Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,365,402  
1,347,033  
1,316,716  
1,375,058  
1,113,034  
950,613  
984,147  
937,967  
1,001,422  
749,803  
258,645  
530,032  
456,496  
436,371  
228,507  
240,000  
0  
20,000  
26,500  
25,000  
40,091  
73,105  
74,954  
110,344  
98,395  
406,843  
380,766  
386,261  
427,949  
397,655  
5,034  
243  
257  
258  
246  
414,789  
362,887  
378,749  
373,636  
363,231  
0  
0  
0  
0  
13,176  
6,884  
7,185  
7,486  
10,095  
9,353  
120,613  
119,730  
121,653  
123,875  
91,340  
36,635  
95,588  
96,998  
89,402  
95,879  
122,376  
122,272  
132,836  
132,836  
132,863  
128,282  
18,112  
19,777  
17,428  
20,620  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,365,402  
1,347,033  
1,316,716  
1,375,058  
1,113,034  
936,343  
928,523  
901,366  
974,681  
704,564  
375,963  
363,475  
331,917  
423,334  
167,613  
560,379  
565,048  
569,449  
551,347  
536,951  
429,059  
418,511  
415,350  
400,377  
408,470  
429,059  
418,511  
415,350  
400,377  
408,470  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0