Công ty Cổ phần Vinavico (CTA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
92,010  
105,178  
110,019  
111,827  
120,750  
47,224  
56,592  
62,305  
61,671  
64,776  
77  
483  
410  
746  
1,975  
241  
241  
241  
241  
241  
25,027  
33,235  
44,421  
43,034  
43,280  
12,741  
16,354  
16,354  
17,311  
17,956  
9,138  
6,279  
879  
338  
1,323  
44,786  
48,586  
47,714  
50,156  
55,973  
1,382  
1,382  
0  
1,382  
0  
14,730  
15,267  
15,702  
16,140  
19,891  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
496  
3,818  
16,972  
20,123  
20,123  
20,123  
20,123  
11,702  
11,814  
11,888  
12,015  
12,141  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
92,010  
105,178  
110,019  
111,827  
120,750  
34,323  
35,122  
37,305  
35,970  
44,646  
34,238  
35,037  
37,221  
35,885  
44,562  
85  
85  
85  
85  
85  
57,687  
70,057  
72,714  
75,858  
76,103  
57,687  
70,057  
72,714  
75,858  
76,103  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0