Công ty cổ phần Cà phê Thương Phú (CTP: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
171,131  
159,312  
151,645  
147,232  
128,073  
142,354  
129,709  
121,304  
116,172  
96,034  
4,574  
4,927  
1,524  
8,892  
2,061  
0  
0  
0  
0  
0  
76,937  
65,196  
62,975  
63,426  
43,210  
59,525  
58,572  
55,899  
42,933  
49,957  
1,318  
1,015  
905  
921  
806  
28,777  
29,603  
30,342  
31,061  
32,038  
0  
0  
0  
0  
0  
25,417  
26,127  
26,875  
27,623  
28,391  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,360  
3,476  
3,467  
3,438  
3,648  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
171,131  
159,312  
151,645  
147,232  
128,073  
33,436  
21,190  
20,351  
21,079  
9,638  
33,436  
21,190  
19,787  
20,488  
8,850  
0  
0  
565  
591  
788  
137,695  
138,122  
131,294  
126,153  
118,435  
137,695  
138,122  
131,294  
126,153  
118,435  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0