Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Đà Nẵng (DAD: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
105,214  
117,522  
116,805  
98,622  
96,462  
65,268  
77,308  
75,343  
56,941  
54,857  
21,092  
4,282  
1,403  
11,459  
9,088  
409  
409  
409  
409  
368  
29,152  
42,238  
21,455  
17,504  
28,954  
12,892  
28,021  
48,728  
25,301  
14,630  
1,724  
2,359  
3,349  
2,268  
1,817  
39,945  
40,215  
41,462  
41,682  
41,604  
0  
0  
0  
0  
0  
20,599  
20,851  
19,081  
19,284  
19,189  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
18,677  
18,677  
21,677  
21,677  
21,677  
669  
686  
704  
721  
738  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
105,214  
117,522  
116,805  
98,622  
96,462  
23,017  
36,450  
46,197  
20,450  
16,986  
23,017  
36,450  
46,197  
20,450  
16,986  
0  
0  
0  
0  
0  
82,196  
81,072  
70,608  
78,172  
79,476  
82,196  
81,072  
70,608  
78,172  
79,476  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0