Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (CTG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,163,488,574  
1,140,117,457  
1,114,094,907  
1,095,022,339  
1,062,291,875  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
6,754,850  
8,080,738  
6,458,767  
5,979,830  
6,375,509  
  Tiền gửi tại NHNN
7,978,620  
4,381,164  
14,178,763  
20,756,531  
21,320,447  
105,046,910  
82,099,838  
104,458,035  
107,505,056  
92,536,624  
489,641  
3,113,598  
4,331,351  
3,528,982  
9,007,324  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
104,283  
0  
651,838  
528,762  
346,083  
867,030,000  
855,081,224  
816,310,042  
782,385,040  
753,886,890  
0  
0  
0  
0  
0  
122,984,431  
137,510,740  
118,456,926  
128,389,636  
134,021,142  
6,449,775  
3,141,561  
3,214,509  
3,114,101  
3,239,497  
10,674,542  
11,214,019  
11,262,193  
11,436,527  
10,275,456  
0  
0  
0  
0  
0  
35,975,522  
35,494,575  
34,772,483  
31,397,874  
31,282,903  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,163,488,574  
1,140,117,457  
1,114,094,907  
1,095,022,339  
1,062,291,875  
1,096,014,039  
1,072,074,994  
1,047,923,020  
1,031,336,939  
1,000,011,803  
67,474,535  
68,042,463  
66,171,887  
63,685,400  
62,280,072  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng