  
82,196  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0