Công ty Cổ phần City Auto (CTF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
638,522  
709,268  
791,031  
746,847  
710,712  
476,985  
544,039  
627,200  
574,403  
537,991  
18,851  
10,813  
13,103  
12,429  
13,083  
0  
0  
0  
0  
0  
294,036  
366,998  
350,804  
282,966  
259,621  
159,105  
161,884  
252,940  
264,963  
255,201  
4,993  
4,344  
10,354  
14,045  
10,085  
161,537  
165,229  
163,830  
172,444  
172,721  
41,713  
46,513  
46,513  
46,513  
46,513  
115,233  
113,834  
113,085  
118,888  
120,204  
0  
0  
0  
0  
0  
552  
202  
860  
2,431  
1,097  
0  
0  
0  
0  
0  
4,039  
4,680  
3,373  
4,613  
4,907  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
638,522  
709,268  
791,031  
746,847  
710,712  
420,209  
476,424  
562,166  
534,471  
479,233  
419,904  
475,169  
560,911  
532,441  
476,708  
305  
1,255  
1,255  
2,030  
2,525  
218,313  
232,844  
228,865  
212,377  
231,479  
218,313  
232,844  
228,865  
212,377  
231,479  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0