Công ty Cổ phần Công trình 6 (CT6: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
171,219  
178,925  
196,614  
204,813  
182,246  
135,791  
142,547  
161,118  
167,468  
144,605  
1,028  
1,489  
979  
5,159  
4,351  
0  
0  
0  
0  
0  
78,438  
94,276  
87,454  
74,836  
77,793  
55,473  
46,108  
70,921  
84,221  
60,325  
851  
674  
1,765  
3,251  
2,137  
35,428  
36,378  
35,496  
37,345  
37,641  
135  
135  
135  
135  
135  
25,053  
26,158  
25,921  
27,338  
26,357  
0  
0  
0  
0  
0  
6,152  
6,152  
5,816  
5,816  
6,743  
0  
0  
0  
0  
0  
4,088  
3,934  
3,625  
4,057  
4,407  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
171,219  
178,925  
196,614  
204,813  
182,246  
119,965  
125,566  
136,813  
139,854  
114,011  
119,306  
124,907  
135,720  
138,761  
112,918  
659  
659  
1,093  
1,093  
1,093  
51,255  
53,359  
59,802  
64,959  
68,236  
51,255  
53,359  
59,802  
64,959  
68,236  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0