Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (CTS: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,320,817  
1,243,769  
1,420,648  
1,943,092  
1,163,758  
1,233,815  
1,174,167  
1,352,652  
1,876,454  
1,095,885  
1,232,894  
 
1,321,544  
1,875,330  
1,087,290  
87,002  
69,602  
67,996  
66,637  
67,873  
0  
 
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,320,817  
1,243,769  
1,420,648  
1,943,092  
1,163,758  
190,968  
143,186  
350,906  
906,371  
147,871  
189,737  
141,724  
349,282  
874,466  
115,498  
1,231  
1,462  
1,624  
31,905  
32,372  
1,129,848  
1,100,582  
1,069,743  
1,036,721  
1,015,887  
1,129,848  
1,100,582  
1,069,743  
1,036,721  
1,015,887  
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
 
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
 
0  
0  
0