Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (CTG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,062,291,875  
1,035,620,544  
987,383,026  
948,699,076  
900,754,353  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
6,375,509  
6,380,043  
5,918,079  
5,187,131  
5,448,406  
  Tiền gửi tại NHNN
21,320,447  
16,210,207  
21,590,976  
13,502,594  
14,452,478  
92,536,624  
107,779,682  
87,317,146  
94,469,281  
79,086,786  
9,007,324  
9,818,635  
4,592,492  
1,894,690  
5,912,331  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
346,083  
411,572  
311,326  
682,690  
531,744  
753,886,890  
721,967,181  
690,325,740  
655,125,731  
618,512,355  
0  
0  
0  
0  
0  
134,021,142  
129,430,973  
132,935,824  
134,226,686  
134,288,048  
3,239,497  
3,179,094  
3,235,923  
3,203,596  
3,313,966  
10,275,456  
10,276,171  
10,420,417  
10,615,329  
8,483,767  
0  
0  
0  
0  
0  
31,282,903  
30,166,986  
30,735,103  
29,791,348  
30,724,472  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,062,291,875  
1,035,620,544  
987,383,026  
948,699,076  
900,754,353  
1,000,011,803  
975,300,484  
928,919,393  
885,726,893  
839,453,672  
62,280,072  
60,320,060  
58,463,633  
62,972,183  
61,300,681  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng