Công ty Cổ phần Địa ốc 11 (D11: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
391,378  
351,202  
264,300  
223,985  
220,294  
329,279  
344,978  
254,702  
215,227  
211,583  
41,027  
33,931  
42,252  
47,608  
65,821  
3,304  
3,304  
95  
5,778  
8,095  
91,648  
90,253  
67,128  
49,636  
51,630  
193,300  
217,490  
144,443  
111,095  
86,037  
0  
0  
784  
1,109  
0  
62,098  
6,223  
9,598  
8,758  
8,711  
0  
0  
0  
0  
0  
1,759  
1,825  
1,891  
1,814  
1,746  
2,653  
2,989  
3,091  
3,194  
3,297  
56,193  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,304  
2,621  
2,621  
1,493  
1,410  
1,310  
1,128  
1,048  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
391,378  
351,202  
264,300  
223,985  
220,294  
302,252  
262,130  
172,761  
132,577  
123,070  
275,702  
229,877  
151,438  
78,474  
83,196  
26,549  
32,254  
21,322  
54,104  
39,875  
89,126  
89,071  
91,539  
91,408  
97,224  
89,126  
89,071  
91,539  
91,408  
97,224  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0