Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (CTG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,164,318,266  
1,172,517,257  
1,140,117,457  
1,114,094,907  
1,095,022,339  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
7,028,347  
6,945,214  
8,080,738  
6,458,767  
5,979,830  
  Tiền gửi tại NHNN
23,182,208  
7,990,998  
4,381,164  
14,178,763  
20,756,531  
130,562,013  
103,957,229  
82,099,838  
104,458,035  
107,505,056  
3,249,935  
1,772,106  
3,113,598  
4,331,351  
3,528,982  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
281,166  
104,283  
0  
651,838  
528,762  
851,921,034  
875,799,289  
855,081,224  
816,310,042  
782,385,040  
0  
0  
0  
0  
0  
101,947,808  
124,180,204  
137,510,740  
118,456,926  
128,389,636  
3,310,455  
3,276,573  
3,141,561  
3,214,509  
3,114,101  
11,114,703  
11,065,778  
11,214,019  
11,262,193  
11,436,527  
0  
0  
0  
0  
0  
31,720,597  
37,425,583  
35,494,575  
34,772,483  
31,397,874  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,164,318,266  
1,172,517,257  
1,140,117,457  
1,114,094,907  
1,095,022,339  
1,096,849,459  
1,102,602,132  
1,072,074,994  
1,047,923,020  
1,031,336,939  
67,468,807  
69,915,125  
68,042,463  
66,171,887  
63,685,400  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng
 
 
 
 
 
  Thư tín dụng
52,954,139  
59,549,776  
62,365,019  
61,147,288  
55,316,608  
Thư tín dụng trả ngay
0  
0  
0  
0  
0  
Thư tín dụng trả chậm
0  
0  
0  
0  
0  
Thư tín dụng khác
52,954,139  
59,549,776  
62,365,019  
61,147,288  
55,316,608  
  Bảo lãnh tín dụng
3,058,616  
61,809,505  
58,397,495  
54,312,771  
57,606,977  
  Bảo lãnh vay vốn
0  
3,521,835  
3,458,408  
3,396,252  
3,383,765  
Bảo lãnh thanh toán
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh dự thầu
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh xuất khẩu
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh khác
 
 
 
 
 
  Cam kết tín dụng
 
 
 
 
 
167,327,100  
167,896,117  
145,867,698  
217,532,095  
195,261,549  
  Cam kết mua ngoại tệ
2,507,667  
9,146,099  
3,464,136  
7,529,003  
4,202,387  
  Cam kết bán ngoại tệ
2,724,166  
9,362,255  
3,553,248  
7,698,921  
4,411,779  
  Cam kết hoán đổi ngoại tệ
162,095,267  
149,387,763  
138,850,314  
202,304,171  
186,647,383  
  Cam kết giao dịch tương lại
0  
0  
0  
0  
0  
Cam kết cho vay không hủy ngang
0  
0  
0  
0  
0  
Cam kết trong nghiệp vụ L/C
0  
0  
0  
0  
0  
Cam kết khác
37,414,889  
58,288  
26,861,462  
28,206,474  
28,719,395