Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam (CSM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,869,805  
3,827,102  
4,041,858  
4,165,826  
4,019,345  
2,059,832  
2,010,765  
2,261,464  
2,367,410  
2,233,864  
77,446  
50,923  
38,472  
32,827  
33,324  
0  
0  
0  
0  
0  
765,595  
777,310  
966,369  
878,945  
803,411  
1,122,620  
1,098,537  
1,180,452  
1,383,943  
1,328,303  
94,170  
83,995  
76,172  
71,696  
68,826  
1,809,973  
1,816,337  
1,780,394  
1,798,416  
1,785,481  
11,834  
12,024  
11,608  
10,215  
6,710  
1,718,544  
1,651,072  
1,632,962  
1,621,050  
1,617,242  
0  
0  
0  
0  
0  
21,617  
101,033  
82,680  
118,071  
120,052  
6,902  
6,902  
6,902  
6,902  
6,902  
51,076  
45,305  
46,243  
42,179  
34,576  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,869,805  
3,827,102  
4,041,858  
4,165,826  
4,019,345  
2,673,086  
2,632,042  
2,806,876  
2,932,542  
2,783,732  
2,121,115  
1,964,109  
2,148,320  
2,271,611  
2,140,510  
551,971  
667,933  
658,556  
660,931  
643,222  
1,196,719  
1,195,060  
1,234,981  
1,233,284  
1,235,613  
1,196,719  
1,195,060  
1,234,981  
1,233,284  
1,235,613  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0