Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam (CTX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,799,671  
2,615,845  
2,614,759  
2,363,835  
2,364,931  
2,010,253  
1,845,867  
1,834,223  
1,626,778  
1,669,107  
402,734  
502,690  
427,447  
388,635  
308,356  
1,066  
1,066  
1,066  
1,066  
1,066  
758,138  
506,041  
709,118  
645,457  
786,196  
763,852  
756,619  
634,460  
548,035  
522,953  
84,463  
79,451  
62,132  
43,585  
50,536  
789,418  
769,979  
780,536  
737,056  
695,824  
3  
3  
3  
3  
6  
19,387  
34,672  
35,374  
34,728  
35,205  
21,239  
6,067  
6,105  
6,256  
6,483  
725,629  
715,243  
691,806  
665,712  
622,808  
1,639  
1,639  
24,000  
24,212  
25,973  
21,520  
12,353  
23,247  
6,145  
5,348  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,799,671  
2,615,845  
2,614,759  
2,363,835  
2,364,931  
2,001,032  
1,819,167  
1,788,306  
1,768,224  
1,769,759  
1,722,015  
1,540,372  
1,315,394  
1,270,211  
1,469,408  
279,017  
278,795  
472,913  
498,013  
300,352  
783,504  
781,531  
811,288  
581,434  
580,341  
783,504  
781,531  
811,288  
581,434  
580,341  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
15,136  
15,147  
15,164  
14,176  
14,830