Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (CTI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,250,426  
4,267,489  
4,328,572  
4,564,644  
4,335,253  
545,618  
665,256  
699,028  
737,308  
661,210  
138,559  
227,216  
270,904  
368,761  
353,120  
80,000  
74,438  
85,000  
77,500  
70,000  
162,231  
136,232  
165,842  
208,548  
147,435  
146,084  
202,094  
142,102  
57,862  
66,699  
18,744  
25,276  
35,180  
24,637  
23,956  
3,704,808  
3,602,233  
3,629,544  
3,827,336  
3,674,042  
7,044  
7,044  
5,924  
5,924  
13,990  
2,631,541  
2,641,130  
2,674,358  
2,516,521  
2,516,025  
0  
0  
0  
0  
0  
896,651  
778,809  
774,581  
1,127,178  
976,350  
22,018  
22,018  
21,894  
21,894  
6,931  
147,554  
153,232  
152,786  
155,819  
160,747  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,250,426  
4,267,489  
4,328,572  
4,564,644  
4,335,253  
2,795,695  
2,833,851  
2,915,585  
3,199,518  
2,953,615  
563,144  
575,953  
631,407  
629,894  
570,484  
2,232,551  
2,257,898  
2,284,178  
2,569,625  
2,383,132  
1,454,730  
1,433,639  
1,412,987  
1,365,125  
1,381,637  
1,454,730  
1,433,639  
1,412,987  
1,365,125  
1,381,637  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0