Công ty Cổ phần hóa chất cơ bản Miền Nam (CSV: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,106,953  
1,126,615  
1,087,303  
1,024,853  
995,682  
939,674  
1,033,450  
984,529  
921,685  
887,795  
260,188  
351,219  
505,244  
465,399  
502,280  
230,000  
250,000  
80,000  
80,000  
0  
204,404  
189,683  
195,833  
205,090  
190,948  
207,455  
228,939  
193,852  
163,501  
188,660  
37,626  
13,609  
9,600  
7,696  
5,907  
167,279  
93,165  
102,775  
103,168  
107,887  
2,457  
17,627  
17,682  
17,684  
17,668  
63,535  
68,432  
74,279  
80,382  
84,179  
0  
0  
0  
0  
0  
6,522  
2,574  
6,473  
630  
673  
0  
0  
0  
0  
0  
94,765  
4,532  
4,341  
4,472  
5,365  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,106,953  
1,126,615  
1,087,303  
1,024,853  
995,682  
283,187  
262,157  
283,692  
247,143  
281,252  
278,670  
256,135  
277,670  
240,245  
278,814  
4,516  
6,022  
6,022  
6,898  
2,438  
823,767  
864,458  
803,612  
777,710  
714,430  
823,767  
864,458  
803,612  
777,710  
714,430  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0