Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam (CSM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,827,102  
4,041,858  
4,165,826  
4,019,345  
3,842,489  
2,010,765  
2,261,464  
2,367,410  
2,233,864  
2,133,286  
50,923  
38,472  
32,827  
33,324  
57,402  
0  
0  
0  
0  
0  
777,310  
966,369  
878,945  
803,411  
920,328  
1,098,537  
1,180,452  
1,383,943  
1,328,303  
1,114,371  
83,995  
76,172  
71,696  
68,826  
41,184  
1,816,337  
1,780,394  
1,798,416  
1,785,481  
1,709,204  
12,024  
11,608  
10,215  
6,710  
5,940  
1,651,072  
1,632,962  
1,621,050  
1,617,242  
1,530,875  
0  
0  
0  
0  
0  
101,033  
82,680  
118,071  
120,052  
137,214  
6,902  
6,902  
6,902  
6,902  
6,902  
45,305  
46,243  
42,179  
34,576  
28,272  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,827,102  
4,041,858  
4,165,826  
4,019,345  
3,842,489  
2,632,042  
2,806,876  
2,932,542  
2,783,732  
2,611,666  
1,964,109  
2,148,320  
2,271,611  
2,140,510  
1,898,887  
667,933  
658,556  
660,931  
643,222  
712,779  
1,195,060  
1,234,981  
1,233,284  
1,235,613  
1,230,823  
1,195,060  
1,234,981  
1,233,284  
1,235,613  
1,230,823  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0