Công ty cổ phần Thương Phú (CTP: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
147,232  
128,073  
128,479  
130,374  
 
116,172  
96,034  
96,988  
98,139  
 
8,892  
2,061  
9,259  
797  
 
0  
0  
0  
0  
 
63,426  
43,210  
39,015  
50,877  
 
42,933  
49,957  
47,967  
45,841  
 
921  
806  
747  
624  
 
31,061  
32,038  
31,491  
32,235  
 
0  
0  
0  
0  
 
27,623  
28,391  
28,059  
28,750  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
3,438  
3,648  
3,432  
3,484  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
147,232  
128,073  
128,479  
130,391  
 
21,079  
9,638  
10,935  
14,325  
 
20,488  
8,850  
10,539  
13,863  
 
591  
788  
396  
462  
 
126,153  
118,435  
117,544  
116,066  
 
126,153  
118,435  
117,544  
116,066  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0