Công ty Cổ phần Gia Lai CTC (CTC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
271,841  
280,600  
264,511  
271,091  
279,997  
80,823  
86,283  
68,439  
73,213  
81,515  
3,674  
1,143  
1,579  
4,214  
3,337  
100  
0  
0  
0  
0  
47,459  
41,438  
48,289  
32,347  
36,895  
28,236  
42,769  
18,035  
35,909  
40,720  
1,353  
933  
536  
742  
563  
191,018  
194,316  
196,072  
197,878  
198,482  
619  
619  
471  
570  
570  
159,264  
160,241  
162,009  
163,820  
164,664  
0  
0  
0  
0  
0  
2,590  
6,969  
6,969  
6,263  
4,806  
23,521  
23,521  
23,521  
23,521  
23,521  
5,025  
2,966  
3,102  
3,703  
4,921  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
271,841  
280,600  
264,511  
271,091  
279,997  
183,431  
183,509  
171,317  
177,382  
176,934  
129,875  
129,771  
123,665  
135,806  
123,409  
53,556  
53,738  
47,651  
41,576  
53,525  
88,410  
97,091  
93,195  
93,708  
103,062  
88,410  
97,091  
93,195  
93,708  
103,062  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0