Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Contrexim số 8 (CX8: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
76,419  
97,419  
142,685  
111,187  
94,267  
65,647  
86,348  
131,326  
99,515  
82,283  
1,433  
2,391  
4,395  
6,944  
9,844  
0  
0  
0  
0  
0  
50,106  
72,544  
124,701  
78,607  
53,559  
14,108  
11,380  
2,231  
13,549  
18,021  
0  
32  
0  
415  
859  
10,772  
11,071  
11,359  
11,672  
11,984  
0  
0  
0  
0  
1,000  
1,447  
1,467  
1,525  
1,583  
1,641  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,000  
1,000  
1,000  
1,000  
0  
8,325  
8,604  
8,834  
9,089  
9,344  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
76,419  
97,419  
142,685  
111,187  
94,267  
51,358  
71,559  
116,991  
85,575  
68,127  
49,171  
68,708  
114,272  
82,650  
65,514  
2,188  
2,852  
2,719  
2,924  
2,613  
25,061  
25,859  
25,694  
25,612  
26,140  
25,061  
25,859  
25,694  
25,612  
26,140  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0