Công ty Cổ phần VINAM (CVN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
77,299  
82,223  
100,915  
115,635  
81,728  
62,487  
48,392  
67,184  
81,904  
47,997  
292  
351  
411  
10,682  
2,016  
731  
1,714  
1,051  
1,784  
3,483  
61,384  
46,320  
65,685  
67,359  
40,233  
0  
0  
28  
2,055  
2,047  
80  
6  
9  
23  
218  
14,811  
33,831  
33,731  
33,731  
33,731  
133  
153  
53  
53  
53  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
14,679  
33,679  
33,679  
33,679  
33,679  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
77,299  
82,223  
100,915  
115,635  
81,728  
1,249  
6,399  
24,870  
39,908  
57,401  
1,223  
6,373  
24,843  
39,882  
57,374  
26  
26  
26  
26  
26  
76,049  
75,824  
76,045  
75,726  
24,328  
76,049  
75,824  
76,045  
75,726  
24,328  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0