Công ty Cổ phần chế tạo máy - VINACOMIN (CTT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
711,819  
749,789  
651,558  
738,768  
828,138  
496,218  
529,023  
425,012  
525,531  
604,272  
3,123  
2,376  
2,512  
3,384  
6,625  
0  
0  
0  
0  
0  
343,405  
391,531  
292,007  
337,060  
370,653  
148,901  
134,002  
125,617  
183,844  
226,288  
789  
1,115  
4,876  
1,243  
706  
215,601  
220,766  
226,546  
213,238  
223,866  
0  
0  
0  
0  
0  
210,216  
215,221  
220,280  
212,072  
223,311  
0  
0  
0  
0  
0  
194  
207  
71  
71  
71  
0  
0  
0  
0  
0  
5,191  
5,337  
6,195  
1,094  
484  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
711,819  
749,789  
651,558  
738,768  
828,138  
653,628  
688,160  
596,535  
679,097  
770,343  
606,818  
626,315  
537,121  
611,312  
695,637  
46,810  
61,846  
59,413  
67,785  
74,707  
58,190  
61,629  
55,024  
59,671  
57,795  
53,534  
56,831  
50,146  
54,640  
52,618  
4,656  
4,798  
4,877  
5,031  
5,177  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0