Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam (CTX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,563,794  
2,433,968  
2,419,100  
2,296,933  
2,039,430  
1,787,717  
1,682,914  
1,612,685  
1,504,035  
1,206,714  
337,864  
23,816  
19,169  
13,120  
23,575  
1,066  
290,401  
1,882  
1,882  
1,882  
675,998  
535,487  
594,798  
557,305  
371,644  
724,081  
650,068  
816,973  
868,799  
656,004  
48,709  
183,143  
179,863  
62,928  
153,608  
776,076  
751,054  
806,414  
792,898  
832,716  
3  
3  
3,709  
4,490  
0  
35,837  
35,447  
37,922  
38,791  
40,629  
6,559  
8,927  
9,078  
9,273  
9,491  
703,474  
670,609  
630,678  
614,967  
651,527  
24,000  
32,165  
120,769  
122,150  
122,681  
6,202  
3,903  
4,259  
3,227  
8,389  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,563,794  
2,433,968  
2,419,100  
2,296,933  
2,039,430  
1,992,593  
1,866,794  
1,885,694  
1,754,984  
1,483,475  
1,485,837  
1,330,952  
1,357,041  
1,203,677  
997,116  
506,756  
535,842  
528,653  
551,307  
486,359  
549,591  
553,052  
519,293  
541,949  
543,708  
549,591  
553,052  
519,293  
541,949  
543,708  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
21,610  
14,122  
14,112  
0  
12,248