Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương (CTB: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
551,820  
662,158  
472,693  
457,577  
459,355  
474,876  
587,361  
389,565  
378,318  
382,946  
16,051  
37,703  
45,576  
69,092  
19,061  
79,575  
0  
0  
0  
95,625  
243,032  
401,703  
259,402  
211,293  
166,513  
134,025  
143,517  
84,210  
97,566  
101,452  
2,194  
4,437  
378  
368  
294  
76,943  
74,797  
83,128  
79,259  
76,409  
9,604  
9,394  
17,630  
11,246  
7,173  
59,706  
61,022  
63,116  
65,514  
67,052  
0  
0  
0  
0  
0  
745  
1,467  
1,357  
1,306  
789  
0  
0  
0  
0  
0  
6,887  
2,914  
1,025  
1,193  
1,396  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
551,820  
662,158  
472,693  
457,577  
459,355  
424,481  
521,373  
338,725  
326,413  
383,323  
201,827  
310,051  
106,361  
89,234  
134,400  
222,654  
211,323  
232,364  
237,180  
248,923  
127,339  
140,785  
133,968  
131,164  
76,032  
127,339  
141,142  
133,811  
130,551  
74,867  
0  
-357  
157  
613  
1,165  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0