Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Đà Nẵng (DAD: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
109,115  
105,264  
94,855  
105,214  
117,522  
77,855  
73,316  
62,654  
65,268  
77,308  
2,156  
2,425  
14,990  
21,092  
4,282  
335  
409  
409  
409  
409  
45,505  
18,817  
18,442  
29,152  
42,238  
27,703  
47,535  
25,564  
12,892  
28,021  
2,157  
4,131  
3,250  
1,724  
2,359  
31,260  
31,947  
32,201  
39,945  
40,215  
0  
0  
0  
0  
0  
18,084  
18,282  
18,479  
20,599  
20,851  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
12,559  
13,026  
13,070  
18,677  
18,677  
617  
640  
652  
669  
686  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
109,115  
105,264  
94,855  
105,214  
117,522  
29,010  
35,544  
16,650  
23,017  
36,450  
29,010  
35,544  
16,650  
23,017  
36,450  
0  
0  
0  
0  
0  
80,105  
69,720  
78,205  
82,196  
81,072  
80,105  
69,720  
78,205  
82,196  
81,072  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0