Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,347,033  
1,316,716  
1,375,058  
1,113,034  
1,083,965  
984,147  
937,967  
1,001,422  
749,803  
713,185  
530,032  
456,496  
436,371  
228,507  
228,120  
0  
20,000  
26,500  
25,000  
50,000  
73,105  
74,954  
110,344  
98,395  
64,751  
380,766  
386,261  
427,949  
397,655  
370,100  
243  
257  
258  
246  
214  
362,887  
378,749  
373,636  
363,231  
370,780  
0  
0  
0  
13,176  
15,323  
7,185  
7,486  
10,095  
9,353  
9,689  
119,730  
121,653  
123,875  
91,340  
91,993  
95,588  
96,998  
89,402  
95,879  
106,125  
122,272  
132,836  
132,836  
132,863  
132,456  
18,112  
19,777  
17,428  
20,620  
15,195  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,347,033  
1,316,716  
1,375,058  
1,113,034  
1,083,965  
928,523  
901,366  
974,681  
704,564  
673,516  
363,475  
331,917  
423,334  
167,613  
144,928  
565,048  
569,449  
551,347  
536,951  
528,588  
418,511  
415,350  
400,377  
408,470  
410,448  
418,511  
415,350  
400,377  
408,470  
410,448  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0