Công ty Cổ phần hóa chất cơ bản Miền Nam (CSV: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,016,266  
1,006,977  
1,053,179  
1,031,512  
1,086,236  
914,964  
896,404  
921,041  
881,452  
913,323  
500,735  
483,084  
477,106  
411,105  
373,991  
0  
0  
0  
0  
53,000  
219,900  
195,491  
208,379  
244,936  
225,108  
184,460  
207,602  
191,556  
186,306  
225,416  
9,869  
10,228  
44,000  
39,105  
35,808  
101,302  
110,573  
132,139  
150,060  
172,913  
2,368  
2,368  
2,368  
2,356  
1,806  
89,048  
100,838  
116,722  
129,374  
147,754  
0  
0  
0  
0  
0  
4,816  
4,792  
4,451  
3,338  
3,325  
0  
0  
0  
0  
0  
5,069  
2,574  
8,597  
14,993  
20,028  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,016,266  
1,006,977  
1,053,179  
1,031,512  
1,086,236  
255,207  
301,071  
354,959  
361,671  
411,673  
252,770  
297,375  
351,263  
361,671  
409,581  
2,438  
3,696  
3,696  
0  
2,091  
761,059  
705,907  
698,221  
669,841  
674,563  
761,059  
705,907  
698,221  
669,841  
674,563  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0