Công ty Cổ phần Gia Lai CTC (CTC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
280,600  
264,511  
271,091  
279,997  
287,924  
86,283  
68,439  
73,213  
81,515  
90,454  
1,143  
1,579  
4,214  
3,337  
7,441  
0  
0  
0  
0  
0  
41,438  
48,289  
32,347  
36,895  
40,653  
42,769  
18,035  
35,909  
40,720  
41,961  
933  
536  
742  
563  
399  
194,316  
196,072  
197,878  
198,482  
197,471  
619  
471  
570  
570  
408  
160,241  
162,009  
163,820  
164,664  
166,266  
0  
0  
0  
0  
0  
6,969  
6,969  
6,263  
4,806  
4,208  
23,521  
23,521  
23,521  
23,521  
21,095  
2,966  
3,102  
3,703  
4,921  
5,495  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
280,600  
264,511  
271,091  
279,997  
287,924  
183,509  
171,317  
177,382  
176,934  
187,681  
129,771  
123,665  
135,806  
123,409  
125,702  
53,738  
47,651  
41,576  
53,525  
61,979  
97,091  
93,195  
93,708  
103,062  
100,243  
97,091  
93,195  
93,708  
103,062  
100,243  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0