Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam (CTX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,949,139  
2,783,102  
2,630,700  
2,615,845  
2,614,759  
2,081,709  
1,931,786  
1,842,192  
1,845,867  
1,834,223  
500,014  
398,346  
394,254  
502,690  
427,447  
1,066  
1,066  
1,066  
1,066  
1,066  
408,288  
579,573  
582,429  
506,041  
709,118  
1,114,646  
867,606  
777,130  
756,619  
634,460  
57,695  
85,195  
87,314  
79,451  
62,132  
867,430  
851,316  
788,508  
769,979  
780,536  
11,640  
11,748  
8,582  
3  
3  
514,985  
28,551  
21,384  
34,672  
35,374  
18,579  
18,911  
19,242  
6,067  
6,105  
268,879  
739,929  
726,570  
715,243  
691,806  
1,639  
1,639  
1,639  
1,639  
24,000  
51,707  
50,537  
11,090  
12,353  
23,247  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,949,139  
2,783,102  
2,630,700  
2,615,845  
2,614,759  
2,134,458  
1,970,466  
1,833,381  
1,819,167  
1,788,306  
1,855,349  
1,691,727  
1,580,182  
1,540,372  
1,315,394  
279,109  
278,739  
253,199  
278,795  
472,913  
799,558  
797,504  
797,319  
781,531  
811,288  
799,558  
797,504  
797,319  
781,531  
811,288  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
15,122  
15,133  
0  
15,147  
15,164