Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam (CSM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,507,159  
3,374,418  
3,230,709  
3,235,519  
3,040,030  
1,777,715  
1,666,001  
1,657,848  
1,648,680  
1,452,850  
43,189  
30,960  
80,443  
199,885  
74,109  
0  
0  
0  
0  
0  
800,619  
629,615  
732,673  
660,277  
584,700  
910,880  
982,372  
826,551  
779,022  
792,275  
23,026  
23,053  
18,181  
9,497  
1,765  
1,729,445  
1,708,417  
1,572,861  
1,586,839  
1,587,180  
4,313  
2,403  
2,403  
2,183  
2,643  
1,548,585  
1,507,242  
1,464,438  
1,480,886  
1,459,602  
0  
0  
0  
0  
0  
145,885  
171,670  
83,003  
82,074  
105,470  
6,902  
6,902  
9,650  
9,650  
9,650  
23,761  
20,201  
13,367  
12,045  
9,814  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,507,159  
3,374,418  
3,230,709  
3,235,519  
3,040,030  
2,144,453  
2,040,370  
1,874,018  
1,787,157  
1,630,040  
1,403,451  
1,295,227  
1,050,116  
984,676  
809,060  
741,002  
745,143  
823,901  
802,482  
820,980  
1,362,706  
1,334,048  
1,356,691  
1,448,361  
1,409,990  
1,362,706  
1,334,048  
1,356,691  
1,448,361  
1,409,990  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0