Công ty Cổ phần VINAM (CVN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
100,915  
115,635  
81,728  
84,505  
84,027  
67,184  
81,904  
47,997  
50,826  
50,349  
411  
10,682  
2,016  
365  
2,070  
1,051  
1,784  
3,483  
3,239  
3,714  
65,685  
67,359  
40,233  
36,141  
19,063  
28  
2,055  
2,047  
10,859  
24,999  
9  
23  
218  
223  
503  
33,731  
33,731  
33,731  
33,679  
33,679  
53  
53  
53  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
33,679  
33,679  
33,679  
33,679  
33,679  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
100,915  
115,635  
81,728  
84,505  
84,027  
24,870  
39,908  
57,401  
60,716  
61,646  
24,843  
39,882  
57,374  
60,716  
61,646  
26  
26  
26  
0  
0  
76,045  
75,726  
24,328  
23,789  
22,382  
76,045  
75,726  
24,328  
23,789  
22,382  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0