Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (CTG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,035,638,682  
987,383,026  
948,699,076  
900,754,353  
850,209,814  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
6,380,043  
5,918,079  
5,187,131  
5,448,406  
5,192,530  
  Tiền gửi tại NHNN
16,210,207  
21,590,976  
13,502,594  
14,452,478  
20,574,590  
107,779,682  
87,317,146  
94,469,281  
79,086,786  
81,757,505  
9,818,635  
4,592,492  
1,894,690  
5,912,331  
1,711,359  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
411,572  
311,326  
682,690  
531,744  
164,947  
721,967,181  
690,325,740  
655,125,731  
618,512,355  
586,830,459  
0  
0  
0  
0  
0  
129,430,973  
132,935,824  
134,226,686  
134,288,048  
113,221,703  
3,179,094  
3,235,923  
3,203,596  
3,313,966  
3,268,750  
10,276,170  
10,420,417  
10,615,329  
8,483,767  
8,602,198  
0  
0  
0  
0  
0  
30,185,125  
30,735,103  
29,791,348  
30,724,472  
28,885,773  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,035,638,682  
987,383,026  
948,699,076  
900,754,353  
850,209,814  
975,318,623  
928,919,393  
885,726,893  
839,453,672  
790,698,411  
60,320,059  
58,463,633  
62,972,183  
61,300,681  
59,511,403  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng