Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam (CTX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,363,835  
2,364,931  
2,563,794  
2,433,968  
2,419,100  
1,626,778  
1,669,107  
1,787,717  
1,682,914  
1,612,685  
388,635  
308,356  
337,864  
23,816  
19,169  
1,066  
1,066  
1,066  
290,401  
1,882  
645,457  
786,196  
675,998  
535,487  
594,798  
548,035  
522,953  
724,081  
650,068  
816,973  
43,585  
50,536  
48,709  
183,143  
179,863  
737,056  
695,824  
776,076  
751,054  
806,414  
3  
6  
3  
3  
3,709  
34,728  
35,205  
35,837  
35,447  
37,922  
6,256  
6,483  
6,559  
8,927  
9,078  
665,712  
622,808  
703,474  
670,609  
630,678  
24,212  
25,973  
24,000  
32,165  
120,769  
6,145  
5,348  
6,202  
3,903  
4,259  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,363,835  
2,364,931  
2,563,794  
2,433,968  
2,419,100  
1,768,224  
1,769,759  
1,992,593  
1,866,794  
1,885,694  
1,270,211  
1,469,408  
1,485,837  
1,330,952  
1,357,041  
498,013  
300,352  
506,756  
535,842  
528,653  
581,434  
580,341  
549,591  
553,052  
519,293  
581,434  
580,341  
549,591  
553,052  
519,293  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
14,176  
14,830  
21,610  
14,122  
14,112