Công ty Cổ phần hóa chất cơ bản Miền Nam (CSV: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,087,303  
1,024,853  
995,682  
1,016,266  
1,006,977  
984,529  
921,685  
887,795  
914,964  
896,404  
505,244  
465,399  
502,280  
500,735  
483,084  
80,000  
80,000  
0  
0  
0  
195,833  
205,090  
190,948  
219,900  
195,491  
193,852  
163,501  
188,660  
184,460  
207,602  
9,600  
7,696  
5,907  
9,869  
10,228  
102,775  
103,168  
107,887  
101,302  
110,573  
17,682  
17,684  
17,668  
2,368  
2,368  
74,279  
80,382  
84,179  
89,048  
100,838  
0  
0  
0  
0  
0  
6,473  
630  
673  
4,816  
4,792  
0  
0  
0  
0  
0  
4,341  
4,472  
5,365  
5,069  
2,574  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,087,303  
1,024,853  
995,682  
1,016,266  
1,006,977  
283,692  
247,143  
281,252  
255,207  
301,071  
277,670  
240,245  
278,814  
252,770  
297,375  
6,022  
6,898  
2,438  
2,438  
3,696  
803,612  
777,710  
714,430  
761,059  
705,907  
803,612  
777,710  
714,430  
761,059  
705,907  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0