Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam (CTX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,296,933  
2,039,430  
2,027,140  
2,065,330  
2,054,059  
1,504,035  
1,206,714  
1,250,675  
1,311,064  
1,273,591  
13,120  
23,575  
5,336  
13,824  
41,067  
1,882  
1,882  
22,714  
21,854  
4,749  
557,305  
371,644  
389,602  
404,953  
614,325  
868,799  
656,004  
659,005  
673,316  
566,613  
62,928  
153,608  
174,018  
197,116  
46,837  
792,898  
832,716  
776,466  
754,266  
780,467  
4,490  
0  
0  
0  
25,536  
38,791  
40,629  
41,536  
42,463  
43,561  
9,273  
9,491  
9,709  
9,926  
10,144  
614,967  
651,527  
592,665  
544,181  
571,654  
122,150  
122,681  
123,171  
122,671  
122,681  
3,227  
8,389  
9,385  
35,024  
6,893  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,296,933  
2,039,430  
2,027,140  
2,065,330  
2,054,059  
1,754,984  
1,483,475  
1,476,294  
1,507,657  
1,513,059  
1,203,677  
997,116  
1,099,365  
1,194,333  
1,312,999  
551,307  
486,359  
376,929  
313,324  
200,061  
541,949  
543,708  
544,719  
543,401  
540,999  
541,949  
543,708  
544,719  
543,401  
540,999  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
12,248  
6,127  
14,272  
0