Công ty Cổ phần Gạch Men Chang Yih (CYC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
268,180  
271,804  
325,570  
343,031  
326,132  
180,107  
181,861  
231,409  
243,827  
230,566  
11,665  
8,090  
28,910  
31,180  
17,389  
0  
0  
0  
0  
0  
12,342  
21,933  
34,018  
34,219  
31,099  
137,941  
130,604  
149,378  
163,317  
164,377  
18,158  
21,234  
19,103  
15,110  
17,701  
88,073  
89,942  
94,160  
99,203  
95,567  
0  
0  
0  
0  
0  
78,541  
78,661  
80,534  
83,415  
79,263  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
9,532  
11,281  
13,626  
15,789  
16,303  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
268,180  
271,804  
325,570  
343,031  
326,132  
256,353  
244,286  
267,159  
284,715  
270,142  
202,152  
190,086  
202,101  
219,657  
205,017  
54,200  
54,200  
65,058  
65,058  
65,125  
11,827  
27,517  
58,411  
58,316  
55,990  
11,827  
27,517  
58,411  
58,316  
55,990  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0