Công ty cổ phần Cà phê Thương Phú (CTP: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
151,645  
147,232  
128,073  
128,479  
130,374  
121,304  
116,172  
96,034  
96,988  
98,139  
1,524  
8,892  
2,061  
9,259  
797  
0  
0  
0  
0  
0  
62,975  
63,426  
43,210  
39,015  
50,877  
55,899  
42,933  
49,957  
47,967  
45,841  
905  
921  
806  
747  
624  
30,342  
31,061  
32,038  
31,491  
32,235  
0  
0  
0  
0  
0  
26,875  
27,623  
28,391  
28,059  
28,750  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,467  
3,438  
3,648  
3,432  
3,484  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
151,645  
147,232  
128,073  
128,479  
130,391  
20,351  
21,079  
9,638  
10,935  
14,325  
19,787  
20,488  
8,850  
10,539  
13,863  
565  
591  
788  
396  
462  
131,294  
126,153  
118,435  
117,544  
116,066  
131,294  
126,153  
118,435  
117,544  
116,066  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0