Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
11,740,871  
9,156,664  
8,228,622  
7,625,817  
7,807,190  
9,943,076  
8,115,143  
7,190,422  
6,645,212  
6,462,739  
1,996,628  
2,139,299  
1,360,997  
1,094,320  
1,441,622  
2,675,000  
1,742,000  
1,386,000  
1,206,100  
948,100  
3,483,691  
2,753,735  
2,654,120  
2,554,426  
2,609,481  
1,240,877  
992,171  
1,286,267  
1,311,724  
1,042,729  
546,881  
487,937  
503,038  
478,642  
420,806  
1,797,795  
1,041,522  
1,038,201  
980,604  
1,344,452  
254  
254  
254  
249  
0  
585,368  
464,835  
442,474  
454,547  
439,784  
78,054  
81,896  
86,693  
91,017  
91,814  
18,354  
10,439  
28,094  
14,378  
47,802  
714,784  
175,802  
171,559  
127,981  
492,937  
400,982  
308,296  
309,127  
292,433  
272,116  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
11,740,871  
9,156,664  
8,228,622  
7,625,817  
7,807,190  
5,507,390  
5,128,032  
4,696,936  
4,142,743  
4,564,655  
5,495,345  
5,115,988  
4,684,274  
4,129,282  
4,551,227  
12,044  
12,044  
12,662  
13,461  
13,427  
6,233,482  
4,028,633  
3,531,687  
3,483,073  
3,242,536  
6,233,482  
4,028,633  
3,531,687  
3,483,073  
3,242,536  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0