Công ty Cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân (CPI: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
62,344  
62,356  
66,994  
63,982  
59,501  
27,855  
27,449  
33,082  
29,667  
24,795  
2,756  
1,222  
1,416  
2,121  
2,540  
0  
0  
0  
0  
0  
23,865  
24,634  
30,067  
26,708  
20,516  
387  
716  
953  
298  
1,005  
846  
877  
647  
541  
733  
34,490  
34,907  
33,912  
34,314  
34,706  
1,200  
1,200  
0  
0  
0  
2,140  
2,334  
2,406  
2,595  
2,783  
31,005  
31,199  
31,393  
31,586  
31,780  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
145  
173  
113  
133  
142  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
62,344  
62,356  
66,994  
63,982  
59,501  
90,919  
91,203  
96,291  
93,107  
88,902  
27,601  
27,469  
32,143  
28,543  
23,495  
63,318  
63,734  
64,149  
64,564  
65,408  
-28,575  
-28,847  
-29,298  
-29,126  
-29,401  
-28,575  
-28,847  
-29,298  
-29,126  
-29,401  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0