Công ty Cổ phần Công trình 6 (CT6: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
169,371  
177,792  
174,498  
171,219  
178,925  
137,054  
143,850  
139,197  
135,791  
142,547  
1,215  
397  
612  
1,028  
1,489  
0  
0  
0  
0  
0  
85,120  
89,403  
80,876  
78,438  
94,276  
50,216  
53,448  
57,124  
55,473  
46,108  
503  
601  
584  
851  
674  
32,317  
33,942  
35,301  
35,428  
36,378  
235  
235  
135  
135  
135  
21,753  
22,634  
23,788  
25,053  
26,158  
0  
0  
0  
0  
0  
6,152  
6,152  
6,152  
6,152  
6,152  
0  
0  
0  
0  
0  
4,177  
4,922  
5,226  
4,088  
3,934  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
169,371  
177,792  
174,498  
171,219  
178,925  
125,750  
131,578  
125,908  
119,965  
125,566  
125,175  
130,920  
125,250  
119,306  
124,907  
575  
659  
659  
659  
659  
43,621  
46,213  
48,589  
51,255  
53,359  
43,621  
46,213  
48,589  
51,255  
53,359  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0