Công ty Cổ phần chế tạo máy - VINACOMIN (CTT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
651,943  
801,920  
711,819  
749,789  
651,558  
444,956  
586,917  
496,218  
529,023  
425,012  
1,696  
1,705  
3,123  
2,376  
2,512  
0  
0  
0  
0  
0  
306,095  
452,071  
343,405  
391,531  
292,007  
132,749  
131,970  
148,901  
134,002  
125,617  
4,416  
1,170  
789  
1,115  
4,876  
206,987  
215,003  
215,601  
220,766  
226,546  
0  
0  
0  
0  
0  
198,915  
207,795  
210,216  
215,221  
220,280  
0  
0  
0  
0  
0  
190  
0  
194  
207  
71  
0  
0  
0  
0  
0  
7,882  
7,208  
5,191  
5,337  
6,195  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
651,943  
801,920  
711,819  
749,789  
651,558  
589,759  
742,285  
653,628  
688,160  
596,535  
528,282  
699,643  
606,818  
626,315  
537,121  
61,476  
42,642  
46,810  
61,846  
59,413  
62,184  
59,635  
58,190  
61,629  
55,024  
56,989  
55,121  
53,534  
56,831  
50,146  
5,196  
4,515  
4,656  
4,798  
4,877  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0