Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam (CSM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,374,418  
3,230,709  
3,235,519  
3,040,030  
3,145,344  
1,666,001  
1,657,848  
1,648,680  
1,452,850  
1,541,951  
30,960  
80,443  
199,885  
74,109  
123,751  
0  
0  
0  
0  
0  
629,615  
732,673  
660,277  
584,700  
539,556  
982,372  
826,551  
779,022  
792,275  
875,709  
23,053  
18,181  
9,497  
1,765  
2,935  
1,708,417  
1,572,861  
1,586,839  
1,587,180  
1,603,393  
2,403  
2,403  
2,183  
2,643  
2,643  
1,507,242  
1,464,438  
1,480,886  
1,459,602  
1,492,113  
0  
0  
0  
0  
0  
171,670  
83,003  
82,074  
105,470  
87,916  
6,902  
9,650  
9,650  
9,650  
9,650  
20,201  
13,367  
12,045  
9,814  
11,070  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,374,418  
3,230,709  
3,235,519  
3,040,030  
3,145,344  
2,040,370  
1,874,018  
1,787,157  
1,630,040  
1,797,047  
1,295,227  
1,050,116  
984,676  
809,060  
965,444  
745,143  
823,901  
802,482  
820,980  
831,602  
1,334,048  
1,356,691  
1,448,361  
1,409,990  
1,348,297  
1,334,048  
1,356,691  
1,448,361  
1,409,990  
1,348,297  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0