Công ty Cổ phần hóa chất cơ bản Miền Nam (CSV: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,053,179  
1,031,512  
1,086,236  
1,010,819  
962,133  
921,041  
881,452  
913,323  
806,923  
719,842  
477,106  
411,105  
373,991  
296,640  
264,790  
0  
0  
53,000  
0  
0  
208,379  
244,936  
225,108  
223,092  
174,966  
191,556  
186,306  
225,416  
256,834  
253,354  
44,000  
39,105  
35,808  
30,357  
26,732  
132,139  
150,060  
172,913  
203,896  
242,291  
2,368  
2,356  
1,806  
2,515  
2,731  
116,722  
129,374  
147,754  
171,059  
195,298  
0  
0  
0  
0  
0  
4,451  
3,338  
3,325  
4,306  
12,264  
0  
0  
0  
0  
0  
8,597  
14,993  
20,028  
26,017  
31,998  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,053,179  
1,031,512  
1,086,236  
1,010,819  
962,133  
354,959  
361,671  
411,673  
387,285  
376,507  
351,263  
361,671  
409,581  
385,194  
365,956  
3,696  
0  
2,091  
2,091  
10,551  
698,221  
669,841  
674,563  
623,534  
585,625  
698,221  
669,841  
674,563  
623,534  
585,625  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0