Công ty Cổ phần Công trình 6 (CT6: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
204,813  
182,246  
232,660  
235,762  
221,329  
167,468  
144,605  
195,221  
198,510  
180,999  
5,159  
4,351  
24,353  
1,332  
7,209  
0  
0  
0  
0  
0  
74,836  
77,793  
122,379  
102,548  
92,966  
84,221  
60,325  
47,405  
94,066  
79,414  
3,251  
2,137  
1,084  
563  
1,410  
37,345  
37,641  
37,440  
37,252  
40,330  
135  
135  
135  
135  
135  
27,338  
26,357  
26,595  
28,718  
29,543  
0  
0  
0  
0  
0  
5,816  
6,743  
6,315  
5,258  
8,038  
0  
0  
0  
0  
0  
4,057  
4,407  
4,395  
3,141  
2,615  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
204,813  
182,246  
232,660  
235,762  
221,329  
139,854  
114,011  
161,348  
177,213  
159,874  
138,761  
112,918  
160,255  
175,168  
157,829  
1,093  
1,093  
1,093  
2,045  
2,045  
64,959  
68,236  
71,312  
58,548  
61,456  
64,959  
68,236  
71,312  
58,548  
61,456  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0