Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
16,823,062  
15,103,947  
15,325,507  
14,477,322  
16,013,825  
15,323,459  
13,720,623  
13,910,669  
12,900,867  
14,464,271  
552,833  
960,032  
586,652  
1,286,980  
3,311,115  
3,907,058  
4,016,930  
4,134,627  
3,848,127  
2,478,527  
9,053,953  
7,006,938  
6,980,041  
5,151,022  
6,480,158  
1,443,524  
1,433,901  
1,907,492  
2,286,610  
1,873,812  
366,092  
302,822  
301,858  
328,128  
320,659  
1,499,603  
1,383,323  
1,414,838  
1,576,455  
1,549,554  
0  
0  
0  
0  
0  
743,708  
766,006  
733,250  
756,394  
767,485  
52,359  
53,048  
53,737  
54,426  
50,051  
1,006  
169  
8,656  
241  
72  
350,744  
326,647  
318,115  
429,768  
377,205  
351,786  
237,454  
301,081  
335,627  
354,741  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
16,823,062  
15,103,947  
15,325,507  
14,477,322  
16,013,825  
8,860,569  
7,022,437  
7,717,433  
6,807,139  
8,707,137  
8,851,373  
7,011,524  
7,706,520  
6,796,226  
8,696,225  
9,196  
10,912  
10,912  
10,912  
10,912  
7,962,493  
8,081,510  
7,608,075  
7,670,184  
7,306,688  
7,962,493  
8,081,510  
7,608,075  
7,670,184  
7,306,688  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0