Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương (CTB: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
647,233  
551,820  
662,158  
472,693  
457,577  
568,765  
474,876  
587,361  
389,565  
378,318  
13,631  
16,051  
37,703  
45,576  
69,092  
25,039  
79,575  
0  
0  
0  
176,212  
243,032  
401,703  
259,402  
211,293  
331,240  
134,025  
143,517  
84,210  
97,566  
22,643  
2,194  
4,437  
378  
368  
78,469  
76,943  
74,797  
83,128  
79,259  
3,451  
9,604  
9,394  
17,630  
11,246  
57,560  
59,706  
61,022  
63,116  
65,514  
0  
0  
0  
0  
0  
790  
745  
1,467  
1,357  
1,306  
1,000  
0  
0  
0  
0  
15,669  
6,887  
2,914  
1,025  
1,193  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
647,233  
551,820  
662,158  
472,693  
457,577  
517,323  
424,481  
521,373  
338,725  
326,413  
300,114  
201,827  
310,051  
106,361  
89,234  
217,210  
222,654  
211,323  
232,364  
237,180  
129,910  
127,339  
140,785  
133,968  
131,164  
129,910  
127,339  
141,142  
133,811  
130,551  
0  
0  
-357  
157  
613  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0