Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Contrexim số 8 (CX8: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
111,187  
94,267  
107,589  
157,896  
113,730  
99,515  
82,283  
95,254  
146,449  
101,354  
6,944  
9,844  
6,564  
11,770  
2,979  
0  
0  
0  
0  
0  
78,607  
53,559  
83,168  
132,347  
90,663  
13,549  
18,021  
5,271  
2,332  
7,617  
415  
859  
251  
0  
94  
11,672  
11,984  
12,336  
11,446  
12,377  
0  
1,000  
0  
0  
0  
1,583  
1,641  
1,699  
1,754  
1,817  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,000  
0  
1,000  
1,000  
1,600  
9,089  
9,344  
9,637  
8,692  
8,960  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
111,187  
94,267  
107,589  
157,896  
113,730  
85,575  
68,127  
81,416  
131,998  
88,323  
82,650  
65,514  
78,192  
129,234  
84,959  
2,924  
2,613  
3,224  
2,764  
3,365  
25,612  
26,140  
26,174  
25,897  
25,407  
25,612  
26,140  
26,174  
25,897  
25,407  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0