Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương (CTB: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
448,329  
563,304  
647,233  
551,820  
662,158  
377,569  
497,329  
568,765  
474,876  
587,361  
47,009  
215,292  
13,631  
16,051  
37,703  
43,185  
25,039  
25,039  
79,575  
0  
174,217  
118,948  
176,212  
243,032  
401,703  
110,083  
136,637  
331,240  
134,025  
143,517  
3,076  
1,412  
22,643  
2,194  
4,437  
70,759  
65,976  
78,469  
76,943  
74,797  
6,534  
3,451  
3,451  
9,604  
9,394  
54,124  
56,045  
57,560  
59,706  
61,022  
0  
0  
0  
0  
0  
1,555  
1,245  
790  
745  
1,467  
1,000  
1,000  
1,000  
0  
0  
7,546  
4,235  
15,669  
6,887  
2,914  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
448,329  
563,304  
647,233  
551,820  
662,158  
310,243  
420,301  
517,323  
424,481  
521,373  
284,888  
409,172  
300,114  
201,827  
310,051  
25,355  
11,130  
217,210  
222,654  
211,323  
138,086  
143,003  
129,910  
127,339  
140,785  
138,094  
141,846  
129,910  
127,339  
141,142  
-8  
1,157  
0  
0  
-357  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0