Công ty Cổ phần Công trình 6 (CT6: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
221,329  
 
253,964  
289,593  
299,086  
180,999  
 
211,455  
246,482  
255,373  
7,209  
 
8,458  
2,009  
2,192  
0  
 
0  
0  
0  
92,966  
 
130,342  
79,515  
90,245  
79,414  
 
71,891  
164,464  
158,501  
1,410  
 
764  
493  
4,434  
40,330  
 
42,509  
43,111  
43,713  
135  
 
135  
135  
135  
29,543  
 
36,074  
37,107  
38,325  
0  
 
0  
0  
0  
8,038  
 
4,915  
4,607  
4,607  
0  
 
0  
0  
0  
2,615  
 
1,385  
1,262  
646  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
221,329  
 
253,964  
289,593  
299,086  
159,874  
 
179,683  
230,422  
232,364  
157,829  
 
177,637  
228,166  
230,109  
2,045  
 
2,045  
2,256  
2,256  
61,456  
 
74,281  
59,171  
66,721  
61,456  
 
74,281  
59,171  
66,721  
0  
 
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
 
0  
0  
0