Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam (CSM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,848,350  
3,507,159  
3,374,418  
3,230,709  
3,235,519  
2,137,246  
1,777,715  
1,666,001  
1,657,848  
1,648,680  
163,199  
43,189  
30,960  
80,443  
199,885  
0  
0  
0  
0  
0  
911,299  
800,619  
629,615  
732,673  
660,277  
1,025,861  
910,880  
982,372  
826,551  
779,022  
36,886  
23,026  
23,053  
18,181  
9,497  
1,711,104  
1,729,445  
1,708,417  
1,572,861  
1,586,839  
5,940  
4,313  
2,403  
2,403  
2,183  
1,551,194  
1,548,585  
1,507,242  
1,464,438  
1,480,886  
0  
0  
0  
0  
0  
121,144  
145,885  
171,670  
83,003  
82,074  
6,902  
6,902  
6,902  
9,650  
9,650  
25,924  
23,761  
20,201  
13,367  
12,045  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,848,350  
3,507,159  
3,374,418  
3,230,709  
3,235,519  
2,486,121  
2,144,453  
2,040,370  
1,874,018  
1,787,157  
1,740,197  
1,403,451  
1,295,227  
1,050,116  
984,676  
745,924  
741,002  
745,143  
823,901  
802,482  
1,362,229  
1,362,706  
1,334,048  
1,356,691  
1,448,361  
1,362,229  
1,362,706  
1,334,048  
1,356,691  
1,448,361  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0