Công ty cổ phần Tập đoàn COTANA (CSC: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
697,138  
577,872  
597,163  
589,240  
540,851  
600,687  
478,159  
500,566  
488,714  
442,970  
184,002  
24,521  
76,060  
100,355  
123,202  
65,754  
147,209  
108,000  
13,000  
13,000  
247,107  
209,502  
240,650  
240,699  
186,565  
99,914  
92,879  
73,039  
130,304  
116,847  
3,911  
4,049  
2,818  
4,356  
3,356  
96,451  
99,713  
96,597  
100,526  
97,881  
2,460  
2,327  
2,332  
2,337  
2,464  
47,197  
46,943  
47,781  
45,008  
42,785  
0  
0  
0  
0  
0  
18,176  
16,717  
16,345  
19,226  
18,179  
26,649  
30,964  
27,792  
31,152  
31,151  
1,969  
2,763  
2,347  
2,802  
3,301  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
697,138  
577,872  
597,163  
589,240  
540,851  
358,613  
305,034  
359,574  
401,502  
353,273  
319,951  
234,622  
284,244  
319,471  
285,487  
38,661  
70,412  
75,330  
82,031  
67,786  
338,526  
272,839  
237,589  
187,737  
187,578  
338,526  
272,839  
237,589  
187,737  
187,578  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0