Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ (CTW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
783,452  
764,517  
742,335  
723,077  
707,271  
286,549  
280,605  
265,507  
272,106  
264,633  
12,909  
9,854  
12,243  
16,180  
16,366  
199,676  
195,627  
192,057  
190,939  
183,403  
21,868  
24,644  
19,188  
25,436  
22,754  
43,577  
42,596  
35,279  
32,525  
35,094  
8,519  
7,885  
6,741  
7,026  
7,016  
496,903  
483,912  
476,828  
450,971  
442,638  
122  
122  
126  
39  
73  
427,461  
427,878  
424,389  
383,432  
380,115  
0  
0  
0  
0  
0  
61,664  
48,280  
45,150  
60,610  
57,030  
0  
0  
0  
0  
0  
7,656  
7,632  
7,163  
6,890  
5,421  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
783,452  
764,517  
742,335  
723,077  
707,271  
400,392  
370,690  
357,455  
349,029  
337,494  
121,548  
92,197  
101,183  
94,616  
95,066  
278,844  
278,493  
256,273  
254,414  
242,428  
383,060  
393,827  
384,880  
374,048  
369,777  
383,060  
393,827  
384,880  
374,048  
369,777  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0