Công ty Cổ phần VINAM (CVN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
84,027  
64,687  
21,668  
21,724  
25,901  
50,349  
47,508  
4,490  
4,546  
3,717  
2,070  
2,551  
40  
13  
23  
3,714  
22,694  
0  
0  
0  
19,063  
22,120  
4,307  
4,389  
3,689  
24,999  
0  
0  
0  
0  
503  
143  
143  
143  
5  
33,679  
17,179  
17,179  
17,179  
22,184  
0  
2,500  
2,500  
2,500  
7,220  
0  
0  
0  
0  
285  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
33,679  
14,679  
14,679  
14,679  
14,679  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
84,027  
64,687  
21,668  
21,724  
25,901  
61,646  
41,682  
310  
305  
3,208  
61,646  
41,682  
310  
305  
3,208  
0  
0  
0  
0  
0  
22,382  
23,004  
21,358  
21,419  
22,692  
22,382  
23,004  
21,358  
21,419  
22,692  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0