Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,316,716  
1,375,058  
1,113,034  
1,083,965  
1,097,843  
937,967  
1,001,422  
749,803  
713,185  
718,256  
456,496  
436,371  
228,507  
228,120  
252,506  
20,000  
26,500  
25,000  
50,000  
40,000  
74,954  
110,344  
98,395  
64,751  
68,131  
386,261  
427,949  
397,655  
370,100  
357,399  
257  
258  
246  
214  
219  
378,749  
373,636  
363,231  
370,780  
379,586  
0  
0  
13,176  
15,323  
15,655  
7,486  
10,095  
9,353  
9,689  
10,090  
121,653  
123,875  
91,340  
91,993  
93,238  
96,998  
89,402  
95,879  
106,125  
108,816  
132,836  
132,836  
132,863  
132,456  
132,233  
19,777  
17,428  
20,620  
15,195  
19,554  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,316,716  
1,375,058  
1,113,034  
1,083,965  
1,097,843  
901,366  
974,681  
704,564  
673,516  
691,338  
331,917  
423,334  
167,613  
144,928  
171,916  
569,449  
551,347  
536,951  
528,588  
519,421  
415,350  
400,377  
408,470  
410,448  
406,505  
415,350  
400,377  
408,470  
410,448  
406,505  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0