Công ty Cổ phần CMC (CVT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,329,350  
1,368,372  
1,412,396  
1,300,034  
1,201,575  
628,925  
653,036  
673,740  
573,554  
504,637  
62,755  
57,072  
71,655  
45,190  
88,411  
0  
0  
0  
0  
0  
97,209  
70,297  
54,858  
57,418  
53,211  
468,961  
525,667  
536,798  
441,523  
350,587  
0  
0  
10,429  
29,423  
12,429  
700,425  
715,337  
738,656  
726,480  
696,937  
0  
0  
0  
0  
0  
675,620  
683,901  
714,486  
414,374  
434,976  
0  
0  
0  
0  
0  
10,382  
8,155  
3,737  
304,153  
261,962  
0  
0  
0  
0  
0  
14,422  
23,281  
20,433  
7,953  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,329,350  
1,368,372  
1,412,396  
1,300,034  
1,201,575  
693,976  
765,735  
867,438  
725,528  
666,486  
560,875  
565,777  
672,480  
481,151  
436,927  
133,102  
199,957  
194,959  
244,377  
229,559  
635,374  
602,638  
544,958  
574,506  
535,089  
634,279  
596,822  
539,142  
568,690  
535,089  
1,095  
5,816  
5,816  
5,816  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0