Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (CSC: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
445,372  
440,287  
419,104  
434,947  
408,550  
343,489  
345,125  
309,527  
305,812  
276,044  
27,883  
54,936  
51,933  
19,488  
30,849  
33,000  
0  
0  
0  
0  
201,677  
207,396  
137,412  
171,099  
164,527  
78,717  
82,236  
117,267  
112,408  
79,762  
2,212  
557  
2,915  
2,816  
906  
101,882  
95,161  
109,578  
129,135  
132,506  
2,089  
2,089  
2,089  
2,260  
4,125  
41,128  
55,236  
41,832  
42,887  
44,460  
0  
0  
0  
0  
0  
16,630  
1,428  
1,416  
3,141  
3,141  
38,303  
33,479  
62,809  
79,582  
79,549  
3,732  
2,930  
1,431  
1,265  
1,232  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
445,372  
440,287  
419,104  
434,947  
408,550  
311,412  
308,362  
298,989  
316,871  
286,015  
250,220  
243,001  
183,269  
207,522  
174,398  
61,192  
65,362  
115,720  
109,349  
111,617  
133,960  
131,924  
120,115  
118,076  
122,535  
133,960  
131,924  
120,115  
118,076  
122,535  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0