Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Contrexim số 8 (CX8: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
107,589  
157,896  
113,730  
103,321  
99,235  
95,254  
146,449  
101,354  
90,652  
86,234  
6,564  
11,770  
2,979  
14,588  
2,961  
0  
0  
0  
0  
0  
83,168  
132,347  
90,663  
63,289  
80,966  
5,271  
2,332  
7,617  
12,681  
2,307  
251  
0  
94  
93  
0  
12,336  
11,446  
12,377  
12,669  
13,002  
0  
0  
0  
1,000  
0  
1,699  
1,754  
1,817  
1,838  
1,899  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,000  
1,000  
1,600  
600  
1,600  
9,637  
8,692  
8,960  
9,230  
9,503  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
107,589  
157,896  
113,730  
103,321  
99,235  
81,416  
131,998  
88,323  
78,315  
73,490  
78,192  
129,234  
84,959  
75,425  
70,045  
3,224  
2,764  
3,365  
2,890  
3,445  
26,174  
25,897  
25,407  
25,005  
25,745  
26,174  
25,897  
25,407  
25,005  
25,745  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0