Công ty Cổ phần Gia Lai CTC (CTC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
245,279  
235,132  
239,204  
242,404  
241,647  
77,559  
65,017  
66,733  
67,722  
63,932  
6,873  
3,575  
707  
812  
1,193  
0  
100  
100  
100  
100  
50,323  
43,336  
43,138  
45,110  
41,162  
19,440  
17,300  
21,866  
20,721  
20,673  
922  
705  
922  
980  
805  
167,720  
170,115  
172,471  
174,682  
177,715  
353  
353  
206  
206  
540  
147,384  
149,376  
151,197  
153,032  
154,988  
0  
0  
0  
0  
0  
1,437  
1,437  
1,437  
1,437  
1,437  
17,521  
17,521  
17,521  
17,521  
17,521  
1,025  
1,427  
2,110  
2,487  
3,229  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
245,279  
235,132  
239,204  
242,404  
241,647  
152,915  
142,679  
146,810  
150,083  
149,035  
117,722  
106,557  
119,180  
118,282  
103,008  
35,194  
36,123  
27,630  
31,801  
46,026  
92,363  
92,452  
92,394  
92,321  
92,612  
92,363  
92,452  
92,394  
92,321  
92,612  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0