Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam (CTX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,364,931  
2,563,794  
2,433,968  
2,419,100  
2,296,933  
1,669,107  
1,787,717  
1,682,914  
1,612,685  
1,504,035  
308,356  
337,864  
23,816  
19,169  
13,120  
1,066  
1,066  
290,401  
1,882  
1,882  
786,196  
675,998  
535,487  
594,798  
557,305  
522,953  
724,081  
650,068  
816,973  
868,799  
50,536  
48,709  
183,143  
179,863  
62,928  
695,824  
776,076  
751,054  
806,414  
792,898  
6  
3  
3  
3,709  
4,490  
35,205  
35,837  
35,447  
37,922  
38,791  
6,483  
6,559  
8,927  
9,078  
9,273  
622,808  
703,474  
670,609  
630,678  
614,967  
25,973  
24,000  
32,165  
120,769  
122,150  
5,348  
6,202  
3,903  
4,259  
3,227  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,364,931  
2,563,794  
2,433,968  
2,419,100  
2,296,933  
1,769,759  
1,992,593  
1,866,794  
1,885,694  
1,754,984  
1,469,408  
1,485,837  
1,330,952  
1,357,041  
1,203,677  
300,352  
506,756  
535,842  
528,653  
551,307  
580,341  
549,591  
553,052  
519,293  
541,949  
580,341  
549,591  
553,052  
519,293  
541,949  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
14,830  
21,610  
14,122  
14,112  
0