Công ty Cổ phần chế tạo máy - VINACOMIN (CTT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
738,768  
828,138  
788,397  
715,108  
661,815  
525,531  
604,272  
553,561  
457,015  
404,095  
3,384  
6,625  
3,164  
3,647  
6,613  
0  
0  
0  
0  
0  
337,060  
370,653  
332,712  
289,961  
201,008  
183,844  
226,288  
216,246  
161,185  
190,837  
1,243  
706  
1,439  
2,222  
5,638  
213,238  
223,866  
234,836  
258,092  
257,720  
0  
0  
0  
0  
0  
212,072  
223,311  
233,308  
251,389  
248,310  
0  
0  
0  
0  
0  
71  
71  
71  
582  
6,087  
0  
0  
0  
0  
0  
1,094  
484  
1,457  
6,121  
3,322  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
738,768  
828,138  
788,397  
715,108  
661,815  
679,097  
770,343  
731,936  
661,205  
603,351  
611,312  
695,637  
629,662  
493,534  
474,610  
67,785  
74,707  
102,274  
167,671  
128,741  
59,671  
57,795  
56,461  
53,903  
58,464  
54,640  
52,618  
51,053  
49,618  
53,646  
5,031  
5,177  
5,408  
4,285  
4,818  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0