Công ty cổ phần Tập đoàn COTANA (CSC: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
597,163  
589,240  
540,851  
445,372  
440,287  
500,566  
488,714  
442,970  
343,489  
345,125  
76,060  
100,355  
123,202  
27,883  
54,936  
108,000  
13,000  
13,000  
33,000  
0  
240,650  
240,699  
186,565  
201,677  
207,396  
73,039  
130,304  
116,847  
78,717  
82,236  
2,818  
4,356  
3,356  
2,212  
557  
96,597  
100,526  
97,881  
101,882  
95,161  
2,332  
2,337  
2,464  
2,089  
2,089  
47,781  
45,008  
42,785  
41,128  
55,236  
0  
0  
0  
0  
0  
16,345  
19,226  
18,179  
16,630  
1,428  
27,792  
31,152  
31,151  
38,303  
33,479  
2,347  
2,802  
3,301  
3,732  
2,930  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
597,163  
589,240  
540,851  
445,372  
440,287  
359,574  
401,502  
353,273  
311,412  
308,362  
284,244  
319,471  
285,487  
250,220  
243,001  
75,330  
82,031  
67,786  
61,192  
65,362  
237,589  
187,737  
187,578  
133,960  
131,924  
237,589  
187,737  
187,578  
133,960  
131,924  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0