Công ty Cổ phần VINAM (CVN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
82,223  
100,915  
115,635  
81,728  
84,505  
48,392  
67,184  
81,904  
47,997  
50,826  
351  
411  
10,682  
2,016  
365  
1,714  
1,051  
1,784  
3,483  
3,239  
46,320  
65,685  
67,359  
40,233  
36,141  
0  
28  
2,055  
2,047  
10,859  
6  
9  
23  
218  
223  
33,831  
33,731  
33,731  
33,731  
33,679  
153  
53  
53  
53  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
33,679  
33,679  
33,679  
33,679  
33,679  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
82,223  
100,915  
115,635  
81,728  
84,505  
6,399  
24,870  
39,908  
57,401  
60,716  
6,373  
24,843  
39,882  
57,374  
60,716  
26  
26  
26  
26  
0  
75,824  
76,045  
75,726  
24,328  
23,789  
75,824  
76,045  
75,726  
24,328  
23,789  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0