Công ty Cổ phần Địa ốc 11 (D11: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
264,300  
223,985  
220,294  
195,844  
188,918  
254,702  
215,227  
211,583  
189,619  
181,547  
42,252  
47,608  
65,821  
14,462  
39,511  
95  
5,778  
8,095  
44,567  
8,242  
67,128  
49,636  
51,630  
52,851  
68,690  
144,443  
111,095  
86,037  
77,739  
65,104  
784  
1,109  
0  
0  
0  
9,598  
8,758  
8,711  
6,225  
7,371  
0  
0  
0  
0  
774  
1,891  
1,814  
1,746  
1,803  
1,888  
3,091  
3,194  
3,297  
3,400  
3,503  
0  
0  
0  
0  
0  
3,304  
2,621  
2,621  
0  
0  
1,310  
1,128  
1,048  
1,022  
1,206  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
264,300  
223,985  
220,294  
195,844  
188,918  
172,761  
132,577  
123,070  
98,777  
114,116  
151,438  
78,474  
83,196  
78,874  
105,518  
21,322  
54,104  
39,875  
19,903  
8,598  
91,539  
91,408  
97,224  
97,067  
74,802  
91,539  
91,408  
97,224  
97,067  
74,802  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0