Công ty Cổ phần CMC (CVT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
939,260  
1,069,368  
937,801  
898,896  
814,164  
396,713  
504,261  
398,238  
369,430  
304,891  
72,463  
125,799  
45,809  
35,569  
38,375  
0  
0  
0  
0  
0  
27,046  
39,114  
39,161  
69,045  
30,502  
293,838  
331,986  
307,149  
259,534  
229,575  
3,366  
7,362  
6,118  
5,282  
6,440  
542,547  
565,107  
539,563  
529,465  
509,273  
0  
0  
0  
0  
0  
527,055  
553,449  
199,126  
240,816  
242,177  
0  
0  
0  
0  
0  
12,150  
7,945  
336,353  
284,193  
262,269  
0  
0  
0  
0  
0  
3,342  
3,713  
4,084  
4,456  
4,827  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
939,260  
1,069,368  
937,801  
898,896  
814,164  
616,038  
775,814  
623,613  
608,765  
542,483  
302,222  
504,359  
313,048  
311,689  
267,757  
313,816  
271,455  
310,565  
297,076  
274,726  
323,222  
293,554  
314,188  
290,130  
271,681  
323,222  
293,554  
314,188  
290,130  
271,681  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0