Công ty Cổ phần Gia Lai CTC (CTC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
271,091  
279,997  
287,924  
287,884  
292,907  
73,213  
81,515  
90,454  
95,297  
103,044  
4,214  
3,337  
7,441  
6,221  
4,985  
0  
0  
0  
0  
0  
32,347  
36,895  
40,653  
42,344  
48,614  
35,909  
40,720  
41,961  
46,175  
48,624  
742  
563  
399  
556  
820  
197,878  
198,482  
197,471  
192,587  
189,864  
570  
570  
408  
408  
535  
163,820  
164,664  
166,266  
166,271  
166,053  
0  
0  
0  
0  
0  
6,263  
4,806  
4,208  
5,169  
367  
23,521  
23,521  
21,095  
15,296  
15,669  
3,703  
4,921  
5,495  
5,443  
7,241  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
271,091  
279,997  
287,924  
287,884  
292,907  
177,382  
176,934  
187,681  
191,426  
197,289  
135,806  
123,409  
125,702  
132,861  
133,052  
41,576  
53,525  
61,979  
58,565  
64,236  
93,708  
103,062  
100,243  
96,458  
95,619  
93,708  
103,062  
100,243  
96,458  
95,619  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0