Công ty Cổ phần Địa ốc 11 (D11: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
188,918  
163,087  
162,911  
164,018  
164,358  
181,547  
157,637  
138,937  
141,220  
141,564  
39,511  
25,321  
47,414  
35,399  
30,175  
8,242  
17,242  
40,042  
51,870  
67,268  
68,690  
58,109  
38,447  
38,572  
25,700  
65,104  
56,965  
13,033  
15,379  
18,020  
0  
0  
0  
0  
401  
7,371  
5,450  
23,975  
22,798  
22,794  
774  
0  
18,346  
18,346  
18,346  
1,888  
1,106  
1,177  
114  
143  
3,503  
3,605  
3,708  
3,811  
3,914  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,206  
739  
744  
527  
391  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
188,918  
163,087  
162,911  
164,018  
164,358  
114,116  
88,487  
88,254  
86,958  
87,371  
105,518  
84,324  
76,693  
75,291  
75,639  
8,598  
4,163  
11,561  
11,666  
11,732  
74,802  
74,600  
74,657  
77,060  
76,987  
74,802  
74,600  
74,657  
77,060  
76,987  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0