Công ty Cổ phần hóa chất cơ bản Miền Nam (CSV: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,006,977  
1,053,179  
1,031,512  
1,086,236  
1,010,819  
896,404  
921,041  
881,452  
913,323  
806,923  
483,084  
477,106  
411,105  
373,991  
296,640  
0  
0  
0  
53,000  
0  
195,491  
208,379  
244,936  
225,108  
223,092  
207,602  
191,556  
186,306  
225,416  
256,834  
10,228  
44,000  
39,105  
35,808  
30,357  
110,573  
132,139  
150,060  
172,913  
203,896  
2,368  
2,368  
2,356  
1,806  
2,515  
100,838  
116,722  
129,374  
147,754  
171,059  
0  
0  
0  
0  
0  
4,792  
4,451  
3,338  
3,325  
4,306  
0  
0  
0  
0  
0  
2,574  
8,597  
14,993  
20,028  
26,017  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,006,977  
1,053,179  
1,031,512  
1,086,236  
1,010,819  
301,071  
354,959  
361,671  
411,673  
387,285  
297,375  
351,263  
361,671  
409,581  
385,194  
3,696  
3,696  
0  
2,091  
2,091  
705,907  
698,221  
669,841  
674,563  
623,534  
705,907  
698,221  
669,841  
674,563  
623,534  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0