Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
14,477,322  
16,013,825  
13,439,172  
12,865,478  
11,513,312  
12,900,867  
14,464,271  
11,923,157  
11,457,176  
10,142,993  
1,286,980  
3,311,115  
2,180,920  
1,786,772  
1,369,109  
3,848,127  
2,478,527  
3,188,497  
3,885,900  
3,790,000  
5,151,022  
6,480,158  
4,628,296  
3,994,429  
3,436,763  
2,286,610  
1,873,812  
1,664,954  
1,522,789  
1,269,907  
328,128  
320,659  
260,490  
267,285  
277,214  
1,576,455  
1,549,554  
1,516,015  
1,408,302  
1,370,319  
0  
0  
0  
0  
0  
756,394  
767,485  
742,102  
662,388  
595,388  
54,426  
50,051  
50,676  
51,224  
51,772  
241  
72  
5,197  
15,235  
60,454  
429,768  
377,205  
356,413  
299,418  
298,488  
335,627  
354,741  
361,626  
380,037  
364,217  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
14,477,322  
16,013,825  
13,439,172  
12,865,478  
11,513,312  
6,807,139  
8,707,137  
6,594,611  
6,479,574  
4,979,035  
6,796,226  
8,696,225  
6,583,699  
6,468,661  
4,968,228  
10,912  
10,912  
10,912  
10,912  
10,808  
7,670,184  
7,306,688  
6,844,561  
6,385,904  
6,534,276  
7,670,184  
7,306,688  
6,844,561  
6,385,904  
6,534,276  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0