Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam (CTX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,433,968  
2,419,100  
2,296,933  
2,039,430  
2,027,140  
1,682,914  
1,612,685  
1,504,035  
1,206,714  
1,250,675  
23,816  
19,169  
13,120  
23,575  
5,336  
290,401  
1,882  
1,882  
1,882  
22,714  
535,487  
594,798  
557,305  
371,644  
389,602  
650,068  
816,973  
868,799  
656,004  
659,005  
183,143  
179,863  
62,928  
153,608  
174,018  
751,054  
806,414  
792,898  
832,716  
776,466  
3  
3,709  
4,490  
0  
0  
35,447  
37,922  
38,791  
40,629  
41,536  
8,927  
9,078  
9,273  
9,491  
9,709  
670,609  
630,678  
614,967  
651,527  
592,665  
32,165  
120,769  
122,150  
122,681  
123,171  
3,903  
4,259  
3,227  
8,389  
9,385  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,433,968  
2,419,100  
2,296,933  
2,039,430  
2,027,140  
1,866,794  
1,885,694  
1,754,984  
1,483,475  
1,476,294  
1,330,952  
1,357,041  
1,203,677  
997,116  
1,099,365  
535,842  
528,653  
551,307  
486,359  
376,929  
553,052  
519,293  
541,949  
543,708  
544,719  
553,052  
519,293  
541,949  
543,708  
544,719  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
14,122  
14,112  
0  
12,248  
6,127