Công ty Cổ phần City Auto (CTF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
972,741  
759,490  
638,522  
709,268  
791,031  
782,822  
595,787  
476,985  
544,039  
627,200  
29,209  
21,133  
18,851  
10,813  
13,103  
0  
0  
0  
0  
0  
549,103  
417,897  
294,036  
366,998  
350,804  
201,015  
151,835  
159,105  
161,884  
252,940  
3,496  
4,921  
4,993  
4,344  
10,354  
189,919  
163,703  
161,537  
165,229  
163,830  
66,713  
41,713  
41,713  
46,513  
46,513  
117,486  
117,172  
115,233  
113,834  
113,085  
0  
0  
0  
0  
0  
3,482  
1,602  
552  
202  
860  
0  
0  
0  
0  
0  
2,237  
3,216  
4,039  
4,680  
3,373  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
972,741  
759,490  
638,522  
709,268  
791,031  
701,563  
528,390  
420,209  
476,424  
562,166  
699,144  
527,193  
419,904  
475,169  
560,911  
2,419  
1,198  
305  
1,255  
1,255  
271,178  
231,100  
218,313  
232,844  
228,865  
271,178  
231,100  
218,313  
232,844  
228,865  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0