Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Đà Nẵng (DAD: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
116,805  
98,622  
96,462  
102,227  
111,649  
75,343  
56,941  
54,857  
71,884  
81,041  
1,403  
11,459  
9,088  
2,732  
2,293  
409  
409  
368  
368  
348  
21,455  
17,504  
28,954  
35,505  
19,901  
48,728  
25,301  
14,630  
30,283  
54,691  
3,349  
2,268  
1,817  
2,997  
3,808  
41,462  
41,682  
41,604  
30,343  
30,608  
0  
0  
0  
3,400  
3,400  
19,081  
19,284  
19,189  
19,388  
19,619  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
21,677  
21,677  
21,677  
6,800  
6,800  
704  
721  
738  
755  
790  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
116,805  
98,622  
96,462  
102,227  
111,649  
46,197  
20,450  
16,986  
24,587  
44,058  
46,197  
20,450  
16,986  
24,587  
44,058  
0  
0  
0  
0  
0  
70,608  
78,172  
79,476  
77,641  
67,592  
70,608  
78,172  
79,476  
77,641  
67,592  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0