Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,167,336  
1,230,693  
1,244,524  
1,365,402  
1,347,033  
817,295  
799,865  
816,270  
950,613  
984,147  
51,034  
108,412  
126,796  
258,645  
530,032  
305,000  
280,000  
260,000  
240,000  
0  
120,207  
25,094  
22,919  
40,091  
73,105  
323,248  
367,676  
383,286  
406,843  
380,766  
17,806  
18,683  
23,268  
5,034  
243  
350,041  
430,829  
428,255  
414,789  
362,887  
0  
0  
0  
0  
0  
6,017  
6,318  
6,619  
6,884  
7,185  
174,737  
117,555  
119,875  
120,613  
119,730  
1,544  
60,545  
54,263  
36,635  
95,588  
47,152  
124,805  
123,676  
122,376  
122,272  
120,591  
121,605  
123,821  
128,282  
18,112  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,167,336  
1,230,693  
1,244,524  
1,365,402  
1,347,033  
707,314  
784,009  
820,284  
936,343  
928,523  
153,601  
225,439  
256,590  
375,963  
363,475  
553,713  
558,570  
563,694  
560,379  
565,048  
460,022  
446,684  
424,240  
429,059  
418,511  
460,022  
446,684  
424,240  
429,059  
418,511  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0