Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
11,513,312  
11,740,871  
9,156,664  
8,228,622  
7,625,817  
10,142,993  
9,943,076  
8,115,143  
7,190,422  
6,645,212  
1,369,109  
1,996,628  
2,139,299  
1,360,997  
1,094,320  
3,790,000  
2,675,000  
1,742,000  
1,386,000  
1,206,100  
3,436,763  
3,483,691  
2,753,735  
2,654,120  
2,554,426  
1,269,907  
1,240,877  
992,171  
1,286,267  
1,311,724  
277,214  
546,881  
487,937  
503,038  
478,642  
1,370,319  
1,797,795  
1,041,522  
1,038,201  
980,604  
0  
254  
254  
254  
249  
595,388  
585,368  
464,835  
442,474  
454,547  
51,772  
78,054  
81,896  
86,693  
91,017  
60,454  
18,354  
10,439  
28,094  
14,378  
298,488  
714,784  
175,802  
171,559  
127,981  
364,217  
400,982  
308,296  
309,127  
292,433  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
11,513,312  
11,740,871  
9,156,664  
8,228,622  
7,625,817  
4,979,035  
5,507,390  
5,128,032  
4,696,936  
4,142,743  
4,968,228  
5,495,345  
5,115,988  
4,684,274  
4,129,282  
10,808  
12,044  
12,044  
12,662  
13,461  
6,534,276  
6,233,482  
4,028,633  
3,531,687  
3,483,073  
6,534,276  
6,233,482  
4,028,633  
3,531,687  
3,483,073  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0