Công ty Cổ phần VINAM (CVN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
123,654  
102,536  
77,299  
82,223  
100,915  
123,652  
102,536  
62,487  
48,392  
67,184  
37,870  
3,966  
292  
351  
411  
23,725  
23,725  
731  
1,714  
1,051  
1,003  
31,289  
61,384  
46,320  
65,685  
60,883  
43,383  
0  
0  
28  
170  
172  
80  
6  
9  
3  
0  
14,811  
33,831  
33,731  
0  
0  
133  
153  
53  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
14,679  
33,679  
33,679  
3  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
123,654  
102,536  
77,299  
82,223  
100,915  
17,568  
1,506  
1,249  
6,399  
24,870  
7,728  
1,506  
1,223  
6,373  
24,843  
9,840  
0  
26  
26  
26  
106,086  
101,029  
76,049  
75,824  
76,045  
106,086  
101,029  
76,049  
75,824  
76,045  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0