Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (CTS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,163,758  
1,125,423  
1,325,467  
1,192,556  
1,250,151  
1,095,885  
1,058,920  
811,652  
480,789  
587,431  
62,420  
73,838  
568,296  
319,967  
407,975  
185,346  
0  
29,762  
38,501  
68,278  
839,524  
982,503  
212,671  
121,681  
110,350  
0  
0  
168  
59  
64  
8,595  
2,578  
755  
580  
765  
67,873  
66,503  
513,815  
711,767  
662,719  
0  
0  
0  
0  
0  
47,281  
45,577  
43,286  
41,874  
42,587  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
451,239  
649,789  
599,789  
20,592  
20,926  
19,290  
20,103  
20,343  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,163,758  
1,125,423  
1,325,467  
1,192,556  
1,250,151  
147,871  
111,130  
330,393  
223,928  
297,044  
115,498  
78,999  
328,027  
221,486  
294,583  
32,372  
32,131  
2,366  
2,443  
2,460  
1,015,887  
1,014,292  
995,074  
968,628  
953,107  
1,015,887  
1,014,292  
995,074  
968,628  
953,107  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0