Công ty Cổ phần Vinavico (CTA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
84,655  
88,547  
92,010  
105,178  
110,019  
43,924  
47,167  
47,224  
56,592  
62,305  
43  
44  
77  
483  
410  
241  
241  
241  
241  
241  
27,744  
28,110  
25,027  
33,235  
44,421  
9,865  
12,741  
12,741  
16,354  
16,354  
6,030  
6,031  
9,138  
6,279  
879  
40,731  
41,381  
44,786  
48,586  
47,714  
0  
0  
1,382  
1,382  
0  
13,970  
14,396  
14,730  
15,267  
15,702  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
15,339  
15,339  
16,972  
20,123  
20,123  
11,422  
11,645  
11,702  
11,814  
11,888  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
84,655  
88,547  
92,010  
105,178  
110,019  
36,476  
36,653  
34,323  
35,122  
37,305  
36,392  
36,568  
34,238  
35,037  
37,221  
85  
85  
85  
85  
85  
48,179  
51,894  
57,687  
70,057  
72,714  
48,179  
51,894  
57,687  
70,057  
72,714  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0