Công ty Cổ phần Vinavico (CTA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
81,426  
66,976  
84,655  
88,547  
92,010  
45,939  
26,733  
43,924  
47,167  
47,224  
12  
30  
43  
44  
77  
241  
241  
241  
241  
241  
32,947  
10,589  
27,744  
28,110  
25,027  
7,440  
9,865  
9,865  
12,741  
12,741  
5,299  
6,007  
6,030  
6,031  
9,138  
35,486  
40,243  
40,731  
41,381  
44,786  
0  
0  
0  
0  
1,382  
13,242  
13,593  
13,970  
14,396  
14,730  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
11,046  
15,339  
15,339  
15,339  
16,972  
11,199  
11,310  
11,422  
11,645  
11,702  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
81,426  
66,976  
84,655  
88,547  
92,010  
36,676  
19,329  
36,476  
36,653  
34,323  
36,592  
19,244  
36,392  
36,568  
34,238  
85  
85  
85  
85  
85  
44,749  
47,647  
48,179  
51,894  
57,687  
44,749  
47,647  
48,179  
51,894  
57,687  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0