Công ty Cổ phần CMC (CVT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,201,575  
1,098,818  
1,069,549  
917,338  
989,958  
504,637  
572,495  
546,611  
392,018  
467,368  
88,411  
120,325  
117,341  
82,509  
150,992  
0  
0  
0  
0  
0  
53,211  
132,299  
80,462  
25,684  
12,725  
350,587  
306,553  
334,401  
264,795  
298,597  
12,429  
13,317  
14,407  
19,030  
5,054  
696,937  
526,324  
522,937  
525,320  
522,591  
0  
0  
0  
0  
0  
434,976  
458,723  
480,724  
489,005  
499,009  
0  
0  
0  
0  
0  
261,962  
67,322  
38,609  
34,153  
20,611  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
279  
3,604  
2,162  
2,970  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,201,575  
1,098,818  
1,069,549  
917,338  
989,958  
666,486  
608,917  
633,175  
487,673  
602,338  
436,927  
380,187  
508,167  
250,584  
358,210  
229,559  
228,731  
125,009  
237,088  
244,128  
535,089  
489,901  
436,374  
429,665  
387,621  
535,089  
489,901  
436,374  
429,665  
387,621  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0