Công ty Cổ phần Gạch Men Chang Yih (CYC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
336,359  
335,623  
319,476  
345,467  
348,326  
235,585  
229,782  
209,382  
231,497  
230,781  
3,543  
1,202  
1,455  
2,731  
4,150  
0  
0  
0  
0  
0  
21,864  
25,158  
27,111  
27,511  
30,319  
194,810  
188,146  
167,935  
186,891  
187,448  
15,367  
15,276  
12,882  
14,364  
8,864  
100,774  
105,841  
110,094  
113,970  
117,545  
0  
0  
0  
0  
0  
88,900  
91,691  
94,636  
97,367  
96,876  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
106  
0  
2,569  
0  
0  
0  
0  
0  
11,874  
14,150  
15,351  
16,603  
18,100  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
336,359  
335,623  
319,476  
345,467  
348,326  
269,654  
269,288  
247,868  
256,867  
254,867  
221,931  
221,201  
179,418  
183,114  
181,114  
47,723  
48,087  
68,450  
73,753  
73,753  
66,705  
66,335  
71,608  
88,600  
93,458  
66,705  
66,335  
71,608  
88,600  
93,458  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0