Công ty Cổ phần Địa ốc 11 (D11: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
540,472  
453,624  
391,378  
351,202  
264,300  
534,448  
447,710  
329,279  
344,978  
254,702  
43,704  
48,449  
41,027  
33,931  
42,252  
0  
0  
3,304  
3,304  
95  
109,481  
93,620  
91,648  
90,253  
67,128  
376,470  
303,670  
193,300  
217,490  
144,443  
4,793  
1,970  
0  
0  
784  
6,024  
5,915  
62,098  
6,223  
9,598  
0  
0  
0  
0  
0  
4,216  
1,694  
1,759  
1,825  
1,891  
0  
2,620  
2,653  
2,989  
3,091  
0  
0  
56,193  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,304  
1,808  
1,601  
1,493  
1,410  
1,310  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
540,472  
453,624  
391,378  
351,202  
264,300  
451,400  
364,622  
302,252  
262,130  
172,761  
393,598  
326,325  
275,702  
229,877  
151,438  
57,803  
38,297  
26,549  
32,254  
21,322  
89,071  
89,002  
89,126  
89,071  
91,539  
89,071  
89,002  
89,126  
89,071  
91,539  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0