Công ty Cổ phần Than miền Trung (CZC: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
171,264  
 
 
 
 
128,402  
 
 
 
 
18,180  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
58,401  
 
 
 
 
49,878  
 
 
 
 
1,944  
 
 
 
 
42,862  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
34,225  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
4,849  
 
 
 
 
500  
 
 
 
 
3,288  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
171,264  
 
 
 
 
102,201  
 
 
 
 
99,092  
 
 
 
 
3,109  
 
 
 
 
69,063  
 
 
 
 
68,980  
 
 
 
 
83  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0