Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam (CTX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,783,102  
2,630,700  
2,615,845  
2,614,759  
2,363,835  
1,931,786  
1,842,192  
1,845,867  
1,834,223  
1,626,778  
398,346  
394,254  
502,690  
427,447  
388,635  
1,066  
1,066  
1,066  
1,066  
1,066  
579,573  
582,429  
506,041  
709,118  
645,457  
867,606  
777,130  
756,619  
634,460  
548,035  
85,195  
87,314  
79,451  
62,132  
43,585  
851,316  
788,508  
769,979  
780,536  
737,056  
11,748  
8,582  
3  
3  
3  
28,551  
21,384  
34,672  
35,374  
34,728  
18,911  
19,242  
6,067  
6,105  
6,256  
739,929  
726,570  
715,243  
691,806  
665,712  
1,639  
1,639  
1,639  
24,000  
24,212  
50,537  
11,090  
12,353  
23,247  
6,145  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,783,102  
2,630,700  
2,615,845  
2,614,759  
2,363,835  
1,970,466  
1,833,381  
1,819,167  
1,788,306  
1,768,224  
1,691,727  
1,580,182  
1,540,372  
1,315,394  
1,270,211  
278,739  
253,199  
278,795  
472,913  
498,013  
797,504  
797,319  
781,531  
811,288  
581,434  
797,504  
797,319  
781,531  
811,288  
581,434  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
15,133  
0  
15,147  
15,164  
14,176