Công ty Cổ phần CMC (CVT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,069,549  
917,338  
989,958  
939,260  
1,069,368  
546,611  
392,018  
467,368  
396,713  
504,261  
117,341  
82,509  
150,992  
72,463  
125,799  
0  
0  
0  
0  
0  
80,462  
25,684  
12,725  
27,046  
39,114  
334,401  
264,795  
298,597  
293,838  
331,986  
14,407  
19,030  
5,054  
3,366  
7,362  
522,937  
525,320  
522,591  
542,547  
565,107  
0  
0  
0  
0  
0  
480,724  
489,005  
499,009  
527,055  
553,449  
0  
0  
0  
0  
0  
38,609  
34,153  
20,611  
12,150  
7,945  
0  
0  
0  
0  
0  
3,604  
2,162  
2,970  
3,342  
3,713  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,069,549  
917,338  
989,958  
939,260  
1,069,368  
633,175  
487,673  
602,338  
616,038  
775,814  
508,167  
250,584  
358,210  
302,222  
504,359  
125,009  
237,088  
244,128  
313,816  
271,455  
436,374  
429,665  
387,621  
323,222  
293,554  
436,374  
429,665  
387,621  
323,222  
293,554  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0