Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương (CTB: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
563,304  
647,233  
551,820  
662,158  
472,693  
497,329  
568,765  
474,876  
587,361  
389,565  
215,292  
13,631  
16,051  
37,703  
45,576  
25,039  
25,039  
79,575  
0  
0  
118,948  
176,212  
243,032  
401,703  
259,402  
136,637  
331,240  
134,025  
143,517  
84,210  
1,412  
22,643  
2,194  
4,437  
378  
65,976  
78,469  
76,943  
74,797  
83,128  
3,451  
3,451  
9,604  
9,394  
17,630  
56,045  
57,560  
59,706  
61,022  
63,116  
0  
0  
0  
0  
0  
1,245  
790  
745  
1,467  
1,357  
1,000  
1,000  
0  
0  
0  
4,235  
15,669  
6,887  
2,914  
1,025  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
563,304  
647,233  
551,820  
662,158  
472,693  
420,301  
517,323  
424,481  
521,373  
338,725  
409,172  
300,114  
201,827  
310,051  
106,361  
11,130  
217,210  
222,654  
211,323  
232,364  
143,003  
129,910  
127,339  
140,785  
133,968  
141,846  
129,910  
127,339  
141,142  
133,811  
1,157  
0  
0  
-357  
157  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0