Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Contrexim số 8 (CX8: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
98,331  
76,419  
97,419  
142,685  
111,187  
87,885  
65,647  
86,348  
131,326  
99,515  
10,108  
1,433  
2,391  
4,395  
6,944  
0  
0  
0  
0  
0  
67,455  
50,106  
72,544  
124,701  
78,607  
10,322  
14,108  
11,380  
2,231  
13,549  
0  
0  
32  
0  
415  
10,446  
10,772  
11,071  
11,359  
11,672  
0  
0  
0  
0  
0  
1,376  
1,447  
1,467  
1,525  
1,583  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,000  
1,000  
1,000  
1,000  
1,000  
8,070  
8,325  
8,604  
8,834  
9,089  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
98,331  
76,419  
97,419  
142,685  
111,187  
71,381  
51,358  
71,559  
116,991  
85,575  
68,476  
49,171  
68,708  
114,272  
82,650  
2,905  
2,188  
2,852  
2,719  
2,924  
26,950  
25,061  
25,859  
25,694  
25,612  
26,950  
25,061  
25,859  
25,694  
25,612  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0