Công ty Cổ phần Công trình 6 (CT6: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
174,498  
171,219  
178,925  
196,614  
204,813  
139,197  
135,791  
142,547  
161,118  
167,468  
612  
1,028  
1,489  
979  
5,159  
0  
0  
0  
0  
0  
80,876  
78,438  
94,276  
87,454  
74,836  
57,124  
55,473  
46,108  
70,921  
84,221  
584  
851  
674  
1,765  
3,251  
35,301  
35,428  
36,378  
35,496  
37,345  
135  
135  
135  
135  
135  
23,788  
25,053  
26,158  
25,921  
27,338  
0  
0  
0  
0  
0  
6,152  
6,152  
6,152  
5,816  
5,816  
0  
0  
0  
0  
0  
5,226  
4,088  
3,934  
3,625  
4,057  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
174,498  
171,219  
178,925  
196,614  
204,813  
125,908  
119,965  
125,566  
136,813  
139,854  
125,250  
119,306  
124,907  
135,720  
138,761  
659  
659  
659  
1,093  
1,093  
48,589  
51,255  
53,359  
59,802  
64,959  
48,589  
51,255  
53,359  
59,802  
64,959  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0