Công ty Cổ phần Công trình 6 (CT6: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
232,660  
235,762  
221,329  
 
253,964  
195,221  
198,510  
180,999  
 
211,455  
24,353  
1,332  
7,209  
 
8,458  
0  
0  
0  
 
0  
122,379  
102,548  
92,966  
 
130,342  
47,405  
94,066  
79,414  
 
71,891  
1,084  
563  
1,410  
 
764  
37,440  
37,252  
40,330  
 
42,509  
135  
135  
135  
 
135  
26,595  
28,718  
29,543  
 
36,074  
0  
0  
0  
 
0  
6,315  
5,258  
8,038  
 
4,915  
0  
0  
0  
 
0  
4,395  
3,141  
2,615  
 
1,385  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
232,660  
235,762  
221,329  
 
253,964  
161,348  
177,213  
159,874  
 
179,683  
160,255  
175,168  
157,829  
 
177,637  
1,093  
2,045  
2,045  
 
2,045  
71,312  
58,548  
61,456  
 
74,281  
71,312  
58,548  
61,456  
 
74,281  
0  
0  
0  
 
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
 
0