Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ (CTW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
677,890  
650,972  
629,920  
619,168  
 
245,130  
245,770  
240,838  
245,971  
 
23,263  
14,663  
15,552  
17,891  
 
161,171  
164,834  
158,680  
159,423  
 
16,927  
21,965  
23,048  
17,927  
 
37,040  
38,410  
37,841  
45,238  
 
6,728  
5,899  
5,716  
5,493  
 
432,760  
405,202  
389,082  
373,197  
 
75  
674  
733  
733  
 
358,075  
322,961  
322,471  
282,829  
 
0  
0  
0  
0  
 
68,505  
74,029  
57,977  
81,565  
 
0  
884  
884  
884  
 
6,104  
6,653  
7,017  
7,187  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
677,890  
650,972  
629,920  
619,168  
 
292,737  
285,422  
277,597  
270,723  
 
57,947  
58,421  
68,394  
76,604  
 
234,790  
227,001  
209,203  
194,118  
 
385,153  
365,550  
352,323  
348,446  
 
385,153  
365,550  
352,323  
348,446  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0