Công ty Cổ phần Công trình 6 (CT6: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
182,246  
232,660  
235,762  
221,329  
 
144,605  
195,221  
198,510  
180,999  
 
4,351  
24,353  
1,332  
7,209  
 
0  
0  
0  
0  
 
77,793  
122,379  
102,548  
92,966  
 
60,325  
47,405  
94,066  
79,414  
 
2,137  
1,084  
563  
1,410  
 
37,641  
37,440  
37,252  
40,330  
 
135  
135  
135  
135  
 
26,357  
26,595  
28,718  
29,543  
 
0  
0  
0  
0  
 
6,743  
6,315  
5,258  
8,038  
 
0  
0  
0  
0  
 
4,407  
4,395  
3,141  
2,615  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
182,246  
232,660  
235,762  
221,329  
 
114,011  
161,348  
177,213  
159,874  
 
112,918  
160,255  
175,168  
157,829  
 
1,093  
1,093  
2,045  
2,045  
 
68,236  
71,312  
58,548  
61,456  
 
68,236  
71,312  
58,548  
61,456  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0