Công ty cổ phần Tập đoàn COTANA (CSC: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
589,240  
540,851  
445,372  
440,287  
419,104  
488,714  
442,970  
343,489  
345,125  
309,527  
100,355  
123,202  
27,883  
54,936  
51,933  
13,000  
13,000  
33,000  
0  
0  
240,699  
186,565  
201,677  
207,396  
137,412  
130,304  
116,847  
78,717  
82,236  
117,267  
4,356  
3,356  
2,212  
557  
2,915  
100,526  
97,881  
101,882  
95,161  
109,578  
2,337  
2,464  
2,089  
2,089  
2,089  
45,008  
42,785  
41,128  
55,236  
41,832  
0  
0  
0  
0  
0  
19,226  
18,179  
16,630  
1,428  
1,416  
31,152  
31,151  
38,303  
33,479  
62,809  
2,802  
3,301  
3,732  
2,930  
1,431  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
589,240  
540,851  
445,372  
440,287  
419,104  
401,502  
353,273  
311,412  
308,362  
298,989  
319,471  
285,487  
250,220  
243,001  
183,269  
82,031  
67,786  
61,192  
65,362  
115,720  
187,737  
187,578  
133,960  
131,924  
120,115  
187,737  
187,578  
133,960  
131,924  
120,115  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0