Công ty Cổ phần chế tạo máy - VINACOMIN (CTT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
614,357  
688,652  
724,088  
707,294  
651,943  
412,360  
493,938  
525,770  
501,564  
444,956  
2,408  
4,317  
2,474  
2,061  
1,696  
0  
0  
0  
0  
0  
291,420  
342,263  
351,459  
342,806  
306,095  
112,368  
144,678  
168,709  
152,918  
132,749  
6,165  
2,681  
3,128  
3,780  
4,416  
201,996  
194,713  
198,318  
205,729  
206,987  
0  
0  
0  
0  
0  
192,425  
191,469  
193,660  
199,464  
198,915  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
21  
0  
0  
190  
0  
0  
0  
0  
0  
9,571  
3,223  
4,658  
6,265  
7,882  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
614,357  
688,652  
724,088  
707,294  
651,943  
552,914  
623,802  
660,901  
643,382  
589,759  
534,048  
603,482  
635,414  
605,626  
528,282  
18,865  
20,321  
25,487  
37,756  
61,476  
61,443  
64,849  
63,186  
63,912  
62,184  
58,070  
60,345  
59,034  
58,990  
56,989  
3,373  
4,505  
4,152  
4,922  
5,196  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0