Công ty Cổ phần Gạch Men Chang Yih (CYC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
325,570  
343,031  
326,132  
303,544  
311,811  
231,409  
243,827  
230,566  
209,288  
218,331  
28,910  
31,180  
17,389  
5,854  
6,302  
0  
0  
0  
0  
0  
34,018  
34,219  
31,099  
26,906  
25,256  
149,378  
163,317  
164,377  
162,350  
178,592  
19,103  
15,110  
17,701  
14,178  
8,181  
94,160  
99,203  
95,567  
94,255  
93,480  
0  
0  
0  
0  
0  
80,534  
83,415  
79,263  
81,539  
83,324  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
13,626  
15,789  
16,303  
12,717  
10,156  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
325,570  
343,031  
326,132  
303,544  
311,811  
267,159  
284,715  
270,142  
248,015  
244,190  
202,101  
219,657  
205,017  
182,890  
196,467  
65,058  
65,058  
65,125  
65,125  
47,723  
58,411  
58,316  
55,990  
55,529  
67,622  
58,411  
58,316  
55,990  
55,529  
67,622  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0