Công ty Cổ phần VINAM (CVN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
127,774  
123,654  
102,536  
77,299  
82,223  
125,068  
123,652  
102,536  
62,487  
48,392  
47,285  
37,870  
3,966  
292  
351  
19,110  
23,725  
23,725  
731  
1,714  
400  
1,003  
31,289  
61,384  
46,320  
58,273  
60,883  
43,383  
0  
0  
0  
170  
172  
80  
6  
2,706  
3  
0  
14,811  
33,831  
80  
0  
0  
133  
153  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,624  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
14,679  
33,679  
2  
3  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
127,774  
123,654  
102,536  
77,299  
82,223  
19,932  
17,568  
1,506  
1,249  
6,399  
6,890  
7,728  
1,506  
1,223  
6,373  
13,042  
9,840  
0  
26  
26  
107,842  
106,086  
101,029  
76,049  
75,824  
107,842  
106,086  
101,029  
76,049  
75,824  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0