Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (CTI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,916,348  
3,858,412  
3,807,020  
3,721,357  
3,421,335  
448,261  
484,820  
486,605  
505,070  
426,099  
242,269  
253,805  
264,382  
286,432  
132,296  
12,500  
19,112  
7,000  
7,000  
47,389  
110,807  
112,061  
139,175  
127,534  
127,514  
67,841  
68,158  
48,790  
60,749  
94,874  
14,845  
31,685  
27,258  
23,355  
24,027  
3,468,087  
3,373,592  
3,320,415  
3,216,287  
2,995,236  
3,955  
3,955  
7,566  
7,436  
3,625  
2,548,429  
2,586,510  
2,210,826  
2,244,639  
1,421,503  
0  
0  
0  
0  
0  
777,227  
638,433  
956,967  
817,437  
1,432,335  
6,931  
8,281  
8,281  
8,281  
8,281  
131,546  
136,414  
136,775  
138,493  
129,492  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,916,348  
3,858,412  
3,807,020  
3,721,357  
3,421,335  
3,051,459  
2,962,591  
2,944,003  
3,114,081  
2,791,317  
669,879  
555,369  
658,400  
874,461  
772,682  
2,381,580  
2,407,223  
2,285,603  
2,239,620  
2,018,635  
864,889  
895,821  
863,017  
607,277  
630,018  
864,889  
895,821  
863,017  
607,277  
630,018  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0