Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (CTS: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,531,784  
2,576,522  
2,364,806  
2,299,177  
2,364,961  
2,365,601  
2,418,210  
2,228,387  
2,167,038  
2,252,563  
2,032,845  
2,106,329  
2,067,514  
2,018,366  
1,942,710  
332,757  
311,881  
160,872  
148,672  
309,853  
166,182  
158,312  
136,420  
132,138  
112,398  
0  
0  
0  
0  
0  
72,996  
76,020  
75,480  
75,562  
45,419  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
30,014  
93,186  
82,292  
60,939  
56,577  
36,965  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,531,784  
2,576,522  
2,364,806  
2,299,177  
2,364,961  
1,170,728  
1,261,655  
1,051,751  
1,071,465  
1,152,483  
883,508  
986,785  
797,949  
836,583  
1,130,865  
287,219  
274,870  
253,802  
234,882  
21,619  
1,361,056  
1,314,867  
1,313,055  
1,227,712  
1,212,477  
1,361,056  
1,314,867  
1,313,055  
1,227,712  
1,212,477  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0