Công ty Cổ phần chế tạo máy - VINACOMIN (CTT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
749,789  
651,558  
738,768  
828,138  
788,397  
529,023  
425,012  
525,531  
604,272  
553,561  
2,376  
2,512  
3,384  
6,625  
3,164  
0  
0  
0  
0  
0  
391,531  
292,007  
337,060  
370,653  
332,712  
134,002  
125,617  
183,844  
226,288  
216,246  
1,115  
4,876  
1,243  
706  
1,439  
220,766  
226,546  
213,238  
223,866  
234,836  
0  
0  
0  
0  
0  
215,221  
220,280  
212,072  
223,311  
233,308  
0  
0  
0  
0  
0  
207  
71  
71  
71  
71  
0  
0  
0  
0  
0  
5,337  
6,195  
1,094  
484  
1,457  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
749,789  
651,558  
738,768  
828,138  
788,397  
688,160  
596,535  
679,097  
770,343  
731,936  
626,315  
537,121  
611,312  
695,637  
629,662  
61,846  
59,413  
67,785  
74,707  
102,274  
61,629  
55,024  
59,671  
57,795  
56,461  
56,831  
50,146  
54,640  
52,618  
51,053  
4,798  
4,877  
5,031  
5,177  
5,408  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0