Công ty Cổ phần Viglacera Đông Anh (DAC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015 Q1/2015 Q4/2014
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
33,638  
39,530  
40,482  
42,736  
41,857  
11,728  
14,931  
14,537  
16,166  
16,203  
260  
1,159  
852  
671  
1,504  
0  
0  
0  
0  
0  
4,924  
3,739  
4,290  
3,470  
1,910  
6,162  
10,033  
9,394  
11,694  
12,496  
383  
0  
0  
331  
294  
21,910  
24,599  
25,945  
26,570  
25,654  
0  
0  
0  
0  
0  
20,603  
21,476  
22,292  
25,337  
24,504  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,342  
2,235  
0  
 
0  
0  
0  
0  
0  
1,307  
781  
1,418  
1,232  
1,149  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
33,638  
39,530  
40,482  
42,736  
41,857  
23,052  
27,547  
26,862  
26,559  
24,720  
21,761  
25,687  
24,939  
26,436  
24,597  
1,292  
1,860  
1,923  
123  
123  
10,586  
11,983  
13,620  
16,177  
17,137  
10,586  
11,983  
13,620  
16,177  
17,137  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0