Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (CTG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
987,383,026  
948,699,076  
900,754,353  
850,209,814  
791,737,399  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
5,918,079  
5,187,131  
5,448,406  
5,192,530  
4,891,359  
  Tiền gửi tại NHNN
21,590,976  
13,502,594  
14,452,478  
20,574,590  
19,326,606  
87,317,146  
94,469,281  
79,086,786  
81,757,505  
64,102,464  
4,592,492  
1,894,690  
5,912,331  
1,711,359  
212,198  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
311,326  
682,690  
531,744  
164,947  
76,370  
690,325,740  
655,125,731  
618,512,355  
586,830,459  
547,865,959  
132,935,824  
134,226,686  
134,288,048  
113,221,703  
114,699,659  
3,235,923  
3,203,596  
3,313,966  
3,268,750  
3,822,574  
10,420,417  
10,615,329  
8,483,767  
8,602,198  
8,614,633  
0  
0  
0  
0  
0  
30,735,103  
29,791,348  
30,724,472  
28,885,773  
28,125,577  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
987,383,026  
948,699,076  
900,754,353  
850,209,814  
791,737,399  
928,919,393  
885,726,893  
839,453,672  
790,698,411  
733,719,657  
58,195,828  
62,711,850  
61,049,101  
59,264,186  
57,771,160  
  Vốn cổ đông thiểu số
267,805  
260,333  
251,580  
247,217  
246,582