Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (CTI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,335,253  
3,916,348  
3,858,412  
3,807,020  
3,721,357  
661,210  
448,261  
484,820  
486,605  
505,070  
353,120  
242,269  
253,805  
264,382  
286,432  
70,000  
12,500  
19,112  
7,000  
7,000  
147,435  
110,807  
112,061  
139,175  
127,534  
66,699  
67,841  
68,158  
48,790  
60,749  
23,956  
14,845  
31,685  
27,258  
23,355  
3,674,042  
3,468,087  
3,373,592  
3,320,415  
3,216,287  
13,990  
3,955  
3,955  
7,566  
7,436  
2,516,025  
2,548,429  
2,586,510  
2,210,826  
2,244,639  
0  
0  
0  
0  
0  
976,350  
777,227  
638,433  
956,967  
817,437  
6,931  
6,931  
8,281  
8,281  
8,281  
160,747  
131,546  
136,414  
136,775  
138,493  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,335,253  
3,916,348  
3,858,412  
3,807,020  
3,721,357  
2,953,615  
3,051,459  
2,962,591  
2,944,003  
3,114,081  
570,484  
669,879  
555,369  
658,400  
874,461  
2,383,132  
2,381,580  
2,407,223  
2,285,603  
2,239,620  
1,381,637  
864,889  
895,821  
863,017  
607,277  
1,381,637  
864,889  
895,821  
863,017  
607,277  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0