Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ (CTW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
707,271  
677,890  
669,200  
650,972  
629,920  
264,633  
245,130  
241,665  
245,770  
240,838  
16,366  
23,263  
10,386  
14,663  
15,552  
183,403  
161,171  
176,746  
164,834  
158,680  
22,754  
16,927  
15,251  
21,965  
23,048  
35,094  
37,040  
31,989  
38,410  
37,841  
7,016  
6,728  
7,292  
5,899  
5,716  
442,638  
432,760  
427,535  
405,202  
389,082  
73  
75  
145  
674  
733  
380,115  
358,075  
351,012  
322,961  
322,471  
0  
0  
0  
0  
0  
57,030  
68,505  
70,087  
74,029  
57,977  
0  
0  
0  
884  
884  
5,421  
6,104  
6,290  
6,653  
7,017  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
707,271  
677,890  
669,200  
650,972  
629,920  
337,494  
292,737  
297,400  
285,422  
277,597  
95,066  
57,947  
65,629  
58,421  
68,394  
242,428  
234,790  
231,770  
227,001  
209,203  
369,777  
385,153  
371,800  
365,550  
352,323  
369,777  
385,153  
371,800  
365,550  
352,323  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0