Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (CTS: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,243,769  
1,420,648  
1,943,092  
1,163,758  
1,125,423  
1,174,167  
1,352,652  
1,876,454  
1,095,885  
1,058,920  
 
1,321,544  
1,875,330  
1,087,290  
1,056,342  
69,602  
67,996  
66,637  
67,873  
66,503  
 
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,243,769  
1,420,648  
1,943,092  
1,163,758  
1,125,423  
143,186  
350,906  
906,371  
147,871  
111,130  
141,724  
349,282  
874,466  
115,498  
78,999  
1,462  
1,624  
31,905  
32,372  
32,131  
1,100,582  
1,069,743  
1,036,721  
1,015,887  
1,014,292  
1,100,582  
1,069,743  
1,036,721  
1,015,887  
1,014,292  
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
 
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
 
0  
0  
0  
0