Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương (CTB: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
275,420  
271,877  
292,705  
358,121  
310,139  
178,360  
193,422  
210,392  
272,108  
223,666  
8,646  
8,408  
20,814  
53,891  
13,106  
0  
0  
0  
0  
0  
46,416  
45,453  
37,565  
49,423  
61,839  
122,362  
138,049  
149,307  
163,544  
143,046  
935  
1,511  
2,706  
5,250  
5,675  
97,060  
78,455  
82,313  
86,013  
86,473  
22,061  
0  
0  
0  
0  
73,313  
76,956  
80,922  
84,780  
72,096  
0  
0  
0  
0  
0  
1,166  
892  
719  
334  
13,471  
0  
0  
0  
0  
0  
521  
608  
672  
899  
906  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
275,420  
271,877  
292,705  
358,121  
310,139  
198,584  
194,772  
218,183  
277,381  
230,612  
159,987  
185,166  
208,315  
267,064  
222,504  
38,597  
9,606  
9,867  
10,317  
8,108  
76,836  
77,106  
74,522  
80,740  
79,527  
72,711  
68,832  
67,932  
72,317  
70,734  
4,125  
8,274  
6,590  
8,423  
8,793  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0