Công ty cổ phần Tập đoàn COTANA (CSC: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
540,851  
445,372  
440,287  
419,104  
434,947  
442,970  
343,489  
345,125  
309,527  
305,812  
123,202  
27,883  
54,936  
51,933  
19,488  
13,000  
33,000  
0  
0  
0  
186,565  
201,677  
207,396  
137,412  
171,099  
116,847  
78,717  
82,236  
117,267  
112,408  
3,356  
2,212  
557  
2,915  
2,816  
97,881  
101,882  
95,161  
109,578  
129,135  
2,464  
2,089  
2,089  
2,089  
2,260  
42,785  
41,128  
55,236  
41,832  
42,887  
0  
0  
0  
0  
0  
18,179  
16,630  
1,428  
1,416  
3,141  
31,151  
38,303  
33,479  
62,809  
79,582  
3,301  
3,732  
2,930  
1,431  
1,265  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
540,851  
445,372  
440,287  
419,104  
434,947  
353,273  
311,412  
308,362  
298,989  
316,871  
285,487  
250,220  
243,001  
183,269  
207,522  
67,786  
61,192  
65,362  
115,720  
109,349  
187,578  
133,960  
131,924  
120,115  
118,076  
187,578  
133,960  
131,924  
120,115  
118,076  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0