Công ty cổ phần Công trình Viettel (CTR: UPCOM) Lĩnh vực: Viễn thông  > Ngành: Điện thoại cố định

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,302,521  
2,179,659  
1,806,024  
1,859,533  
1,645,987  
2,254,031  
2,128,387  
1,766,955  
1,809,664  
1,617,091  
466,763  
361,782  
198,654  
86,498  
83,868  
0  
0  
0  
0  
0  
1,190,762  
1,066,559  
972,019  
1,122,196  
1,071,148  
556,537  
681,243  
574,128  
552,009  
410,042  
39,969  
18,802  
22,153  
48,960  
52,032  
48,490  
51,272  
39,069  
49,869  
28,896  
0  
0  
0  
0  
0  
36,074  
36,956  
36,665  
26,910  
27,106  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
12,416  
14,316  
2,404  
22,959  
1,791  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,302,521  
2,179,659  
1,806,024  
1,859,533  
1,645,987  
1,518,670  
1,437,229  
1,082,259  
1,170,361  
994,885  
1,518,670  
1,437,229  
1,082,259  
1,170,361  
994,885  
0  
0  
0  
0  
0  
783,851  
742,430  
723,765  
689,172  
651,102  
783,851  
742,430  
723,765  
689,172  
651,102  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0