Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
15,103,947  
15,325,507  
14,477,322  
16,013,825  
13,439,172  
13,720,623  
13,910,669  
12,900,867  
14,464,271  
11,923,157  
960,032  
586,652  
1,286,980  
3,311,115  
2,180,920  
4,016,930  
4,134,627  
3,848,127  
2,478,527  
3,188,497  
7,006,938  
6,980,041  
5,151,022  
6,480,158  
4,628,296  
1,433,901  
1,907,492  
2,286,610  
1,873,812  
1,664,954  
302,822  
301,858  
328,128  
320,659  
260,490  
1,383,323  
1,414,838  
1,576,455  
1,549,554  
1,516,015  
0  
0  
0  
0  
0  
766,006  
733,250  
756,394  
767,485  
742,102  
53,048  
53,737  
54,426  
50,051  
50,676  
169  
8,656  
241  
72  
5,197  
326,647  
318,115  
429,768  
377,205  
356,413  
237,454  
301,081  
335,627  
354,741  
361,626  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
15,103,947  
15,325,507  
14,477,322  
16,013,825  
13,439,172  
7,022,437  
7,717,433  
6,807,139  
8,707,137  
6,594,611  
7,011,524  
7,706,520  
6,796,226  
8,696,225  
6,583,699  
10,912  
10,912  
10,912  
10,912  
10,912  
8,081,510  
7,608,075  
7,670,184  
7,306,688  
6,844,561  
8,081,510  
7,608,075  
7,670,184  
7,306,688  
6,844,561  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0