Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (CTG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,114,094,907  
1,095,022,339  
1,062,291,875  
1,035,620,544  
987,383,026  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
6,458,767  
5,979,830  
6,375,509  
6,380,043  
5,918,079  
  Tiền gửi tại NHNN
14,178,763  
20,756,531  
21,320,447  
16,210,207  
21,590,976  
104,458,035  
107,505,056  
92,536,624  
107,779,682  
87,317,146  
4,331,351  
3,528,982  
9,007,324  
9,818,635  
4,592,492  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
651,838  
528,762  
346,083  
411,572  
311,326  
816,310,042  
782,385,040  
753,886,890  
721,967,181  
690,325,740  
0  
0  
0  
0  
0  
118,456,926  
128,389,636  
134,021,142  
129,430,973  
132,935,824  
3,214,509  
3,114,101  
3,239,497  
3,179,094  
3,235,923  
11,262,193  
11,436,527  
10,275,456  
10,276,171  
10,420,417  
0  
0  
0  
0  
0  
34,772,483  
31,397,874  
31,282,903  
30,166,986  
30,735,103  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,114,094,907  
1,095,022,339  
1,062,291,875  
1,035,620,544  
987,383,026  
1,047,923,020  
1,031,336,939  
1,000,011,803  
975,300,484  
928,919,393  
66,171,887  
63,685,400  
62,280,072  
60,320,060  
58,463,633  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng