Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (CTG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,095,022,339  
1,062,291,875  
1,035,620,544  
987,383,026  
948,699,076  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
5,979,830  
6,375,509  
6,380,043  
5,918,079  
5,187,131  
  Tiền gửi tại NHNN
20,756,531  
21,320,447  
16,210,207  
21,590,976  
13,502,594  
107,505,056  
92,536,624  
107,779,682  
87,317,146  
94,469,281  
3,528,982  
9,007,324  
9,818,635  
4,592,492  
1,894,690  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
528,762  
346,083  
411,572  
311,326  
682,690  
782,385,040  
753,886,890  
721,967,181  
690,325,740  
655,125,731  
0  
0  
0  
0  
0  
128,389,636  
134,021,142  
129,430,973  
132,935,824  
134,226,686  
3,114,101  
3,239,497  
3,179,094  
3,235,923  
3,203,596  
11,436,527  
10,275,456  
10,276,171  
10,420,417  
10,615,329  
0  
0  
0  
0  
0  
31,397,874  
31,282,903  
30,166,986  
30,735,103  
29,791,348  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,095,022,339  
1,062,291,875  
1,035,620,544  
987,383,026  
948,699,076  
1,031,336,939  
1,000,011,803  
975,300,484  
928,919,393  
885,726,893  
63,685,400  
62,280,072  
60,320,060  
58,463,633  
62,972,183  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng