Công ty Cổ phần hóa chất cơ bản Miền Nam (CSV: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,024,853  
995,682  
1,016,266  
1,006,977  
1,053,179  
921,685  
887,795  
914,964  
896,404  
921,041  
465,399  
502,280  
500,735  
483,084  
477,106  
80,000  
0  
0  
0  
0  
205,090  
190,948  
219,900  
195,491  
208,379  
163,501  
188,660  
184,460  
207,602  
191,556  
7,696  
5,907  
9,869  
10,228  
44,000  
103,168  
107,887  
101,302  
110,573  
132,139  
17,684  
17,668  
2,368  
2,368  
2,368  
80,382  
84,179  
89,048  
100,838  
116,722  
0  
0  
0  
0  
0  
630  
673  
4,816  
4,792  
4,451  
0  
0  
0  
0  
0  
4,472  
5,365  
5,069  
2,574  
8,597  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,024,853  
995,682  
1,016,266  
1,006,977  
1,053,179  
247,143  
281,252  
255,207  
301,071  
354,959  
240,245  
278,814  
252,770  
297,375  
351,263  
6,898  
2,438  
2,438  
3,696  
3,696  
777,710  
714,430  
761,059  
705,907  
698,221  
777,710  
714,430  
761,059  
705,907  
698,221  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0