Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Contrexim số 8 (CX8: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
94,267  
107,589  
157,896  
113,730  
103,321  
82,283  
95,254  
146,449  
101,354  
90,652  
9,844  
6,564  
11,770  
2,979  
14,588  
0  
0  
0  
0  
0  
53,559  
83,168  
132,347  
90,663  
63,289  
18,021  
5,271  
2,332  
7,617  
12,681  
859  
251  
0  
94  
93  
11,984  
12,336  
11,446  
12,377  
12,669  
1,000  
0  
0  
0  
1,000  
1,641  
1,699  
1,754  
1,817  
1,838  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,000  
1,000  
1,600  
600  
9,344  
9,637  
8,692  
8,960  
9,230  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
94,267  
107,589  
157,896  
113,730  
103,321  
68,127  
81,416  
131,998  
88,323  
78,315  
65,514  
78,192  
129,234  
84,959  
75,425  
2,613  
3,224  
2,764  
3,365  
2,890  
26,140  
26,174  
25,897  
25,407  
25,005  
26,140  
26,174  
25,897  
25,407  
25,005  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0