Công ty Cổ phần hóa chất cơ bản Miền Nam (CSV: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
995,682  
1,016,266  
1,006,977  
1,053,179  
1,031,512  
887,795  
914,964  
896,404  
921,041  
881,452  
502,280  
500,735  
483,084  
477,106  
411,105  
0  
0  
0  
0  
0  
190,948  
219,900  
195,491  
208,379  
244,936  
188,660  
184,460  
207,602  
191,556  
186,306  
5,907  
9,869  
10,228  
44,000  
39,105  
107,887  
101,302  
110,573  
132,139  
150,060  
17,668  
2,368  
2,368  
2,368  
2,356  
84,179  
89,048  
100,838  
116,722  
129,374  
0  
0  
0  
0  
0  
673  
4,816  
4,792  
4,451  
3,338  
0  
0  
0  
0  
0  
5,365  
5,069  
2,574  
8,597  
14,993  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
995,682  
1,016,266  
1,006,977  
1,053,179  
1,031,512  
281,252  
255,207  
301,071  
354,959  
361,671  
278,814  
252,770  
297,375  
351,263  
361,671  
2,438  
2,438  
3,696  
3,696  
0  
714,430  
761,059  
705,907  
698,221  
669,841  
714,430  
761,059  
705,907  
698,221  
669,841  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0