Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (CTS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,420,648  
1,943,092  
1,163,758  
1,125,423  
1,325,467  
1,352,652  
1,876,454  
1,095,885  
1,058,920  
811,652  
256,905  
48,146  
62,420  
73,838  
568,296  
642,084  
51,230  
185,346  
0  
29,762  
422,555  
1,775,954  
839,524  
982,503  
212,671  
0  
0  
0  
0  
168  
31,108  
1,124  
8,595  
2,578  
755  
67,996  
66,637  
67,873  
66,503  
513,815  
0  
0  
0  
0  
0  
45,776  
46,488  
47,281  
45,577  
43,286  
0  
0  
0  
0  
0  
2,419  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
451,239  
19,801  
20,150  
20,592  
20,926  
19,290  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,420,648  
1,943,092  
1,163,758  
1,125,423  
1,325,467  
350,906  
906,371  
147,871  
111,130  
330,393  
349,282  
874,466  
115,498  
78,999  
328,027  
1,624  
31,905  
32,372  
32,131  
2,366  
1,069,743  
1,036,721  
1,015,887  
1,014,292  
995,074  
1,069,743  
1,036,721  
1,015,887  
1,014,292  
995,074  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0