Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (CSC: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
434,947  
408,550  
459,854  
465,310  
474,022  
305,812  
276,044  
333,178  
306,661  
316,587  
19,488  
30,849  
32,787  
7,691  
16,702  
0  
0  
0  
0  
0  
171,099  
164,527  
214,971  
141,938  
136,628  
112,408  
79,762  
84,623  
154,003  
160,440  
2,816  
906  
798  
3,029  
2,817  
129,135  
132,506  
126,676  
158,649  
157,435  
2,260  
4,125  
3,056  
35,116  
36,161  
42,887  
44,460  
44,424  
44,383  
43,594  
0  
0  
0  
0  
0  
3,141  
3,141  
3,141  
3,020  
1,292  
79,582  
79,549  
74,588  
74,588  
74,588  
1,265  
1,232  
1,467  
1,542  
1,801  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
434,947  
408,550  
459,854  
465,310  
474,022  
316,871  
286,015  
338,046  
349,521  
359,552  
207,522  
174,398  
210,218  
203,326  
212,134  
109,349  
111,617  
127,828  
146,196  
147,418  
118,076  
122,535  
121,808  
115,789  
114,471  
118,076  
122,535  
121,808  
115,789  
114,471  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0