Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam (CTX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,453,711  
2,563,794  
2,433,968  
2,419,100  
2,296,933  
1,769,793  
1,787,717  
1,682,914  
1,612,685  
1,504,035  
316,840  
337,864  
23,816  
19,169  
13,120  
1,066  
1,066  
290,401  
1,882  
1,882  
874,505  
675,998  
535,487  
594,798  
557,305  
536,564  
724,081  
650,068  
816,973  
868,799  
40,817  
48,709  
183,143  
179,863  
62,928  
683,918  
776,076  
751,054  
806,414  
792,898  
3  
3  
3  
3,709  
4,490  
35,281  
35,837  
35,447  
37,922  
38,791  
6,408  
6,559  
8,927  
9,078  
9,273  
612,472  
703,474  
670,609  
630,678  
614,967  
24,000  
24,000  
32,165  
120,769  
122,150  
5,753  
6,202  
3,903  
4,259  
3,227  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,453,711  
2,563,794  
2,433,968  
2,419,100  
2,296,933  
1,852,833  
1,992,593  
1,866,794  
1,885,694  
1,754,984  
1,327,259  
1,485,837  
1,330,952  
1,357,041  
1,203,677  
525,574  
506,756  
535,842  
528,653  
551,307  
586,757  
549,591  
553,052  
519,293  
541,949  
586,757  
549,591  
553,052  
519,293  
541,949  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
14,121  
21,610  
14,122  
14,112  
0