Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam (CSM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,165,826  
4,019,345  
3,842,489  
3,850,263  
3,507,159  
2,367,410  
2,233,864  
2,133,286  
2,137,202  
1,777,715  
32,827  
33,324  
57,402  
163,155  
43,189  
0  
0  
0  
0  
0  
878,945  
803,411  
920,328  
912,104  
800,619  
1,383,943  
1,328,303  
1,114,371  
1,025,861  
910,880  
71,696  
68,826  
41,184  
36,081  
23,026  
1,798,416  
1,785,481  
1,709,204  
1,713,061  
1,729,445  
10,215  
6,710  
5,940  
5,940  
4,313  
1,621,050  
1,617,242  
1,530,875  
1,551,194  
1,548,585  
0  
0  
0  
0  
0  
118,071  
120,052  
137,214  
122,689  
145,885  
6,902  
6,902  
6,902  
6,902  
6,902  
42,179  
34,576  
28,272  
26,337  
23,761  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,165,826  
4,019,345  
3,842,489  
3,850,263  
3,507,159  
2,932,542  
2,783,732  
2,611,666  
2,487,552  
2,144,453  
2,271,611  
2,140,510  
1,898,887  
1,741,628  
1,403,451  
660,931  
643,222  
712,779  
745,924  
741,002  
1,233,284  
1,235,613  
1,230,823  
1,362,711  
1,362,706  
1,233,284  
1,235,613  
1,230,823  
1,362,711  
1,362,706  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0