Công ty Cổ phần CMC (CVT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,300,034  
1,201,575  
1,098,818  
1,069,549  
917,338  
573,554  
504,637  
572,495  
546,611  
392,018  
45,190  
88,411  
120,325  
117,341  
82,509  
0  
0  
0  
0  
0  
57,418  
53,211  
132,299  
80,462  
25,684  
441,523  
350,587  
306,553  
334,401  
264,795  
29,423  
12,429  
13,317  
14,407  
19,030  
726,480  
696,937  
526,324  
522,937  
525,320  
0  
0  
0  
0  
0  
414,374  
434,976  
458,723  
480,724  
489,005  
0  
0  
0  
0  
0  
304,153  
261,962  
67,322  
38,609  
34,153  
0  
0  
0  
0  
0  
7,953  
0  
279  
3,604  
2,162  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,300,034  
1,201,575  
1,098,818  
1,069,549  
917,338  
725,528  
666,486  
608,917  
633,175  
487,673  
481,151  
436,927  
380,187  
508,167  
250,584  
244,377  
229,559  
228,731  
125,009  
237,088  
574,506  
535,089  
489,901  
436,374  
429,665  
568,690  
535,089  
489,901  
436,374  
429,665  
5,816  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0