Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam (CSM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,230,709  
3,235,519  
3,040,030  
3,145,344  
3,229,352  
1,657,848  
1,648,680  
1,452,850  
1,541,951  
1,606,791  
80,443  
199,885  
74,109  
123,751  
60,658  
0  
0  
0  
0  
0  
732,673  
660,277  
584,700  
539,556  
670,507  
826,551  
779,022  
792,275  
875,709  
870,698  
18,181  
9,497  
1,765  
2,935  
4,928  
1,572,861  
1,586,839  
1,587,180  
1,603,393  
1,622,560  
2,403  
2,183  
2,643  
2,643  
2,654  
1,464,438  
1,480,886  
1,459,602  
1,492,113  
1,517,859  
0  
0  
0  
0  
0  
83,003  
82,074  
105,470  
87,916  
85,342  
9,650  
9,650  
9,650  
9,650  
9,650  
13,367  
12,045  
9,814  
11,070  
7,055  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,230,709  
3,235,519  
3,040,030  
3,145,344  
3,229,352  
1,874,018  
1,787,157  
1,630,040  
1,797,047  
1,846,829  
1,050,116  
984,676  
809,060  
965,444  
955,834  
823,901  
802,482  
820,980  
831,602  
890,995  
1,356,691  
1,448,361  
1,409,990  
1,348,297  
1,382,523  
1,356,691  
1,448,361  
1,409,990  
1,348,297  
1,382,523  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0