Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ (CTW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
723,077  
707,271  
677,890  
669,200  
650,972  
272,106  
264,633  
245,130  
241,665  
245,770  
16,180  
16,366  
23,263  
10,386  
14,663  
190,939  
183,403  
161,171  
176,746  
164,834  
25,436  
22,754  
16,927  
15,251  
21,965  
32,525  
35,094  
37,040  
31,989  
38,410  
7,026  
7,016  
6,728  
7,292  
5,899  
450,971  
442,638  
432,760  
427,535  
405,202  
39  
73  
75  
145  
674  
383,432  
380,115  
358,075  
351,012  
322,961  
0  
0  
0  
0  
0  
60,610  
57,030  
68,505  
70,087  
74,029  
0  
0  
0  
0  
884  
6,890  
5,421  
6,104  
6,290  
6,653  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
723,077  
707,271  
677,890  
669,200  
650,972  
349,029  
337,494  
292,737  
297,400  
285,422  
94,616  
95,066  
57,947  
65,629  
58,421  
254,414  
242,428  
234,790  
231,770  
227,001  
374,048  
369,777  
385,153  
371,800  
365,550  
374,048  
369,777  
385,153  
371,800  
365,550  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0