Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương (CTB: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
459,355  
515,694  
275,420  
271,877  
292,705  
382,946  
435,286  
178,360  
193,422  
210,392  
19,061  
222,387  
8,646  
8,408  
20,814  
95,625  
0  
0  
0  
0  
166,513  
90,807  
46,416  
45,453  
37,565  
101,452  
121,567  
122,362  
138,049  
149,307  
294  
525  
935  
1,511  
2,706  
76,409  
80,408  
97,060  
78,455  
82,313  
7,173  
8,054  
22,061  
0  
0  
67,052  
70,182  
73,313  
76,956  
80,922  
0  
0  
0  
0  
0  
789  
562  
1,166  
892  
719  
0  
0  
0  
0  
0  
1,396  
1,610  
521  
608  
672  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
459,355  
515,694  
275,420  
271,877  
292,705  
383,323  
440,500  
198,584  
194,772  
218,183  
134,400  
176,172  
159,987  
185,166  
208,315  
248,923  
264,328  
38,597  
9,606  
9,867  
76,032  
75,194  
76,836  
77,106  
74,522  
74,867  
73,679  
72,711  
68,832  
67,932  
1,165  
1,515  
4,125  
8,274  
6,590  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0