Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
12,865,478  
11,513,312  
11,740,871  
9,156,664  
8,228,622  
11,457,176  
10,142,993  
9,943,076  
8,115,143  
7,190,422  
1,786,772  
1,369,109  
1,996,628  
2,139,299  
1,360,997  
3,885,900  
3,790,000  
2,675,000  
1,742,000  
1,386,000  
3,994,429  
3,436,763  
3,483,691  
2,753,735  
2,654,120  
1,522,789  
1,269,907  
1,240,877  
992,171  
1,286,267  
267,285  
277,214  
546,881  
487,937  
503,038  
1,408,302  
1,370,319  
1,797,795  
1,041,522  
1,038,201  
0  
0  
254  
254  
254  
662,388  
595,388  
585,368  
464,835  
442,474  
51,224  
51,772  
78,054  
81,896  
86,693  
15,235  
60,454  
18,354  
10,439  
28,094  
299,418  
298,488  
714,784  
175,802  
171,559  
380,037  
364,217  
400,982  
308,296  
309,127  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
12,865,478  
11,513,312  
11,740,871  
9,156,664  
8,228,622  
6,479,574  
4,979,035  
5,507,390  
5,128,032  
4,696,936  
6,468,661  
4,968,228  
5,495,345  
5,115,988  
4,684,274  
10,912  
10,808  
12,044  
12,044  
12,662  
6,385,904  
6,534,276  
6,233,482  
4,028,633  
3,531,687  
6,385,904  
6,534,276  
6,233,482  
4,028,633  
3,531,687  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0