Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,590,548  
1,142,386  
1,167,336  
1,230,693  
1,244,524  
1,236,991  
791,635  
817,295  
799,865  
816,270  
114,445  
38,496  
51,034  
108,412  
126,796  
797,490  
368,490  
305,000  
280,000  
260,000  
37,680  
47,897  
120,207  
25,094  
22,919  
278,047  
319,483  
323,248  
367,676  
383,286  
9,329  
17,270  
17,806  
18,683  
23,268  
353,557  
350,751  
350,041  
430,829  
428,255  
0  
0  
0  
0  
0  
5,715  
5,716  
6,017  
6,318  
6,619  
182,368  
171,802  
174,737  
117,555  
119,875  
1,154  
7,812  
1,544  
60,545  
54,263  
47,250  
47,152  
47,152  
124,805  
123,676  
117,069  
118,268  
120,591  
121,605  
123,821  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,590,548  
1,142,386  
1,167,336  
1,230,693  
1,244,524  
1,116,203  
676,030  
707,314  
784,009  
820,284  
463,144  
126,713  
153,601  
225,439  
256,590  
653,059  
549,317  
553,713  
558,570  
563,694  
474,344  
466,356  
460,022  
446,684  
424,240  
474,344  
466,356  
460,022  
446,684  
424,240  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0