Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ (CTW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
816,077  
807,123  
783,452  
764,517  
742,335  
291,011  
300,553  
286,549  
280,605  
265,507  
9,979  
26,020  
12,909  
9,854  
12,243  
214,567  
207,480  
199,676  
195,627  
192,057  
15,355  
14,188  
21,868  
24,644  
19,188  
41,246  
43,120  
43,577  
42,596  
35,279  
9,864  
9,745  
8,519  
7,885  
6,741  
525,066  
506,570  
496,903  
483,912  
476,828  
106  
136  
122  
122  
126  
464,528  
449,317  
427,461  
427,878  
424,389  
0  
0  
0  
0  
0  
51,441  
47,868  
61,664  
48,280  
45,150  
0  
0  
0  
0  
0  
8,991  
9,249  
7,656  
7,632  
7,163  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
816,077  
807,123  
783,452  
764,517  
742,335  
416,663  
415,862  
400,392  
370,690  
357,455  
104,735  
120,782  
121,548  
92,197  
101,183  
311,927  
295,080  
278,844  
278,493  
256,273  
399,415  
391,261  
383,060  
393,827  
384,880  
399,415  
391,261  
383,060  
393,827  
384,880  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0