Công ty Cổ phần Gia Lai CTC (CTC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
242,404  
241,647  
263,992  
270,112  
271,841  
67,722  
63,932  
77,681  
81,195  
80,823  
812  
1,193  
1,677  
1,312  
3,674  
100  
100  
100  
100  
100  
45,110  
41,162  
48,017  
45,189  
47,459  
20,721  
20,673  
26,936  
32,738  
28,236  
980  
805  
950  
1,856  
1,353  
174,682  
177,715  
186,311  
188,917  
191,018  
206  
540  
540  
367  
619  
153,032  
154,988  
156,848  
158,499  
159,264  
0  
0  
0  
0  
0  
1,437  
1,437  
1,294  
1,389  
2,590  
17,521  
17,521  
23,521  
23,521  
23,521  
2,487  
3,229  
4,108  
5,142  
5,025  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
242,404  
241,647  
263,992  
270,112  
271,841  
150,083  
149,035  
170,543  
177,400  
183,431  
118,282  
103,008  
114,967  
142,632  
129,875  
31,801  
46,026  
55,576  
34,768  
53,556  
92,321  
92,612  
93,449  
92,712  
88,410  
92,321  
92,612  
93,449  
92,712  
88,410  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0