Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam (CTX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,615,845  
2,614,759  
2,363,835  
2,364,931  
2,563,794  
1,845,867  
1,834,223  
1,626,778  
1,669,107  
1,787,717  
502,690  
427,447  
388,635  
308,356  
337,864  
1,066  
1,066  
1,066  
1,066  
1,066  
506,041  
709,118  
645,457  
786,196  
675,998  
756,619  
634,460  
548,035  
522,953  
724,081  
79,451  
62,132  
43,585  
50,536  
48,709  
769,979  
780,536  
737,056  
695,824  
776,076  
3  
3  
3  
6  
3  
34,672  
35,374  
34,728  
35,205  
35,837  
6,067  
6,105  
6,256  
6,483  
6,559  
715,243  
691,806  
665,712  
622,808  
703,474  
1,639  
24,000  
24,212  
25,973  
24,000  
12,353  
23,247  
6,145  
5,348  
6,202  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,615,845  
2,614,759  
2,363,835  
2,364,931  
2,563,794  
1,819,167  
1,788,306  
1,768,224  
1,769,759  
1,992,593  
1,540,372  
1,315,394  
1,270,211  
1,469,408  
1,485,837  
278,795  
472,913  
498,013  
300,352  
506,756  
781,531  
811,288  
581,434  
580,341  
549,591  
781,531  
811,288  
581,434  
580,341  
549,591  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
15,147  
15,164  
14,176  
14,830  
21,610