Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (CTS: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,364,806  
2,299,177  
2,364,961  
1,838,253  
1,713,421  
2,228,387  
2,167,038  
2,252,563  
1,734,817  
1,618,004  
2,067,514  
2,018,366  
1,942,710  
1,637,417  
1,407,663  
160,872  
148,672  
309,853  
97,400  
210,341  
136,420  
132,138  
112,398  
103,436  
95,417  
0  
0  
0  
0  
0  
75,480  
75,562  
45,419  
46,444  
46,458  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
30,014  
27,834  
28,185  
60,939  
56,577  
36,965  
29,158  
20,774  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,364,806  
2,299,177  
2,364,961  
1,838,253  
1,713,421  
1,051,751  
1,071,465  
1,152,483  
667,380  
577,785  
797,949  
836,583  
1,130,865  
658,021  
576,637  
253,802  
234,882  
21,619  
9,359  
1,148  
1,313,055  
1,227,712  
1,212,477  
1,170,873  
1,135,636  
1,313,055  
1,227,712  
1,212,477  
1,170,873  
1,135,636  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0