Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (CTI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,328,572  
4,564,644  
4,335,253  
3,916,348  
3,858,412  
699,028  
737,308  
661,210  
448,261  
484,820  
270,904  
368,761  
353,120  
242,269  
253,805  
85,000  
77,500  
70,000  
12,500  
19,112  
165,842  
208,548  
147,435  
110,807  
112,061  
142,102  
57,862  
66,699  
67,841  
68,158  
35,180  
24,637  
23,956  
14,845  
31,685  
3,629,544  
3,827,336  
3,674,042  
3,468,087  
3,373,592  
5,924  
5,924  
13,990  
3,955  
3,955  
2,674,358  
2,516,521  
2,516,025  
2,548,429  
2,586,510  
0  
0  
0  
0  
0  
774,581  
1,127,178  
976,350  
777,227  
638,433  
21,894  
21,894  
6,931  
6,931  
8,281  
152,786  
155,819  
160,747  
131,546  
136,414  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,328,572  
4,564,644  
4,335,253  
3,916,348  
3,858,412  
2,915,585  
3,199,518  
2,953,615  
3,051,459  
2,962,591  
631,407  
629,894  
570,484  
669,879  
555,369  
2,284,178  
2,569,625  
2,383,132  
2,381,580  
2,407,223  
1,412,987  
1,365,125  
1,381,637  
864,889  
895,821  
1,412,987  
1,365,125  
1,381,637  
864,889  
895,821  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0