Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (CTG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
 
982,656,179  
948,699,076  
896,234,444  
847,007,462  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
 
5,792,230  
5,187,131  
5,338,333  
5,034,748  
  Tiền gửi tại NHNN
 
21,588,397  
13,502,594  
14,451,996  
20,574,032  
 
87,502,181  
94,469,281  
80,003,261  
83,069,593  
 
4,287,396  
1,894,690  
5,576,319  
1,356,015  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
 
311,326  
682,690  
531,744  
164,947  
 
684,448,617  
655,125,731  
612,898,606  
581,508,832  
 
0  
0  
0  
0  
 
131,563,106  
134,226,686  
132,506,450  
111,713,418  
 
6,858,051  
3,203,596  
7,022,799  
7,022,799  
 
10,090,639  
10,615,329  
8,122,036  
8,239,932  
 
0  
0  
0  
0  
 
30,214,236  
29,791,348  
29,782,900  
28,323,146  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
 
982,656,179  
948,699,076  
896,234,444  
847,007,462  
 
925,657,165  
885,726,893  
836,267,079  
788,711,893  
 
56,999,014  
62,711,850  
59,967,365  
58,295,569  
  Vốn cổ đông thiểu số
 
0  
260,333  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng