Công ty Cổ phần VINAM (CVN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
102,536  
77,299  
82,223  
100,915  
115,635  
102,536  
62,487  
48,392  
67,184  
81,904  
3,966  
292  
351  
411  
10,682  
23,725  
731  
1,714  
1,051  
1,784  
31,289  
61,384  
46,320  
65,685  
67,359  
43,383  
0  
0  
28  
2,055  
172  
80  
6  
9  
23  
0  
14,811  
33,831  
33,731  
33,731  
0  
133  
153  
53  
53  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
14,679  
33,679  
33,679  
33,679  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
102,536  
77,299  
82,223  
100,915  
115,635  
1,506  
1,249  
6,399  
24,870  
39,908  
1,506  
1,223  
6,373  
24,843  
39,882  
0  
26  
26  
26  
26  
101,029  
76,049  
75,824  
76,045  
75,726  
101,029  
76,049  
75,824  
76,045  
75,726  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0