Công ty Cổ phần Địa ốc 11 (D11: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
453,624  
391,378  
351,202  
264,300  
223,985  
447,710  
329,279  
344,978  
254,702  
215,227  
48,449  
41,027  
33,931  
42,252  
47,608  
0  
3,304  
3,304  
95  
5,778  
93,620  
91,648  
90,253  
67,128  
49,636  
303,670  
193,300  
217,490  
144,443  
111,095  
1,970  
0  
0  
784  
1,109  
5,915  
62,098  
6,223  
9,598  
8,758  
0  
0  
0  
0  
0  
1,694  
1,759  
1,825  
1,891  
1,814  
2,620  
2,653  
2,989  
3,091  
3,194  
0  
56,193  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,304  
2,621  
1,601  
1,493  
1,410  
1,310  
1,128  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
453,624  
391,378  
351,202  
264,300  
223,985  
364,622  
302,252  
262,130  
172,761  
132,577  
326,325  
275,702  
229,877  
151,438  
78,474  
38,297  
26,549  
32,254  
21,322  
54,104  
89,002  
89,126  
89,071  
91,539  
91,408  
89,002  
89,126  
89,071  
91,539  
91,408  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0