Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,375,058  
1,113,034  
1,083,965  
1,097,843  
1,105,783  
1,001,422  
749,803  
713,185  
718,256  
723,328  
436,371  
228,507  
228,120  
252,506  
279,976  
26,500  
25,000  
50,000  
40,000  
40,000  
110,344  
98,395  
64,751  
68,131  
85,382  
427,949  
397,655  
370,100  
357,399  
313,696  
258  
246  
214  
219  
4,274  
373,636  
363,231  
370,780  
379,586  
382,455  
0  
13,176  
15,323  
15,655  
14,259  
10,095  
9,353  
9,689  
10,090  
9,458  
123,875  
91,340  
91,993  
93,238  
95,023  
89,402  
95,879  
106,125  
108,816  
113,899  
132,836  
132,863  
132,456  
132,233  
134,780  
17,428  
20,620  
15,195  
19,554  
15,037  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,375,058  
1,113,034  
1,083,965  
1,097,843  
1,105,783  
974,681  
704,564  
673,516  
691,338  
722,833  
423,334  
167,613  
144,928  
171,916  
232,653  
551,347  
536,951  
528,588  
519,421  
490,180  
400,377  
408,470  
410,448  
406,505  
382,949  
400,377  
408,470  
410,448  
406,505  
382,949  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0