Công ty cổ phần Thương Phú (CTP: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
128,073  
128,479  
 
 
 
96,034  
96,988  
 
 
 
2,061  
9,259  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
43,210  
39,015  
 
 
 
49,957  
47,967  
 
 
 
806  
747  
 
 
 
32,038  
31,491  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
28,391  
28,059  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
3,648  
3,432  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
128,073  
128,479  
 
 
 
9,638  
10,935  
 
 
 
8,850  
10,539  
 
 
 
788  
396  
 
 
 
118,435  
117,544  
 
 
 
118,435  
117,544  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0