Công ty Cổ phần Địa ốc 11 (D11: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
351,202  
264,300  
223,985  
220,294  
195,844  
344,978  
254,702  
215,227  
211,583  
189,619  
33,931  
42,252  
47,608  
65,821  
14,462  
3,304  
95  
5,778  
8,095  
44,567  
90,253  
67,128  
49,636  
51,630  
52,851  
217,490  
144,443  
111,095  
86,037  
77,739  
0  
784  
1,109  
0  
0  
6,223  
9,598  
8,758  
8,711  
6,225  
0  
0  
0  
0  
0  
1,825  
1,891  
1,814  
1,746  
1,803  
2,989  
3,091  
3,194  
3,297  
3,400  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,304  
2,621  
2,621  
0  
1,410  
1,310  
1,128  
1,048  
1,022  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
351,202  
264,300  
223,985  
220,294  
195,844  
262,130  
172,761  
132,577  
123,070  
98,777  
229,877  
151,438  
78,474  
83,196  
78,874  
32,254  
21,322  
54,104  
39,875  
19,903  
89,071  
91,539  
91,408  
97,224  
97,067  
89,071  
91,539  
91,408  
97,224  
97,067  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0