Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (CSC: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
419,104  
434,947  
408,550  
459,854  
465,310  
309,527  
305,812  
276,044  
333,178  
306,661  
51,933  
19,488  
30,849  
32,787  
7,691  
0  
0  
0  
0  
0  
137,412  
171,099  
164,527  
214,971  
141,938  
117,267  
112,408  
79,762  
84,623  
154,003  
2,915  
2,816  
906  
798  
3,029  
109,578  
129,135  
132,506  
126,676  
158,649  
2,089  
2,260  
4,125  
3,056  
35,116  
41,832  
42,887  
44,460  
44,424  
44,383  
0  
0  
0  
0  
0  
1,416  
3,141  
3,141  
3,141  
3,020  
62,809  
79,582  
79,549  
74,588  
74,588  
1,431  
1,265  
1,232  
1,467  
1,542  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
419,104  
434,947  
408,550  
459,854  
465,310  
298,989  
316,871  
286,015  
338,046  
349,521  
183,269  
207,522  
174,398  
210,218  
203,326  
115,720  
109,349  
111,617  
127,828  
146,196  
120,115  
118,076  
122,535  
121,808  
115,789  
120,115  
118,076  
122,535  
121,808  
115,789  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0