Công ty Cổ phần Gia Lai CTC (CTC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
264,511  
271,091  
279,997  
287,924  
287,884  
68,439  
73,213  
81,515  
90,454  
95,297  
1,579  
4,214  
3,337  
7,441  
6,221  
0  
0  
0  
0  
0  
48,289  
32,347  
36,895  
40,653  
42,344  
18,035  
35,909  
40,720  
41,961  
46,175  
536  
742  
563  
399  
556  
196,072  
197,878  
198,482  
197,471  
192,587  
471  
570  
570  
408  
408  
162,009  
163,820  
164,664  
166,266  
166,271  
0  
0  
0  
0  
0  
6,969  
6,263  
4,806  
4,208  
5,169  
23,521  
23,521  
23,521  
21,095  
15,296  
3,102  
3,703  
4,921  
5,495  
5,443  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
264,511  
271,091  
279,997  
287,924  
287,884  
171,317  
177,382  
176,934  
187,681  
191,426  
123,665  
135,806  
123,409  
125,702  
132,861  
47,651  
41,576  
53,525  
61,979  
58,565  
93,195  
93,708  
103,062  
100,243  
96,458  
93,195  
93,708  
103,062  
100,243  
96,458  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0