Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,244,524  
1,365,402  
1,347,033  
1,316,716  
1,375,058  
816,270  
950,613  
984,147  
937,967  
1,001,422  
126,796  
258,645  
530,032  
456,496  
436,371  
260,000  
240,000  
0  
20,000  
26,500  
22,919  
40,091  
73,105  
74,954  
110,344  
383,286  
406,843  
380,766  
386,261  
427,949  
23,268  
5,034  
243  
257  
258  
428,255  
414,789  
362,887  
378,749  
373,636  
0  
0  
0  
0  
0  
6,619  
6,884  
7,185  
7,486  
10,095  
119,875  
120,613  
119,730  
121,653  
123,875  
54,263  
36,635  
95,588  
96,998  
89,402  
123,676  
122,376  
122,272  
132,836  
132,836  
123,821  
128,282  
18,112  
19,777  
17,428  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,244,524  
1,365,402  
1,347,033  
1,316,716  
1,375,058  
820,284  
936,343  
928,523  
901,366  
974,681  
256,590  
375,963  
363,475  
331,917  
423,334  
563,694  
560,379  
565,048  
569,449  
551,347  
424,240  
429,059  
418,511  
415,350  
400,377  
424,240  
429,059  
418,511  
415,350  
400,377  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0