Công ty Cổ phần Gia Lai CTC (CTC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
270,622  
271,841  
280,600  
264,511  
271,091  
81,331  
80,823  
86,283  
68,439  
73,213  
1,312  
3,674  
1,143  
1,579  
4,214  
100  
100  
0  
0  
0  
45,811  
47,459  
41,438  
48,289  
32,347  
32,738  
28,236  
42,769  
18,035  
35,909  
1,370  
1,353  
933  
536  
742  
189,291  
191,018  
194,316  
196,072  
197,878  
619  
619  
619  
471  
570  
157,550  
159,264  
160,241  
162,009  
163,820  
0  
0  
0  
0  
0  
2,635  
2,590  
6,969  
6,969  
6,263  
23,521  
23,521  
23,521  
23,521  
23,521  
4,966  
5,025  
2,966  
3,102  
3,703  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
270,622  
271,841  
280,600  
264,511  
271,091  
177,055  
183,431  
183,509  
171,317  
177,382  
126,101  
129,875  
129,771  
123,665  
135,806  
50,954  
53,556  
53,738  
47,651  
41,576  
93,567  
88,410  
97,091  
93,195  
93,708  
93,567  
88,410  
97,091  
93,195  
93,708  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0