Công ty Cổ phần chế tạo máy - VINACOMIN (CTT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
828,138  
788,397  
715,108  
661,815  
662,071  
604,272  
553,561  
457,015  
404,095  
408,248  
6,625  
3,164  
3,647  
6,613  
54,666  
0  
0  
0  
0  
0  
370,653  
332,712  
289,961  
201,008  
156,142  
226,288  
216,246  
161,185  
190,837  
189,066  
706  
1,439  
2,222  
5,638  
8,374  
223,866  
234,836  
258,092  
257,720  
253,823  
0  
0  
0  
0  
0  
223,311  
233,308  
251,389  
248,310  
68,875  
0  
0  
0  
0  
0  
71  
71  
582  
6,087  
180,530  
0  
0  
0  
0  
0  
484  
1,457  
6,121  
3,322  
4,418  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
828,138  
788,397  
715,108  
661,815  
662,071  
770,343  
731,936  
661,205  
603,351  
605,282  
695,637  
629,662  
493,534  
474,610  
488,006  
74,707  
102,274  
167,671  
128,741  
117,276  
57,795  
56,461  
53,903  
58,464  
56,789  
52,618  
51,053  
49,618  
53,646  
51,971  
5,177  
5,408  
4,285  
4,818  
4,818  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0