Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (CTI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,807,020  
3,721,357  
3,421,335  
3,288,109  
3,021,405  
486,605  
505,070  
426,099  
359,420  
605,856  
264,382  
286,432  
132,296  
110,390  
159,112  
7,000  
7,000  
47,389  
7,000  
6,000  
139,175  
127,534  
127,514  
118,545  
284,824  
48,790  
60,749  
94,874  
91,957  
115,302  
27,258  
23,355  
24,027  
31,527  
40,619  
3,320,415  
3,216,287  
2,995,236  
2,928,690  
2,415,549  
7,566  
7,436  
3,625  
4,635  
15,844  
2,210,826  
2,244,639  
1,421,503  
1,453,867  
1,061,997  
0  
0  
0  
0  
0  
956,967  
817,437  
1,432,335  
1,297,235  
1,222,438  
8,281  
8,281  
8,281  
48,405  
8,885  
136,775  
138,493  
129,492  
124,548  
106,385  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,807,020  
3,721,357  
3,421,335  
3,288,109  
3,021,405  
2,944,003  
3,114,081  
2,791,317  
2,678,360  
2,400,714  
658,400  
874,461  
772,682  
742,434  
516,807  
2,285,603  
2,239,620  
2,018,635  
1,935,926  
1,883,906  
863,017  
607,277  
630,018  
609,749  
620,692  
863,017  
607,277  
630,018  
609,749  
620,692  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0