Công ty Cổ phần Địa ốc 11 (D11: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
195,844  
188,918  
163,087  
162,911  
164,018  
189,619  
181,547  
157,637  
138,937  
141,220  
14,462  
39,511  
25,321  
47,414  
35,399  
44,567  
8,242  
17,242  
40,042  
51,870  
52,851  
68,690  
58,109  
38,447  
38,572  
77,739  
65,104  
56,965  
13,033  
15,379  
0  
0  
0  
0  
0  
6,225  
7,371  
5,450  
23,975  
22,798  
0  
774  
0  
18,346  
18,346  
1,803  
1,888  
1,106  
1,177  
114  
3,400  
3,503  
3,605  
3,708  
3,811  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,022  
1,206  
739  
744  
527  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
195,844  
188,918  
163,087  
162,911  
164,018  
98,777  
114,116  
88,487  
88,254  
86,958  
78,874  
105,518  
84,324  
76,693  
75,291  
19,903  
8,598  
4,163  
11,561  
11,666  
97,067  
74,802  
74,600  
74,657  
77,060  
97,067  
74,802  
74,600  
74,657  
77,060  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0