Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương (CTB: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
457,577  
459,355  
515,694  
275,420  
271,877  
378,318  
382,946  
435,286  
178,360  
193,422  
69,092  
19,061  
222,387  
8,646  
8,408  
0  
95,625  
0  
0  
0  
211,293  
166,513  
90,807  
46,416  
45,453  
97,566  
101,452  
121,567  
122,362  
138,049  
368  
294  
525  
935  
1,511  
79,259  
76,409  
80,408  
97,060  
78,455  
11,246  
7,173  
8,054  
22,061  
0  
65,514  
67,052  
70,182  
73,313  
76,956  
0  
0  
0  
0  
0  
1,306  
789  
562  
1,166  
892  
0  
0  
0  
0  
0  
1,193  
1,396  
1,610  
521  
608  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
457,577  
459,355  
515,694  
275,420  
271,877  
326,413  
383,323  
440,500  
198,584  
194,772  
89,234  
134,400  
176,172  
159,987  
185,166  
237,180  
248,923  
264,328  
38,597  
9,606  
131,164  
76,032  
75,194  
76,836  
77,106  
130,551  
74,867  
73,679  
72,711  
68,832  
613  
1,165  
1,515  
4,125  
8,274  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0