Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (CTI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,441,774  
4,412,315  
4,250,426  
4,267,489  
4,328,572  
680,140  
619,138  
545,618  
665,256  
699,028  
324,544  
239,863  
138,559  
227,216  
270,904  
0  
49,500  
80,000  
74,438  
85,000  
188,502  
185,810  
162,231  
136,232  
165,842  
132,204  
115,012  
146,084  
202,094  
142,102  
34,890  
28,953  
18,744  
25,276  
35,180  
3,761,635  
3,793,177  
3,704,808  
3,602,233  
3,629,544  
9,146  
37,647  
7,044  
7,044  
5,924  
2,604,312  
2,624,323  
2,631,541  
2,641,130  
2,674,358  
0  
0  
0  
0  
0  
984,025  
965,342  
896,651  
778,809  
774,581  
7,055  
22,018  
22,018  
22,018  
21,894  
157,097  
143,847  
147,554  
153,232  
152,786  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,441,774  
4,412,315  
4,250,426  
4,267,489  
4,328,572  
2,963,803  
2,906,335  
2,795,695  
2,833,851  
2,915,585  
634,148  
547,786  
563,144  
575,953  
631,407  
2,329,655  
2,358,549  
2,232,551  
2,257,898  
2,284,178  
1,477,971  
1,505,980  
1,454,730  
1,433,639  
1,412,987  
1,477,971  
1,505,980  
1,454,730  
1,433,639  
1,412,987  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0