Công ty cổ phần Tập đoàn COTANA (CSC: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
701,815  
697,138  
577,872  
597,163  
589,240  
604,473  
600,687  
478,159  
500,566  
488,714  
159,817  
184,002  
24,521  
76,060  
100,355  
90,754  
65,754  
147,209  
108,000  
13,000  
246,546  
247,107  
209,502  
240,650  
240,699  
103,800  
99,914  
92,879  
73,039  
130,304  
3,556  
3,911  
4,049  
2,818  
4,356  
97,342  
96,451  
99,713  
96,597  
100,526  
2,293  
2,460  
2,327  
2,332  
2,337  
46,318  
47,197  
46,943  
47,781  
45,008  
0  
0  
0  
0  
0  
20,044  
18,176  
16,717  
16,345  
19,226  
27,149  
26,649  
30,964  
27,792  
31,152  
1,538  
1,969  
2,763  
2,347  
2,802  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
701,815  
697,138  
577,872  
597,163  
589,240  
361,845  
358,613  
305,034  
359,574  
401,502  
310,715  
319,951  
234,622  
284,244  
319,471  
51,130  
38,661  
70,412  
75,330  
82,031  
339,970  
338,526  
272,839  
237,589  
187,737  
339,970  
338,526  
272,839  
237,589  
187,737  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0