Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ (CTW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
742,335  
723,077  
707,271  
677,890  
669,200  
265,507  
272,106  
264,633  
245,130  
241,665  
12,243  
16,180  
16,366  
23,263  
10,386  
192,057  
190,939  
183,403  
161,171  
176,746  
19,188  
25,436  
22,754  
16,927  
15,251  
35,279  
32,525  
35,094  
37,040  
31,989  
6,741  
7,026  
7,016  
6,728  
7,292  
476,828  
450,971  
442,638  
432,760  
427,535  
126  
39  
73  
75  
145  
424,389  
383,432  
380,115  
358,075  
351,012  
0  
0  
0  
0  
0  
45,150  
60,610  
57,030  
68,505  
70,087  
0  
0  
0  
0  
0  
7,163  
6,890  
5,421  
6,104  
6,290  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
742,335  
723,077  
707,271  
677,890  
669,200  
357,455  
349,029  
337,494  
292,737  
297,400  
101,183  
94,616  
95,066  
57,947  
65,629  
256,273  
254,414  
242,428  
234,790  
231,770  
384,880  
374,048  
369,777  
385,153  
371,800  
384,880  
374,048  
369,777  
385,153  
371,800  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0