Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Contrexim số 8 (CX8: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
165,913  
98,331  
76,419  
97,419  
142,685  
155,792  
87,885  
65,647  
86,348  
131,326  
8,718  
10,108  
1,433  
2,391  
4,395  
0  
0  
0  
0  
0  
141,388  
67,455  
50,106  
72,544  
124,701  
5,562  
10,322  
14,108  
11,380  
2,231  
124  
0  
0  
32  
0  
10,121  
10,446  
10,772  
11,071  
11,359  
0  
0  
0  
0  
0  
1,305  
1,376  
1,447  
1,467  
1,525  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,000  
1,000  
1,000  
1,000  
1,000  
7,815  
8,070  
8,325  
8,604  
8,834  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
165,913  
98,331  
76,419  
97,419  
142,685  
138,026  
71,381  
51,358  
71,559  
116,991  
135,711  
68,476  
49,171  
68,708  
114,272  
2,315  
2,905  
2,188  
2,852  
2,719  
27,886  
26,950  
25,061  
25,859  
25,694  
27,886  
26,950  
25,061  
25,859  
25,694  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0