Công ty Cổ phần chế tạo máy - VINACOMIN (CTT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
723,898  
707,294  
651,943  
801,920  
711,819  
525,546  
501,564  
444,956  
586,917  
496,218  
2,474  
2,061  
1,696  
1,705  
3,123  
0  
0  
0  
0  
0  
351,459  
342,806  
306,095  
452,071  
343,405  
168,722  
152,918  
132,749  
131,970  
148,901  
2,891  
3,780  
4,416  
1,170  
789  
198,352  
205,729  
206,987  
215,003  
215,601  
0  
0  
0  
0  
0  
193,694  
199,464  
198,915  
207,795  
210,216  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
190  
0  
194  
0  
0  
0  
0  
0  
4,658  
6,265  
7,882  
7,208  
5,191  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
723,898  
707,294  
651,943  
801,920  
711,819  
665,091  
643,382  
589,759  
742,285  
653,628  
623,337  
605,626  
528,282  
699,643  
606,818  
41,754  
37,756  
61,476  
42,642  
46,810  
58,807  
63,912  
62,184  
59,635  
58,190  
54,655  
58,990  
56,989  
55,121  
53,534  
4,152  
4,922  
5,196  
4,515  
4,656  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0