Công ty Cổ phần Công trình 6 (CT6: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
196,614  
204,813  
182,246  
232,660  
235,762  
161,118  
167,468  
144,605  
195,221  
198,510  
979  
5,159  
4,351  
24,353  
1,332  
0  
0  
0  
0  
0  
87,454  
74,836  
77,793  
122,379  
102,548  
70,921  
84,221  
60,325  
47,405  
94,066  
1,765  
3,251  
2,137  
1,084  
563  
35,496  
37,345  
37,641  
37,440  
37,252  
135  
135  
135  
135  
135  
25,921  
27,338  
26,357  
26,595  
28,718  
0  
0  
0  
0  
0  
5,816  
5,816  
6,743  
6,315  
5,258  
0  
0  
0  
0  
0  
3,625  
4,057  
4,407  
4,395  
3,141  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
196,614  
204,813  
182,246  
232,660  
235,762  
136,813  
139,854  
114,011  
161,348  
177,213  
135,720  
138,761  
112,918  
160,255  
175,168  
1,093  
1,093  
1,093  
1,093  
2,045  
59,802  
64,959  
68,236  
71,312  
58,548  
59,802  
64,959  
68,236  
71,312  
58,548  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0