Công ty Cổ phần Công trình 6 (CT6: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
178,925  
196,614  
204,813  
182,246  
232,660  
142,547  
161,118  
167,468  
144,605  
195,221  
1,489  
979  
5,159  
4,351  
24,353  
0  
0  
0  
0  
0  
94,276  
87,454  
74,836  
77,793  
122,379  
46,108  
70,921  
84,221  
60,325  
47,405  
674  
1,765  
3,251  
2,137  
1,084  
36,378  
35,496  
37,345  
37,641  
37,440  
135  
135  
135  
135  
135  
26,158  
25,921  
27,338  
26,357  
26,595  
0  
0  
0  
0  
0  
6,152  
5,816  
5,816  
6,743  
6,315  
0  
0  
0  
0  
0  
3,934  
3,625  
4,057  
4,407  
4,395  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
178,925  
196,614  
204,813  
182,246  
232,660  
125,566  
136,813  
139,854  
114,011  
161,348  
124,907  
135,720  
138,761  
112,918  
160,255  
659  
1,093  
1,093  
1,093  
1,093  
53,359  
59,802  
64,959  
68,236  
71,312  
53,359  
59,802  
64,959  
68,236  
71,312  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0