Công ty Cổ phần Viglacera Đông Anh (DAC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
33,638  
 
 
 
 
11,728  
 
 
 
 
260  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
4,924  
 
 
 
 
6,162  
 
 
 
 
383  
 
 
 
 
21,910  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
20,603  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
1,307  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
33,638  
 
 
 
 
23,052  
 
 
 
 
21,761  
 
 
 
 
1,292  
 
 
 
 
10,586  
 
 
 
 
10,586  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0