Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (CTS: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,838,253  
1,713,421  
1,320,817  
1,243,769  
1,420,648  
1,734,817  
1,618,004  
1,233,815  
1,174,167  
1,352,652  
1,637,417  
1,407,663  
1,232,894  
1,172,719  
1,321,544  
97,400  
210,341  
922  
1,447  
31,108  
103,436  
95,417  
87,002  
69,602  
67,996  
0  
0  
0  
0  
0  
46,444  
46,458  
47,522  
47,763  
45,776  
0  
0  
0  
0  
0  
27,834  
28,185  
18,204  
0  
2,419  
0  
0  
0  
0  
0  
29,158  
20,774  
21,276  
21,839  
19,801  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,838,253  
1,713,421  
1,320,817  
1,243,769  
1,420,648  
667,380  
577,785  
190,968  
143,186  
350,906  
658,021  
576,637  
189,737  
141,724  
349,282  
9,359  
1,148  
1,231  
1,462  
1,624  
1,170,873  
1,135,636  
1,129,848  
1,100,582  
1,069,743  
1,170,873  
1,135,636  
1,129,848  
1,100,582  
1,069,743  
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0