Công ty Cổ phần Gạch Men Chang Yih (CYC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
303,544  
311,811  
318,957  
336,359  
335,623  
209,288  
218,331  
220,996  
235,585  
229,782  
5,854  
6,302  
4,343  
3,543  
1,202  
0  
0  
0  
0  
0  
26,906  
25,256  
30,106  
21,864  
25,158  
162,350  
178,592  
178,263  
194,810  
188,146  
14,178  
8,181  
8,285  
15,367  
15,276  
94,255  
93,480  
97,961  
100,774  
105,841  
0  
0  
0  
0  
0  
81,539  
83,324  
85,977  
88,900  
91,691  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
12,717  
10,156  
11,984  
11,874  
14,150  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
303,544  
311,811  
318,957  
336,359  
335,623  
248,015  
244,190  
250,491  
269,654  
269,288  
182,890  
196,467  
202,768  
221,931  
221,201  
65,125  
47,723  
47,723  
47,723  
48,087  
55,529  
67,622  
68,467  
66,705  
66,335  
55,529  
67,622  
68,467  
66,705  
66,335  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0