Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (CTG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
850,209,814  
791,737,399  
779,483,487  
710,691,568  
685,746,598  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
5,192,530  
4,891,359  
5,090,768  
4,578,630  
4,206,148  
  Tiền gửi tại NHNN
20,574,590  
19,326,606  
11,892,969  
7,809,427  
13,645,139  
81,757,505  
64,102,464  
66,018,789  
57,024,216  
47,885,834  
1,711,359  
212,198  
3,346,354  
761,671  
1,326,248  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
164,947  
76,370  
0  
17,058  
0  
586,830,459  
547,865,959  
533,530,118  
494,898,422  
475,529,003  
113,221,703  
114,699,659  
120,024,229  
105,094,331  
104,168,763  
3,268,750  
3,822,574  
3,892,314  
3,900,724  
3,876,315  
8,602,198  
8,614,633  
8,665,767  
8,460,488  
8,474,196  
0  
0  
0  
0  
0  
28,885,773  
28,125,577  
27,022,179  
28,146,601  
26,634,952  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
850,209,814  
791,737,399  
779,483,487  
710,691,568  
685,746,598  
790,698,411  
733,719,657  
723,373,341  
654,779,250  
631,151,183  
59,264,186  
57,771,160  
55,867,720  
55,664,981  
54,363,322  
  Vốn cổ đông thiểu số
247,217  
246,582  
242,426  
247,337  
232,093