Công Ty Cổ Phần Xi Măng Quán Triều VVMI (CQT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
985,453  
1,016,641  
1,030,383  
1,053,581  
1,046,104  
116,573  
114,315  
121,566  
129,195  
110,085  
14,693  
12,511  
9,340  
9,715  
8,217  
0  
0  
0  
0  
0  
63,188  
54,047  
67,164  
69,061  
52,860  
26,044  
33,789  
28,512  
30,751  
36,499  
12,648  
13,967  
16,550  
19,668  
12,509  
868,881  
902,327  
908,817  
924,387  
936,019  
0  
0  
0  
0  
0  
843,443  
876,106  
882,781  
913,279  
923,370  
0  
0  
0  
0  
0  
1,465  
253  
253  
115  
115  
0  
0  
0  
0  
0  
23,973  
25,968  
25,783  
10,992  
12,533  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
985,453  
1,016,641  
1,030,383  
1,053,581  
1,046,104  
867,692  
904,095  
918,145  
941,513  
934,264  
435,975  
450,175  
443,861  
435,934  
414,853  
431,717  
453,920  
474,284  
505,579  
519,411  
117,762  
112,546  
112,237  
112,068  
111,839  
117,762  
112,546  
112,237  
112,068  
111,839  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0