Công ty Cổ phần Gia Lai CTC (CTC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
241,647  
263,992  
270,112  
271,841  
280,600  
63,932  
77,681  
81,195  
80,823  
86,283  
1,193  
1,677  
1,312  
3,674  
1,143  
100  
100  
100  
100  
0  
41,162  
48,017  
45,189  
47,459  
41,438  
20,673  
26,936  
32,738  
28,236  
42,769  
805  
950  
1,856  
1,353  
933  
177,715  
186,311  
188,917  
191,018  
194,316  
540  
540  
367  
619  
619  
154,988  
156,848  
158,499  
159,264  
160,241  
0  
0  
0  
0  
0  
1,437  
1,294  
1,389  
2,590  
6,969  
17,521  
23,521  
23,521  
23,521  
23,521  
3,229  
4,108  
5,142  
5,025  
2,966  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
241,647  
263,992  
270,112  
271,841  
280,600  
149,035  
170,543  
177,400  
183,431  
183,509  
103,008  
114,967  
142,632  
129,875  
129,771  
46,026  
55,576  
34,768  
53,556  
53,738  
92,612  
93,449  
92,712  
88,410  
97,091  
92,612  
93,449  
92,712  
88,410  
97,091  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0