Công ty cổ phần Cà phê Thương Phú (CTP: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
170,864  
170,573  
171,274  
172,133  
171,131  
93,246  
91,505  
91,595  
123,002  
142,354  
2,183  
1,265  
3,213  
5,286  
4,574  
0  
0  
0  
0  
0  
31,136  
32,133  
48,622  
68,745  
76,937  
59,060  
57,526  
38,895  
48,187  
59,525  
868  
581  
865  
784  
1,318  
77,618  
79,068  
79,679  
49,131  
28,777  
0  
0  
0  
0  
0  
24,415  
25,599  
61,033  
27,952  
25,417  
0  
0  
0  
0  
0  
39,500  
39,500  
0  
10,927  
0  
10,500  
10,500  
10,500  
6,700  
0  
3,203  
3,469  
8,146  
3,551  
3,360  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
170,864  
170,573  
171,274  
172,133  
171,131  
42,097  
42,375  
40,701  
33,216  
33,436  
42,097  
42,349  
40,583  
33,109  
33,436  
0  
27  
118  
107  
0  
128,767  
128,197  
130,573  
138,917  
137,695  
128,767  
128,197  
130,573  
138,917  
137,695  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0