Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Đà Nẵng (DAD: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
105,264  
94,855  
105,214  
117,522  
116,805  
73,316  
62,654  
65,268  
77,308  
75,343  
2,425  
14,990  
21,092  
4,282  
1,403  
409  
409  
409  
409  
409  
18,817  
18,442  
29,152  
42,238  
21,455  
47,535  
25,564  
12,892  
28,021  
48,728  
4,131  
3,250  
1,724  
2,359  
3,349  
31,947  
32,201  
39,945  
40,215  
41,462  
0  
0  
0  
0  
0  
18,282  
18,479  
20,599  
20,851  
19,081  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
13,026  
13,070  
18,677  
18,677  
21,677  
640  
652  
669  
686  
704  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
105,264  
94,855  
105,214  
117,522  
116,805  
35,544  
16,650  
23,017  
36,450  
46,197  
35,544  
16,650  
23,017  
36,450  
46,197  
0  
0  
0  
0  
0  
69,720  
78,205  
82,196  
81,072  
70,608  
69,720  
78,205  
82,196  
81,072  
70,608  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0