Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (CTS: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,243,769  
1,420,648  
1,943,092  
1,163,758  
1,125,423  
1,174,167  
1,352,652  
1,876,454  
1,095,885  
1,058,920  
21,213  
256,905  
48,146  
62,420  
73,838  
271,696  
642,084  
51,230  
185,346  
0  
879,780  
422,555  
1,775,954  
839,524  
982,503  
0  
0  
0  
0  
0  
1,477  
31,108  
1,124  
8,595  
2,578  
69,602  
67,996  
66,637  
67,873  
66,503  
0  
0  
0  
0  
0  
47,763  
45,776  
46,488  
47,281  
45,577  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,419  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
21,839  
19,801  
20,150  
20,592  
20,926  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại
4,083  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,243,769  
1,420,648  
1,943,092  
1,163,758  
1,125,423  
143,186  
350,906  
906,371  
147,871  
111,130  
141,724  
349,282  
874,466  
115,498  
78,999  
1,462  
1,624  
31,905  
32,372  
32,131  
1,100,582  
1,069,743  
1,036,721  
1,015,887  
1,014,292  
1,100,582  
1,069,743  
1,036,721  
1,015,887  
1,014,292  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0