Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (CTS: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,299,177  
2,364,961  
1,838,253  
1,713,421  
1,320,817  
2,167,038  
2,252,563  
1,734,817  
1,618,004  
1,233,815  
2,018,366  
1,942,710  
1,637,417  
1,407,663  
1,232,894  
148,672  
309,853  
97,400  
210,341  
922  
132,138  
112,398  
103,436  
95,417  
87,002  
0  
0  
0  
0  
0  
75,562  
45,419  
46,444  
46,458  
47,522  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
30,014  
27,834  
28,185  
18,204  
56,577  
36,965  
29,158  
20,774  
21,276  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,299,177  
2,364,961  
1,838,253  
1,713,421  
1,320,817  
1,071,465  
1,152,483  
667,380  
577,785  
190,968  
836,583  
1,130,865  
658,021  
576,637  
189,737  
234,882  
21,619  
9,359  
1,148  
1,231  
1,227,712  
1,212,477  
1,170,873  
1,135,636  
1,129,848  
1,227,712  
1,212,477  
1,170,873  
1,135,636  
1,129,848  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0