Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
15,325,507  
14,477,322  
16,013,825  
13,439,172  
12,865,478  
13,910,669  
12,900,867  
14,464,271  
11,923,157  
11,457,176  
586,652  
1,286,980  
3,311,115  
2,180,920  
1,786,772  
4,134,627  
3,848,127  
2,478,527  
3,188,497  
3,885,900  
6,980,041  
5,151,022  
6,480,158  
4,628,296  
3,994,429  
1,907,492  
2,286,610  
1,873,812  
1,664,954  
1,522,789  
301,858  
328,128  
320,659  
260,490  
267,285  
1,414,838  
1,576,455  
1,549,554  
1,516,015  
1,408,302  
0  
0  
0  
0  
0  
733,250  
756,394  
767,485  
742,102  
662,388  
53,737  
54,426  
50,051  
50,676  
51,224  
8,656  
241  
72  
5,197  
15,235  
318,115  
429,768  
377,205  
356,413  
299,418  
301,081  
335,627  
354,741  
361,626  
380,037  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
15,325,507  
14,477,322  
16,013,825  
13,439,172  
12,865,478  
7,717,433  
6,807,139  
8,707,137  
6,594,611  
6,479,574  
7,706,520  
6,796,226  
8,696,225  
6,583,699  
6,468,661  
10,912  
10,912  
10,912  
10,912  
10,912  
7,608,075  
7,670,184  
7,306,688  
6,844,561  
6,385,904  
7,608,075  
7,670,184  
7,306,688  
6,844,561  
6,385,904  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0