Công ty Cổ phần Than miền Trung - VINACOMIN (CZC: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2014
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
174,582  
 
 
 
 
135,802  
 
 
 
 
5,757  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
57,625  
 
 
 
 
70,496  
 
 
 
 
1,924  
 
 
 
 
38,781  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
34,663  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
500  
 
 
 
 
3,618  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
174,582  
 
 
 
 
104,681  
 
 
 
 
104,669  
 
 
 
 
12  
 
 
 
 
69,902  
 
 
 
 
69,634  
 
 
 
 
268  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0