Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,083,965  
1,097,843  
1,105,783  
1,111,740  
1,112,344  
713,185  
718,256  
723,328  
742,305  
748,180  
228,120  
252,506  
279,976  
303,755  
285,128  
50,000  
40,000  
40,000  
5,000  
5,000  
64,751  
68,131  
85,382  
59,204  
90,713  
370,100  
357,399  
313,696  
373,498  
365,242  
214  
219  
4,274  
847  
2,096  
370,780  
379,586  
382,455  
369,435  
364,164  
15,323  
15,655  
14,259  
15,458  
20,458  
9,689  
10,090  
9,458  
8,816  
7,604  
91,993  
93,238  
95,023  
91,568  
92,852  
106,125  
108,816  
113,899  
70,508  
72,230  
132,456  
132,233  
134,780  
167,443  
162,181  
15,195  
19,554  
15,037  
15,642  
8,838  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,083,965  
1,097,843  
1,105,783  
1,111,740  
1,112,344  
673,516  
691,338  
722,833  
705,729  
733,110  
144,928  
171,916  
232,653  
161,009  
180,190  
528,588  
519,421  
490,180  
544,720  
552,920  
410,448  
406,505  
382,949  
406,011  
379,234  
410,448  
406,505  
382,949  
406,011  
379,234  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0