Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Contrexim số 8 (CX8: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
113,730  
103,321  
99,235  
180,635  
131,111  
101,354  
90,652  
86,234  
167,614  
117,765  
2,979  
14,588  
2,961  
14,628  
4,745  
0  
0  
0  
0  
0  
90,663  
63,289  
80,966  
151,166  
106,667  
7,617  
12,681  
2,307  
1,820  
6,349  
94  
93  
0  
0  
3  
12,377  
12,669  
13,002  
13,021  
13,346  
0  
1,000  
0  
0  
0  
1,817  
1,838  
1,899  
1,966  
2,037  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,600  
600  
1,600  
1,600  
1,600  
8,960  
9,230  
9,503  
9,455  
9,710  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
113,730  
103,321  
99,235  
180,635  
131,111  
88,323  
78,315  
73,490  
155,026  
105,762  
84,959  
75,425  
70,045  
151,899  
102,186  
3,365  
2,890  
3,445  
3,127  
3,576  
25,407  
25,005  
25,745  
25,609  
25,349  
25,407  
25,005  
25,745  
25,609  
25,349  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0