Công ty Cổ phần Công trình 6 (CT6: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
177,792  
174,498  
171,219  
178,925  
196,614  
143,850  
139,197  
135,791  
142,547  
161,118  
397  
612  
1,028  
1,489  
979  
0  
0  
0  
0  
0  
89,403  
80,876  
78,438  
94,276  
87,454  
53,448  
57,124  
55,473  
46,108  
70,921  
601  
584  
851  
674  
1,765  
33,942  
35,301  
35,428  
36,378  
35,496  
235  
135  
135  
135  
135  
22,634  
23,788  
25,053  
26,158  
25,921  
0  
0  
0  
0  
0  
6,152  
6,152  
6,152  
6,152  
5,816  
0  
0  
0  
0  
0  
4,922  
5,226  
4,088  
3,934  
3,625  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
177,792  
174,498  
171,219  
178,925  
196,614  
131,578  
125,908  
119,965  
125,566  
136,813  
130,920  
125,250  
119,306  
124,907  
135,720  
659  
659  
659  
659  
1,093  
46,213  
48,589  
51,255  
53,359  
59,802  
46,213  
48,589  
51,255  
53,359  
59,802  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0