Công Ty Cổ Phần Xi Măng Quán Triều VVMI (CQT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,030,383  
1,053,581  
1,046,104  
1,089,813  
1,090,040  
121,566  
129,195  
110,085  
128,093  
107,880  
9,340  
9,715  
8,217  
7,867  
6,689  
0  
0  
0  
0  
0  
67,164  
69,061  
52,860  
50,975  
49,531  
28,512  
30,751  
36,499  
60,816  
44,485  
16,550  
19,668  
12,509  
8,435  
7,174  
908,817  
924,387  
936,019  
961,720  
982,160  
0  
0  
0  
0  
0  
882,781  
913,279  
923,370  
944,001  
964,633  
0  
0  
0  
0  
0  
253  
115  
115  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
25,783  
10,992  
12,533  
17,718  
17,527  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,030,383  
1,053,581  
1,046,104  
1,089,813  
1,090,040  
918,145  
941,513  
934,264  
988,805  
978,447  
443,861  
435,934  
414,853  
453,934  
413,908  
474,284  
505,579  
519,411  
534,872  
564,538  
112,237  
112,068  
111,839  
101,007  
111,593  
112,237  
112,068  
111,839  
101,007  
111,593  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0