Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam (CSM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,842,489  
3,850,263  
3,507,159  
3,374,418  
3,230,709  
2,133,286  
2,137,202  
1,777,715  
1,666,001  
1,657,848  
57,402  
163,155  
43,189  
30,960  
80,443  
0  
0  
0  
0  
0  
920,328  
912,104  
800,619  
629,615  
732,673  
1,114,371  
1,025,861  
910,880  
982,372  
826,551  
41,184  
36,081  
23,026  
23,053  
18,181  
1,709,204  
1,713,061  
1,729,445  
1,708,417  
1,572,861  
5,940  
5,940  
4,313  
2,403  
2,403  
1,530,875  
1,551,194  
1,548,585  
1,507,242  
1,464,438  
0  
0  
0  
0  
0  
137,214  
122,689  
145,885  
171,670  
83,003  
6,902  
6,902  
6,902  
6,902  
9,650  
28,272  
26,337  
23,761  
20,201  
13,367  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,842,489  
3,850,263  
3,507,159  
3,374,418  
3,230,709  
2,611,666  
2,487,552  
2,144,453  
2,040,370  
1,874,018  
1,898,887  
1,741,628  
1,403,451  
1,295,227  
1,050,116  
712,779  
745,924  
741,002  
745,143  
823,901  
1,230,823  
1,362,711  
1,362,706  
1,334,048  
1,356,691  
1,230,823  
1,362,711  
1,362,706  
1,334,048  
1,356,691  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0