Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (CTS: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,713,421  
1,320,817  
1,243,769  
1,420,648  
1,943,092  
1,618,004  
1,233,815  
1,174,167  
1,352,652  
1,876,454  
1,407,663  
1,232,894  
1,172,719  
1,321,544  
1,875,330  
210,341  
922  
1,447  
31,108  
1,124  
95,417  
87,002  
69,602  
67,996  
66,637  
0  
0  
0  
0  
0  
46,458  
47,522  
47,763  
45,776  
46,488  
0  
0  
0  
0  
0  
28,185  
18,204  
0  
2,419  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
20,774  
21,276  
21,839  
19,801  
20,150  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,713,421  
1,320,817  
1,243,769  
1,420,648  
1,943,092  
577,785  
190,968  
143,186  
350,906  
906,371  
576,637  
189,737  
141,724  
349,282  
874,466  
1,148  
1,231  
1,462  
1,624  
31,905  
1,135,636  
1,129,848  
1,100,582  
1,069,743  
1,036,721  
1,135,636  
1,129,848  
1,100,582  
1,069,743  
1,036,721  
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0