Công ty cổ phần Tập đoàn COTANA (CSC: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
691,110  
577,872  
597,163  
589,240  
540,851  
594,947  
478,159  
500,566  
488,714  
442,970  
24,360  
24,521  
76,060  
100,355  
123,202  
245,209  
147,209  
108,000  
13,000  
13,000  
219,676  
209,502  
240,650  
240,699  
186,565  
102,260  
92,879  
73,039  
130,304  
116,847  
3,443  
4,049  
2,818  
4,356  
3,356  
96,163  
99,713  
96,597  
100,526  
97,881  
2,293  
2,327  
2,332  
2,337  
2,464  
47,326  
46,943  
47,781  
45,008  
42,785  
0  
0  
0  
0  
0  
17,730  
16,717  
16,345  
19,226  
18,179  
26,825  
30,964  
27,792  
31,152  
31,151  
1,989  
2,763  
2,347  
2,802  
3,301  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
691,110  
577,872  
597,163  
589,240  
540,851  
346,908  
305,034  
359,574  
401,502  
353,273  
281,773  
234,622  
284,244  
319,471  
285,487  
65,135  
70,412  
75,330  
82,031  
67,786  
344,202  
272,839  
237,589  
187,737  
187,578  
344,202  
272,839  
237,589  
187,737  
187,578  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0