Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương (CTB: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
472,693  
457,577  
459,355  
515,694  
275,420  
389,565  
378,318  
382,946  
435,286  
178,360  
45,576  
69,092  
19,061  
222,387  
8,646  
0  
0  
95,625  
0  
0  
259,402  
211,293  
166,513  
90,807  
46,416  
84,210  
97,566  
101,452  
121,567  
122,362  
378  
368  
294  
525  
935  
83,128  
79,259  
76,409  
80,408  
97,060  
17,630  
11,246  
7,173  
8,054  
22,061  
63,116  
65,514  
67,052  
70,182  
73,313  
0  
0  
0  
0  
0  
1,357  
1,306  
789  
562  
1,166  
0  
0  
0  
0  
0  
1,025  
1,193  
1,396  
1,610  
521  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
472,693  
457,577  
459,355  
515,694  
275,420  
338,725  
326,413  
383,323  
440,500  
198,584  
106,361  
89,234  
134,400  
176,172  
159,987  
232,364  
237,180  
248,923  
264,328  
38,597  
133,968  
131,164  
76,032  
75,194  
76,836  
133,811  
130,551  
74,867  
73,679  
72,711  
157  
613  
1,165  
1,515  
4,125  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0