Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (CTG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
948,699,076  
900,754,353  
850,209,814  
791,737,399  
779,483,487  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
5,187,131  
5,448,406  
5,192,530  
4,891,359  
5,090,768  
  Tiền gửi tại NHNN
13,502,594  
14,452,478  
20,574,590  
19,326,606  
11,892,969  
94,469,281  
79,086,786  
81,757,505  
64,102,464  
66,018,789  
1,894,690  
5,912,331  
1,711,359  
212,198  
3,346,354  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
682,690  
531,744  
164,947  
76,370  
0  
655,125,731  
618,512,355  
586,830,459  
547,865,959  
533,530,118  
134,226,686  
134,288,048  
113,221,703  
114,699,659  
120,024,229  
3,203,596  
3,313,966  
3,268,750  
3,822,574  
3,892,314  
10,615,329  
8,483,767  
8,602,198  
8,614,633  
8,665,767  
0  
0  
0  
0  
0  
29,791,348  
30,724,472  
28,885,773  
28,125,577  
27,022,179  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
948,699,076  
900,754,353  
850,209,814  
791,737,399  
779,483,487  
885,726,893  
839,453,672  
790,698,411  
733,719,657  
723,373,341  
62,711,850  
61,049,101  
59,264,186  
57,771,160  
55,867,720  
  Vốn cổ đông thiểu số
260,333  
251,580  
247,217  
246,582  
242,426