Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ (CTW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
650,972  
629,920  
619,168  
 
 
245,770  
240,838  
245,971  
 
 
14,663  
15,552  
17,891  
 
 
164,834  
158,680  
159,423  
 
 
21,965  
23,048  
17,927  
 
 
38,410  
37,841  
45,238  
 
 
5,899  
5,716  
5,493  
 
 
405,202  
389,082  
373,197  
 
 
674  
733  
733  
 
 
322,961  
322,471  
282,829  
 
 
0  
0  
0  
 
 
74,029  
57,977  
81,565  
 
 
884  
884  
884  
 
 
6,653  
7,017  
7,187  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
650,972  
629,920  
619,168  
 
 
285,422  
277,597  
270,723  
 
 
58,421  
68,394  
76,604  
 
 
227,001  
209,203  
194,118  
 
 
365,550  
352,323  
348,446  
 
 
365,550  
352,323  
348,446  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0