Công ty Cổ phần CMC (CVT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
917,338  
989,958  
939,260  
1,069,368  
937,801  
392,018  
467,368  
396,713  
504,261  
398,238  
82,509  
150,992  
72,463  
125,799  
45,809  
0  
0  
0  
0  
0  
25,684  
12,725  
27,046  
39,114  
39,161  
264,795  
298,597  
293,838  
331,986  
307,149  
19,030  
5,054  
3,366  
7,362  
6,118  
525,320  
522,591  
542,547  
565,107  
539,563  
0  
0  
0  
0  
0  
489,005  
499,009  
527,055  
553,449  
199,126  
0  
0  
0  
0  
0  
34,153  
20,611  
12,150  
7,945  
336,353  
0  
0  
0  
0  
0  
2,162  
2,970  
3,342  
3,713  
4,084  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
917,338  
989,958  
939,260  
1,069,368  
937,801  
487,673  
602,338  
616,038  
775,814  
623,613  
250,584  
358,210  
302,222  
504,359  
313,048  
237,088  
244,128  
313,816  
271,455  
310,565  
429,665  
387,621  
323,222  
293,554  
314,188  
429,665  
387,621  
323,222  
293,554  
314,188  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0