Công ty Cổ phần Vinavico (CTA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
105,178  
110,019  
111,827  
120,750  
116,152  
56,592  
62,305  
61,671  
64,776  
52,158  
483  
410  
746  
1,975  
858  
241  
241  
241  
241  
241  
33,235  
44,421  
43,034  
43,280  
22,474  
16,354  
16,354  
17,311  
17,956  
16,663  
6,279  
879  
338  
1,323  
11,921  
48,586  
47,714  
50,156  
55,973  
63,995  
1,382  
0  
1,382  
0  
0  
15,267  
15,702  
16,140  
19,891  
24,216  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
496  
3,818  
2,778  
20,123  
20,123  
20,123  
20,123  
24,567  
11,814  
11,888  
12,015  
12,141  
12,433  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
105,178  
110,019  
111,827  
120,750  
116,152  
35,122  
37,305  
35,970  
44,646  
40,229  
35,037  
37,221  
35,885  
44,562  
40,145  
85  
85  
85  
85  
85  
70,057  
72,714  
75,858  
76,103  
75,923  
70,057  
72,714  
75,858  
76,103  
75,923  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0