Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (CTI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,721,357  
3,421,335  
3,288,109  
3,021,405  
2,830,111  
505,070  
426,099  
359,420  
605,856  
575,442  
286,432  
132,296  
110,390  
159,112  
176,950  
7,000  
47,389  
7,000  
6,000  
6,000  
127,534  
127,514  
118,545  
284,824  
266,859  
60,749  
94,874  
91,957  
115,302  
97,339  
23,355  
24,027  
31,527  
40,619  
28,294  
3,216,287  
2,995,236  
2,928,690  
2,415,549  
2,254,668  
7,436  
3,625  
4,635  
15,844  
17,443  
2,244,639  
1,421,503  
1,453,867  
1,061,997  
1,082,238  
0  
0  
0  
0  
0  
817,437  
1,432,335  
1,297,235  
1,222,438  
1,036,616  
8,281  
8,281  
48,405  
8,885  
9,236  
138,493  
129,492  
124,548  
106,385  
109,136  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,721,357  
3,421,335  
3,288,109  
3,021,405  
2,830,111  
3,114,081  
2,791,317  
2,678,360  
2,400,714  
2,233,834  
874,461  
772,682  
742,434  
516,807  
737,390  
2,239,620  
2,018,635  
1,935,926  
1,883,906  
1,496,445  
607,277  
630,018  
609,749  
620,692  
596,276  
607,277  
630,018  
609,749  
620,692  
596,276  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0