Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (CTG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
 
1,035,638,682  
987,383,026  
948,699,076  
900,754,353  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
 
6,380,043  
5,918,079  
5,187,131  
5,448,406  
  Tiền gửi tại NHNN
 
16,210,207  
21,590,976  
13,502,594  
14,452,478  
 
107,779,682  
87,317,146  
94,469,281  
79,086,786  
 
9,818,635  
4,592,492  
1,894,690  
5,912,331  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
 
411,572  
311,326  
682,690  
531,744  
 
721,967,181  
690,325,740  
655,125,731  
618,512,355  
 
0  
0  
0  
0  
 
129,430,973  
132,935,824  
134,226,686  
134,288,048  
 
3,179,094  
3,235,923  
3,203,596  
3,313,966  
 
10,276,170  
10,420,417  
10,615,329  
8,483,767  
 
0  
0  
0  
0  
 
30,185,125  
30,735,103  
29,791,348  
30,724,472  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
 
1,035,638,682  
987,383,026  
948,699,076  
900,754,353  
 
975,318,623  
928,919,393  
885,726,893  
839,453,672  
 
60,320,059  
58,463,633  
62,972,183  
61,300,681  
  Vốn cổ đông thiểu số
 
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng