Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam (CTX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,614,759  
2,363,835  
2,364,931  
2,563,794  
2,433,968  
1,834,223  
1,626,778  
1,669,107  
1,787,717  
1,682,914  
427,447  
388,635  
308,356  
337,864  
23,816  
1,066  
1,066  
1,066  
1,066  
290,401  
709,118  
645,457  
786,196  
675,998  
535,487  
634,460  
548,035  
522,953  
724,081  
650,068  
62,132  
43,585  
50,536  
48,709  
183,143  
780,536  
737,056  
695,824  
776,076  
751,054  
3  
3  
6  
3  
3  
35,374  
34,728  
35,205  
35,837  
35,447  
6,105  
6,256  
6,483  
6,559  
8,927  
691,806  
665,712  
622,808  
703,474  
670,609  
24,000  
24,212  
25,973  
24,000  
32,165  
23,247  
6,145  
5,348  
6,202  
3,903  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,614,759  
2,363,835  
2,364,931  
2,563,794  
2,433,968  
1,788,306  
1,768,224  
1,769,759  
1,992,593  
1,866,794  
1,315,394  
1,270,211  
1,469,408  
1,485,837  
1,330,952  
472,913  
498,013  
300,352  
506,756  
535,842  
811,288  
581,434  
580,341  
549,591  
553,052  
811,288  
581,434  
580,341  
549,591  
553,052  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
15,164  
14,176  
14,830  
21,610  
14,122