Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình ngầm (CTN: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015 Q1/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
506,290  
522,850  
560,726  
632,019  
634,352  
418,995  
439,511  
489,496  
568,365  
577,640  
739  
1,860  
699  
1,737  
8,381  
93  
99  
117  
80,129  
110,151  
269,007  
285,222  
264,421  
251,647  
265,804  
148,986  
149,763  
215,384  
230,502  
182,775  
170  
2,567  
8,874  
4,350  
10,528  
87,294  
83,339  
71,231  
63,654  
56,712  
0  
0  
0  
0  
0  
30,708  
31,709  
31,821  
27,548  
25,718  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
20,297  
19,857  
21,893  
21,893  
21,800  
36,290  
31,772  
17,517  
14,213  
9,194  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
506,290  
522,850  
560,726  
632,019  
634,352  
531,010  
547,133  
547,914  
613,787  
610,551  
531,010  
547,133  
547,914  
613,787  
610,551  
0  
0  
0  
0  
0  
-24,720  
-24,283  
12,813  
18,232  
23,801  
-24,720  
-24,283  
12,813  
18,232  
23,801  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0