Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam (CSM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,019,345  
3,842,489  
3,850,263  
3,507,159  
3,374,418  
2,233,864  
2,133,286  
2,137,202  
1,777,715  
1,666,001  
33,324  
57,402  
163,155  
43,189  
30,960  
0  
0  
0  
0  
0  
803,411  
920,328  
912,104  
800,619  
629,615  
1,328,303  
1,114,371  
1,025,861  
910,880  
982,372  
68,826  
41,184  
36,081  
23,026  
23,053  
1,785,481  
1,709,204  
1,713,061  
1,729,445  
1,708,417  
6,710  
5,940  
5,940  
4,313  
2,403  
1,617,242  
1,530,875  
1,551,194  
1,548,585  
1,507,242  
0  
0  
0  
0  
0  
120,052  
137,214  
122,689  
145,885  
171,670  
6,902  
6,902  
6,902  
6,902  
6,902  
34,576  
28,272  
26,337  
23,761  
20,201  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,019,345  
3,842,489  
3,850,263  
3,507,159  
3,374,418  
2,783,732  
2,611,666  
2,487,552  
2,144,453  
2,040,370  
2,140,510  
1,898,887  
1,741,628  
1,403,451  
1,295,227  
643,222  
712,779  
745,924  
741,002  
745,143  
1,235,613  
1,230,823  
1,362,711  
1,362,706  
1,334,048  
1,235,613  
1,230,823  
1,362,711  
1,362,706  
1,334,048  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0